Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking trang 88 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 7 Speaking trang 88 trong Unit 7: Music Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking trang 88 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? (Hoàn thành đoạn hội thoại với những từ hoặc cụm từ còn thiếu. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Hai điều Dan đề nghị làm là gì?)

Bài nghe:

Amelia: Hey, Dan.

Dan: Hi, Amelia. You look busy. What (1)?

Amelia: There's going to be a talent competition in school and I'm helping to organise it.

Dan: Really? When (2)?

Amelia: At the end of the month. We've got lots of singers and (3).

Dan: Oh, great!

Amelia: (4), but it's hard work - I've got all these posters to put up, and …

Dan: Hold on! Do you want me to do that? I can do it after school tomorrow.

Amelia: That would be great (5).

Dan: Can I do anything else to help?

Amelia: Well, we still need heip with the food and drink. If I give you a list, can you

get some (6) from the (7)?

Dan: Sure, no problem. I can do that.

Amelia: Great. We're meeting tomorrow after school to check everything, if you want to come along.

Dan: OK. See you then.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. are you doing

2. is it

3. musicians

4. It’ll be fun

5. thanks

6. things

7. supermarket

Dan offers to put up the posters and get some things from the supermarket.

Hướng dẫn dịch:

Amelia: Xin chào, Dan.

Dan: Xin chào, Amelia. Cậu trông có vẻ bận rộn. Cậu đang làm gì đấy?

Amelia: Sẽ có một cuộc thi tài năng ở trường và tớ đang giúp tổ chức nó.

Dan: Thật không? Khi nào vậy?

Amelia: Vào cuối tháng. Chúng tớ có rất nhiều ca sĩ và nhạc sĩ.

Dan: Ồ, tuyệt vời!

Amelia: Nó sẽ rất vui, nhưng nó là một công việc khó khăn – Tớ đã có tất cả những áp phích này để dán lên, và…

Dan: Cố lên! Cậu có muốn tớ làm điều đó không? Tớ có thể làm điều đó sau giờ học vào ngày mai.

Amelia: Điều đó thật tuyệt, cảm ơn.

Dan: Tớ có thể làm gì khác để giúp không?

Amelia: Chà, chúng tớ vẫn cần giúp đỡ về đồ ăn và thức uống. Nếu tớ đưa cho cậu một danh sách, cậu có thể lấy một số thứ từ siêu thị không?

Dan: Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Tớ có thể làm điều đó.

Amelia: Tuyệt vời. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học để kiểm tra mọi thứ, nếu cậu muốn đi cùng.

Dan: Được rồi. Gặp cậu sau.

à Dan ngỏ ý giúp dán những tấm áp phích và mua một số đồ ở siêu thị.

2 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and check (Đọc các Cụm từ chính. Che đoạn hội thoại và cố gắng nhớ những mệnh lệnh mà Dan và Amelia đã nói. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Speaking trang 88 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

3 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại)

4 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Look at situations 1-5. Take turns offering to help in each situation. Use the Key Phrases (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các tình huống 1-5. Thay phiên nhau đề nghị giúp đỡ trong mỗi tình huống. Sử dụng các cụm từ chính)

1. You must sell fifty music concert tickets.

2. You're having problems with your homework.

3. You can't play chess.

4. Sophie didn't invite me to her party.

5. It's really hot in here.

Hướng dẫn giải:

- Look. I’ve got all of these tickets to sell.

- I’ll help you if you want.

- That would be great, thanks.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Nhìn này. Tôi có tất cả những vé này để bán.

- Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn muốn.

- Thật tuyệt, cảm ơn bạn.

5 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 1 to help you (Làm việc theo cặp. Đọc tình huống. Thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Speaking trang 88 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

- Look! I’m helping to organise a barbecue and cooking competition this weekend. Now I need to decorate the posters.

- Do you want me to do that?

- Oh, great! So I’ll choose the music and list some food for the competition.

- Can I do anything else to help?

- Well, we still need help with the ingredients. If I give you a list, can you buy them?

- Sure, no problem.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Nhìn này! Tôi đang giúp tổ chức một cuộc thi nấu nướng và nướng thịt vào cuối tuần này. Bây giờ tôi cần trang trí các áp phích.

- Bạn có muốn tôi làm như vậy không?

- Ôi tuyệt! Thế thì tôi sẽ chọn nhạc và liệt kê một số món ăn cho cuộc thi.

- Tôi có thể làm gì khác để giúp không?

- Chà, chúng tôi vẫn cần giúp đỡ về nguyên liệu. Nếu tôi đưa cho bạn một danh sách, bạn có thể mua chúng không?

- Chắc chắn rồi, không vấn đề.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác