Bài tập Unit 8 lớp 6: Out and About (Phần 1)Bài tập trắc nghiệm Unit 8 (Test 1)

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Quảng cáo

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1. a. play     b. ride    c. bike    d. drive
2. a. doctor    b. hospital  c. teacher  d. businessman
3. a. morning   b. farm    c. market   d. eat
4. a. slow     b. homework  c. work    d. math
5. a. dangerous  b. road    c. sign    d. intersection
1c   2b   3d   4a   5a
Quảng cáo

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

6. They are waiting .... the train.
a. to    b. for     c. of     d. (để trống)
7. There is an intersection ahead. We .... slow down.
a. must   b. mustn't   c. can     d. cannot
8. Our roads are .... places.
a. danger  b. dangerous  c. difficulty d. difficult
9 .... man is going into the street.
a. A     b. An     c. These    d. Those
10. Look at the man on a motorbike. He is going .... that street.
a. on    b. in     c. to     d. into
6b   7a   8b   9a   10d

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. They travelling to school by bus.
   A    B   C     D
12. There have many accidents on our roads.
      A  B       C  D
13. She is ride her bike to the market.
      A  B    C D
14. Some signs says you cannot do something.
   A     B     C      D
15. Where is signs he going at five on the morning?
   A        B  C    D
11b   12a   13a   14b   15d
Quảng cáo

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Lan: (16).... are you doing?
Nam: I'm doing my math ....(17).
Lan: What is Tuan doing?
Nam: He (18).... soccer.
Lan: Are Nga and Huong doing .(19).... homework?
Nam: No, they aren't.
Lan: Are they playing soccer, too?
Nam: Yes, they ....(20).
16. a. Where    b. When     c. Who     d. What
17. a. homework   b. homeworks   c. housework  d. houseworks
18. a. play     b. plays     c. playing   d. is playing
19. a. they     b. their     c. she     d. her
20. a. are     b. are not    c. do     d. don't
16d   17a   18d   19b   20a

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-out-and-about.jsp