Tiếng Anh 7 Song: When will you be famous? trang 117 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Song: When will you be famous? trang 117 trong Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Song: When will you be famous?.

Tiếng Anh 7 Song: When will you be famous? trang 117 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 117 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the pictures of three bands. What type of music do they play? What instruments can you see (Nhìn vào hình ảnh của ba ban nhạc. Họ chơi loại nhạc nào? Bạn có thể nhìn thấy những dụng cụ nào?)

Tiếng Anh lớp 7 Song: When will you be famous? trang 117 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Gợi ý: violin, guitar, bass, drums …. (violin, guitar, bass, trống …)

2 (trang 117 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to the song. Which band in the pictures is the song about? (Nghe bài hát. Bài hát nói về ban nhạc nào trong các bức tranh?)

Bài nghe:

Đáp án: B

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

I need a band with keyboard, bass and drums

Vocals and guitars

I need confidence and ambition

Before I can go far

I need to practice every day

And write some lyrics for a song

Find a place we can perform

And some fans to sing along

When are you going to be famous

When will you be a success

When you have 10,000 fans and you're better than the rest

Everybody will really love you

Your videos will have a million views

When the DJs are playing your music

And everything you do is in the news.

If you like rock and pop,

You’ll love the music we play

It’s energetic and loud.

We’re going to a concert on Saturday

To hand out leaflets to the crowd

It’ll be hard work but we can do that

We’ve got the talent and the skills.

We’ll be going to the top

We’re confident – we will.

Yes, you’re going to be famous

Yes, you’ll be a success

You’ll have 10,000 fans

And be better than the rest

Everybody will really love you

And your videos will have a million views

The DJs are playing your music

And you’re always in the news.

Hướng dẫn dịch:

Tôi cần một ban nhạc có đàn phím điện tử, đàn guitar trầm và trống

Giọng hát và guitar

Tôi cần sự tự tin và tham vọng

Trước khi tôi có thể tiến xa

Tôi cần luyện tập mỗi ngày

Và viết lời cho một bài hát

Tìm một nơi chúng tôi có thể biểu diễn

Và một số người hâm mộ để hát cùng

Khi nào bạn sẽ nổi tiếng?

Khi nào bạn sẽ là một sự thành công?

Khi có 10.000 người hâm mộ

Và bạn giỏi hơn những người còn lại

Mọi người sẽ thực sự yêu bạn

Video của bạn sẽ có một triệu lượt xem

Khi các DJ chơi nhạc của bạn

Và mọi thứ bạn làm đều có trong bản tin.

Nếu bạn thích nhạc rock và pop,

Bạn sẽ thích âm nhạc mà chúng tôi chơi

Nó tràn đầy năng lượng và ồn ào.

Chúng tôi sẽ tham dự một buổi ca nhạc vào thứ Bảy

Để phát tờ rơi cho đám đông

Nó sẽ là công việc khó khăn nhưng chúng tôi có thể làm điều đó

Chúng tôi có tài năng và kỹ năng.

Chúng tôi sẽ đi đến đỉnh cao

Chúng tôi tự tin - chúng tôi sẽ làm được.

Đúng, bạn sẽ trở nên nổi tiếng

Đúng, bạn sẽ thành công

Bạn sẽ có 10.000 người hâm mộ

Và tốt hơn những người còn lại

Mọi người sẽ thực sự yêu bạn

Và video của bạn sẽ có một triệu lượt xem

Các DJ đang chơi nhạc của bạn

Và bạn luôn có trong bản tin.

3 (trang 117 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the song and correct the words in blue. Then listen again and check (Nhìn vào bài hát và sửa các từ có màu xanh lam. Sau đó nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. keyboard

2. practise

3. fans

4. famous

5. million

6. loud

7. Saturday

8. skills

4 (trang 117 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the sentences about the song. Write True or False. Correct the false sentences. (Nhìn vào các câu về bài hát. Viết đúng hoặc sai. Sửa các câu sai.)

1. She needs talent and ambition to succeed.

2. She should write the music for a song.

3. They'Il have 10,000 fans when they're famous.

4. The fans are playing their music.

5. They're confident they'll be famous.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. False – She needs confidence and ambition to succeed.

2. False – She should write the lyrics for a song.

3. True

4. False – The DJs are playing their music.

5. True

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy cần tài năng và tham vọng để thành công. – Sai – Cô ấy cần sự tự tin và tham vọng để thành công.

2. Cô ấy nên viết nhạc cho một bài hát. – Sai – Cô ấy nên viết lời cho một bài hát.

3. Họ sẽ có 10.000 người hâm mộ khi họ nổi tiếng. – Đúng

4. Các fan đang chơi nhạc của họ. – Sai – Các DJ đang chơi nhạc của họ.

5. Họ tự tin rằng mình sẽ nổi tiếng. – Đúng

5 (trang 117 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. Have you got confidence and ambition?

2. What does a band need to get to the top?

3. Would you like to be famous? Why / Why not?

[chưa làm]

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác