Unit 14 lớp 6: Vacation destinationsUnit 14: Making Plans

A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

(Nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Ba: Bạn dự định làm gì vào kì nghỉ hè này?

Lan: Mình sẽ đi thăm Huế.

Ba: Bạn định ở đâu?

Lan: Mình sẽ ở với cô và chú mình.

Ba: Bạn định ở lại bao lâu?

Lan: Một tuần.

Ba: Bạn sẽ làm gì ở Huế?

Lan: Mình sẽ đi thăm Thành Nội.

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào vở bài tập của em.)

a) What is Lan going to do? (Lan sẽ làm gì?)

=> She's going to visit Hue.

b) Where is she going to stay? (Cô ấy sẽ ở đâu?)

=> She's going to stay with her aunt and uncle.

c) How long is she going to stay? (Cô ấy sẽ ở bao lâu?)

=> She's going to stay there for a week.

d) What is she going to do? (Cô ấy sẽ làm gì?)

=> She's going to visit the citadel.

3. Write.

(Viết.)

Prepare a dialogue with a partner. Write it in your exercise book. (Chuẩn bị một đoạn hội thoại với bạn học. Viết nó vào trong vở bài tập của em.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Ha Long Bay

A: What are you going to do this summer vacation?

B: I'm going to visit Ha Long Bay.

A: Where are you going to stay?

B: I am going to stay in a hotel.

A: How long are you going to stay?

B: For two weeks.

A: What are you going to do?

B: I am going to visit the beach and swim.

4. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

- Phương và Mai dự định đi nghỉ vào mùa hè này.

Đầu tiên, họ sẽ đến chơi Vịnh Hạ Long hai ngày.

Họ sẽ ở với cô chú của họ.

- Sau đó họ sẽ ở tại một khách sạn ở Hà Nội ba ngày.

Họ sẽ đến thăm Đền Ngọc Sơn.

- Tiếp đó, họ sẽ đến thăm bạn bè ở Huế trong hai ngày.

Họ sẽ đi thăm Thành Nội.

- Sau đó, họ sẽ ở lại nhà một người bạn ở Nha Trang trong ba ngày.

- Cuối cùng, họ sẽ ở với ông bà ở Thành Phố Hồ Chí Minh một tuần.

5. Practice.

(Luyện tập.)

Make a table of notes about five different places Phuong and Mai are going to visit in their vacation. Use these headings. (Lập bảng ghi chú về 5 địa điểm khác nhau mà Phương và Mai định đến thăm trong kì nghỉ của họ. Sử dụng các tiêu đề:)

- Places they are going to visit. (Địa danh họ sẽ đến thăm.)

- Where they are going to stay. (Nơi họ định ở.)

- How long they are going to stay. (Họ định ở lại bao lâu.)

- What they are going to do. (Họ định làm gì.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Then ask and answer questions about the table with a partner. (Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về bảng trên với bạn học.)

- Which place are they going to visit first?

They're going to visit Hạ Long Bay first.

- Where are they going to stay?

They're going to stay with their aunt and uncle.

- How long are they going to stay there?

They're going to stay there for two days.

- Then, where're they going to go?

They're going to Hanoi.

- Where're they going to stay?

They're going to stay in a hotel.

- How long are they going to stay?

They're going to stay for three days.

- What're they going to do?

They're going to see Ngoc Son Temple.

Next, where're they going to go?

....

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-making-plans.jsp