Unit 12 lớp 8: Skills 2Unit 12: Life on other planets

Skills 2 (phần 1-6 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets - Skills 2 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Listening

Quảng cáo

1. Work in pairs. Describe the pictures and answer the questions (Thực hành theo cặp. Mô tả các bức tranh và trả lời câu hỏi.)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

1. What do the pictures show? Do you think they really exist?

2. What do you want to know about them?

3. What would you do if you saw one of them?

Đáp án:

1. They show the aliens in other planets. I don't think they really exist.

2. No I don't.

3. I will hide.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Những bức tranh thể hiện điều gì? Bạn có nghĩ rằng chúng thực sự tồn tại?

- Họ cho thấy những người ngoài hành tinh ở các hành tinh khác. Tôi không nghĩ rằng chúng thực sự tồn tại.

2. Bạn muốn biết gì về họ?

- Không, tôi không.

3. Bạn sẽ làm gì nếu bạn nhìn thấy một trong số họ?

- Tôi sẽ trốn.

2. Listen to Tom's imagined description of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording. (Lắng nghe mô tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh đến từ một hành tinh khác. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ từ bài nghe.)

Bài nghe:

Gợi ý:

(1) Jupiter(2) Much bigger(3) more powerful
(4) Lots of hair(5) thick skin(6) four eyes
(7) Happiness(8) fear(9) energy
(10) rocks
Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very thin so they can live in temperatures of around - 145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sence of smell and they may even be able to sense others' feelings like happiness or fear. And I don't think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don't even need to breathe air.

The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Tôi nghĩ rằng cư dân của sao Mộc có thể rất khác với con người. Có thể tưởng tượng thế này: Họ có thể lớn hơn và mạnh hơn con người. Dân cư trên Sao Mộc có thể có tám chân và có thể di chuyển rất nhanh. Họ có thể có rất nhiều tóc trên khắp cơ thể và làn da của họ có thể rất mỏng để họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng -145o C. Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn thấy rất xa. Họ cũng có thể có mùi thơm và thậm chí họ có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác như hạnh phúc hay sợ hãi. Và tôi không nghĩ họ ăn và uống như chúng ta. Thay vào đó, họ nhận được tất cả năng lượng từ những tảng đá. Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào tảng đá, giống như sạc pin. Bằng cách đó, họ thậm chí không cần hít thở không khí.

Cách duy nhất họ có thể giống với chúng ta là họ sống trong các gia đình của cha mẹ và con cái. Họ cũng có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau.

3. Listen again and tick (v) true (T) , false (F) or not given (NG) (Nghe lại và đánh dấu vào câu đúng (T), sai (F) hoặc không có thông tin (NG).)

Bài nghe:

1. The inhabitants may be very similar to human beings.

2. They may be able to fly.

3. It is very cold there.

4. They may be far-sighted.

5. They may need air for their existence.

6. They may need lots of food and drink.

Gợi ý:

1. F2. NG3. T4. F5. F6. F

Giải thích:

1. Thông tin: I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. (Tôi nghĩ rằng cư dân của sao Mộc có thể rất khác với con người.)

2. Không có thông tin.

3. Thông tin: They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very thick so they can live in temperatures of around -145 degrees Celsius. (Họ có thể có rất nhiều tóc trên khắp cơ thể của họ và làn da của họ có thể rất dày để họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng -145 độ C.)

4. Thông tin: They may have four eyes and be able to see very far. (Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn thấy rất xa.)

5. Thông tin: That way, they don’t even need to breathe air. (Bằng cách đó, họ thậm chí không cần hít thở không khí.)

6. Thông tin: And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. (Và tôi không nghĩ họ ăn và uống như chúng ta. Thay vào đó, họ nhận được tất cả năng lượng từ những tảng đá. Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào tảng đá, giống như sạc pin.)

Hướng dẫn dịch:

1. Các cư dân có thể rất giống với con người.

2. Chúng có thể bay.

3. Ở đó rất lạnh.

4. Họ có thể nhìn xa trông rộng.

5. Họ có thể cần không khí cho sự tồn tại của họ.

6. Họ có thể cần nhiều thức ăn và đồ uống.

Writing

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below. (Thực hành theo cặp. Tưởng tượng một người ngoài hành tinh có thể như thế nào. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để điền vào những chỗ trống dưới đây.)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

Gợi ý:

- He might have 2 eyes.

- He may be eat rock.

- His skin may be green and thick.

- His hair may be a lot.

- He may wear spacesuit.

- He may be similar to us in that he can feel happy and fearful.

- He may be different from humans in that he can't speak.

Hướng dẫn dịch:

- Anh ta có thể có 2 mắt.

- Anh ta có thể ăn đá.

- Da của anh ta có thể xanh và dày.

- Tóc của anh ấy có thể rất nhiều.

- Anh ấy có thể mặc đồ vũ trụ.

- Anh ấy có thể giống chúng ta ở chỗ anh ấy có thể cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi.

- Anh ta có thể khác con người ở chỗ anh ta không thể nói được.

5. Now use the notes to write a description of your alien (Bây giờ sử dụng các ghi chú để viết một miêu tả về người ngoài hành tinh.)

Gợi ý 1:

- I think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can't speak.

Gợi ý 2:

- I think that an alien may be very different from a human being. He has a head almost twice as big as ours with 3 eyes and no hair. His/Her eyes are not as round as ours, but oval and large. He has grayish skin, a thin neck and a long nose. He is very tall, as tall as 10 feet. Unlike a human being, He might eat soil, rock and leaves. He may wear a spacesuit. He may be similar to US in that he/she can feel happy and fearful. He may be different from humans in that he/she can't speak.

Gợi ý 3:

- I sometimes dream about meeting an alien from Mars. He looks very strange. He has big eyes and he is a little bigger and more violent than me. His skin is black . He has no hair on his head but he has an antenna. He wears clothing but it is made of metal. It's very strong. He looks really powerful and he tells me that he always has to fight for the freedom of his planet. There are a lot of invaders from the Galaxy who want to control his planet. He loves peace and he will do everything to protect his planet.

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý 1: Tôi nghĩ rằng người ngoài hành tinh cũng có thể có 2 mắt. Da của anh ta có thể xanh và dày và anh ta có thể có nhiều lông. Anh ta có thể ăn đá. Anh ấy có thể thường xuyên mặc đồ vũ trụ. Anh ta có thể khác với chúng ta rằng anh ta có thể cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi và anh ta có thể khác với con người ở chỗ anh ta không thể nói.

Gợi ý 2: Tôi nghĩ rằng một người ngoài hành tinh có thể rất khác với một con người. Anh ta có cái đầu to gần gấp đôi chúng ta với 3 mắt và không có tóc. Đôi mắt của anh ấy / cô ấy không tròn như mắt chúng ta, nhưng có hình bầu dục và to. Anh ta có nước da xám, cổ gầy và mũi dài. Anh ấy rất cao, cao tới 10 feet. Không giống như một con người, Ngài có thể ăn đất, đá và lá cây. Anh ta có thể mặc một bộ đồ vũ trụ. Anh ấy có thể giống Mỹ ở chỗ anh ấy / cô ấy có thể cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi. Anh ta có thể khác với con người ở chỗ anh ta / cô ta không thể nói được.

Gợi ý 3: Đôi khi tôi mơ về việc gặp một người ngoài hành tinh từ sao Hỏa. Anh ấy trông rất lạ. Anh ấy có đôi mắt to và anh ấy to hơn và hung bạo hơn tôi một chút. Da anh đen. Anh ấy không có tóc trên đầu nhưng anh ấy có một chiếc ăng-ten. Anh ấy mặc quần áo nhưng nó được làm bằng kim loại. Nó rất mạnh. Anh ấy trông thực sự mạnh mẽ và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy luôn phải chiến đấu cho sự tự do của hành tinh của mình. Có rất nhiều kẻ xâm lược từ Thiên hà muốn kiểm soát hành tinh của anh ta. Anh ấy yêu hòa bình và anh ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hành tinh của mình.

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your parnter's? (Trao đổi bài của bạn với một người bạn. Bài miêu tả của bạn khác với của bạn kia như thế nào?)

Các bạn tự làm và tự tìm ra sự khác nhau.

Bài giảng: Unit 12: Life on other planets - Skills 2 - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 12 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-life-on-other-planets.jsp