Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 7 trang 112 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Extra listening and speaking 7 trang 112 trong Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7Extra listening and speaking 7.

Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 7 trang 112 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo
p>

1 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Match posters 1-3 with the types of show in the box (Ghép các áp phích 1-3 với các loại chương trình trong hộp)

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 7 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. play

2. musical

3. concert

2 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the posters and listen to the conversation. Which type of show does Will decide to buy tickets for?

Bài nghe:

Đáp án:

Quảng cáo

Will decides to buy tickets for the musical show.

Nội dung bài nghe:

Clerk: Hello, can I help you?

Will: Yes, can I just check something? Is The Lion King the Disney musical?

Clerk: Yes, that’s right.

Will: Great. Could you hang on a minute? I want to check which show my friend wants to see.

Hello Sally. I’m at the box office. We can see The Lion King, Little Mix or Hamlet. Little Mix, they’re all girl pop band. Yes, I prefer to see a musical, too. The Lion King looks good. Okay, great. Shall I book tickets then? Okay, speak to you later, Sally. Bye.

Sorry about that. Can I have two tickets for The Lion King please?

Clerk: Certainly. Which date?

Will: Err, the eighteenth of November.

Clerk: OK, where would you like to sit: front, middle or back?

Will: Er, How expensive are the seats in the middle?

Clerk: They’re £40.70 each.

Will: Right. Are they more expensive than the seats at the back?

Clerk: Yes, they are. The ones at the back are £38 each.

Will: Okay, can I have two seats at the back please?

Clerk: Certainly. That’s seats 11 and 12 in row V.

Will: Great!

Clerk: That’s £76 altogether please.

Will: Here you are.

Clerk: Thanks. Enjoy the show.

Hướng dẫn dịch:

Người bán: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Will: Vâng, tôi có thể kiểm tra vài thứ được không? The Lion King có phải là vở nhạc kịch của Disney không?

Người bán: Vâng, đúng vậy.

Will: Tuyệt vời. Bạn có thể chờ một phút không? Tôi muốn kiểm tra xem chương trình nào mà bạn tôi muốn xem.

Xin chào Sally. Tôi đang ở phòng vé. Chúng ta có thể xem The Lion King, Little Mix hay Hamlet. Little Mix, họ đều là ban nhạc pop nữ. Ừ, tôi cũng thích xem một vở nhạc kịch hơn. Vua sư tử có vẻ hay. Tuyệt vời. Vậy tôi có nên đặt vé không? Được rồi, nói chuyện với bạn sau, Sally. Tạm biệt.

Xin lỗi vì điều đó. Cho tôi hai vé cho The Lion King được không?

Người bán: Chắc chắn rồi. Ngày nào nhỉ?

Will: Ờ, ngày mười tám tháng mười một.

Người bán: Được rồi, bạn muốn ngồi ở đâu: trên, giữa hay sau?

Will: Ờ, ghế ở giữa bao nhiêu tiền vậy?

Người bán: Mỗi vé là 40,70 bảng.

Will: Được rồi. Chúng có đắt hơn những chiếc ghế ở phía sau không?

Người bán: Có. Ghế ở phía sau là 38 bảng mỗi vé.

Will: Được rồi, cho tôi hai ghế ở phía sau được không?

Người bán: Chắc chắn rồi. Đó là ghế 11 và 12 ở hàng V.

Will: Tuyệt vời!

Người bán: Tổng cộng là 76 bảng.

Will: Của bạn đây.

Người bán: Cảm ơn. Tận hưởng chương trình nhé.

3 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to the conversation again. Correct the words in bold in the Key Phrases (Nghe lại đoạn hội thoại. Sửa các từ in đậm trong các Cụm từ chính)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 7 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. tickets

2. middle

3. row

4. £

4 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen again, and complete the ticket with the correct information. (Nghe lại và điền vào phiếu với thông tin chính xác.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 7 trang 112 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. The Lion King

2. 18th

3. 11

4. 12

5. V

6. £76

Hướng dẫn dịch:

Vé nhà hát

Chương trình: Vua Sư Tử

Ngày: 18 tháng 11

Ghế: 11, 12

Hàng: V

Tổng giá: £76

5 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen and write the numbers and letters you hear. Then listen and repeat (Nghe và viết các số và chữ cái mà bạn nghe được. Sau đó nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

1. 9, 10, R

2. 24, 25, 26, H

3, 16 à 19, J

4. 30 à 32, E

Nội dung bài nghe:

1. Seats 9 and 10 in row R.

2. Seats 24, 25, and 26 in row H.

3. Seats 16 to 19 in row J.

4. Seats 30 to 32 in row E.

Hướng dẫn dịch:

1. Ghế 9 và 10 ở hàng R.

2. Ghế 24, 25 và 26 ở hàng H.

3. Ghế từ 16 đến 19 ở hàng J.

4. Ghế từ 30 đến 32 ở hàng E.

6 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with words from the Key Phrases. Listen and check. Then practise the dialogue. (Hoàn thành cuộc đối thoại với các từ trong Cụm từ chính. Nghe và kiểm tra. Sau đó thực hành các đoạn hội thoại.)

Bài nghe:

Anna: (1) three tickets for Hamlet, please?

Clerk: Certainly. Which date?

Anna: 22 October.

Clerk: (2) to sit: front, middle or back?

Anna: Middle, please.

Clerk: Certainly. (3) 31,32 and 33 in row M. They're £34 each.

Anna: Great!

Clerk: That's £102 (4), please.

Anna: Here you are.

Clerk: Thanks. Enjoy the show.

Hướng dẫn giải:

1. Can I have

2. Where would you like

3. That’s seats

4. altogether

Hướng dẫn dịch:

Anna: Cho tôi ba vé cho Hamlet được không?

Người bán: Chắc chắn rồi. Ngày nào nhỉ?

Anna: Ngày 22 tháng 10.

Người bán: Bạn muốn ngồi ở đâu: trên, giữa hay sau?

Anna: Ở trên, làm ơn.

Người bán: Chắc chắn rồi. Đó là các ghế 31, 32 và 33 ở hàng M. Giá mỗi ghế là 34 bảng.

Anna: Tuyệt vời!

Người bán: Tổng cộng là 102 bảng.

Anna: Của bạn đây.

Người bán: Cảm ơn. Tận hưởng chương trình nhé!

7 (trang 112 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Look at the posters and choose a show. Prepare and practise a new dialogue using the key phrases and the dialogue in exercise 6. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các áp phích và chọn một chương trình. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới sử dụng các cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 6.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác