Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) - Tiếng Anh 8 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 8 Getting Started trang 60, 61 trong Unit 6: Lifetyles Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 60 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nam: Hello, Tom. How're things?

Tom: Oh good. I like it here. The lifestyle is interesting and different from that in my country.

Nam: Really?

Tom: Sure. Students here call their teachers by their title "teacher", not by their names.

Nam: Right. How do you greet your teachers?

Tom; We usually say "Hello" or "Good morning" then Mr, Mrs, or Miss and their surnames, for example "Good morning, Mr Smith."

Nam: Are there other differences?

Tom: People buy and sell a lot of street food here. In my country, people usually buy food in a store or a restaurant.

Nam: Yeah. Buying street food is a common practice in my city.

Quảng cáo

Tom: And l've noticed that many people have breakfast on the street too! In my country, we typically have a light breakfast at home.

Nam: I see. But here many adults are in the habit of having breakfast outside of their homes. If they're not in a hurry, they'll even have a leisurely coffee there.

Tom: That's fascinating!

Hướng dẫn dịch:

Nam: Xin chào, Tom. Mọi thứ thế nào?

Tom: Ồ tốt. Tôi thích nó ở đây. Lối sống thú vị và khác biệt so với ở đất nước của tôi.

Nam: Thật sao?

Tom: Chắc chắn rồi. Học sinh ở đây gọi thầy cô bằng chức danh là “thầy” chứ không gọi bằng tên.

Nam: Đúng. Bạn chào thầy cô như thế nào?

Tom; Chúng ta thường nói "Xin chào" hoặc "Chào buổi sáng", sau đó là Ông, Bà hoặc Cô và họ của họ, ví dụ: "Chào buổi sáng, ông Smith."

Nam: Có sự khác biệt nào khác không?

Quảng cáo

Tom: Mọi người mua và bán rất nhiều thức ăn đường phố ở đây. Ở nước tôi, mọi người thường mua thức ăn ở cửa hàng hoặc nhà hàng.

Nam: Ừ. Mua thức ăn đường phố là một thực tế phổ biến trong thành phố của tôi.

Tom: Và tôi đã nhận thấy rằng nhiều người cũng ăn sáng trên đường phố! Ở nước tôi, chúng tôi thường ăn sáng nhẹ ở nhà.

Nam: Tôi hiểu rồi. Nhưng ở đây nhiều người lớn có thói quen ăn sáng bên ngoài nhà của họ. Nếu không vội, họ thậm chí sẽ nhàn nhã uống cà phê ở đó.

Tom: Thật hấp dẫn!

2 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and complete the table (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và hoàn thành bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. surnames

2. on the street

3. store / restaurant

Hướng dẫn dịch:

Ở nước của Nam

Ở nước của Tom

- Học sinh chào giáo viên bằng chức danh của họ.

- Mọi người ăn sáng trên đường phố.

- Người dân mua bán ở ven đường.

- Học sinh gọi giáo viên của mình là Mr, Mrs, Miss và họ của giáo viên.

- Mọi người ăn sáng ở nhà.

- Mọi người thường mua thức ăn ở cửa hàng/ nhà hàng.

3 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words and phrases from the box (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. A balanced diet and exercise are important for a healthy _____.

2. Handshaking, bowing, and hugging are some of the ways in which people _____ one another.

3. Waiters and waitresses _____ food in restaurants.

4. Going out for breakfast has become a common _____ in this city.

5. My mum is _____ keeping everything in the kitchen bright and clean.

Đáp án:

1. lifestyle

2. greet

3. serve

4. practice

5. in the habit of

Giải thích:

1. lifestyle = lối sống

2. greet = chào

3. serve = phục vụ

4. practice = thực hành

5. in the habit of = theo thói quen

Hướng dẫn dịch:

1. Một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục rất quan trọng đối với lối sống lành mạnh.

2. Bắt tay, cúi đầu và ôm là một số cách chào nhau của mọi người.

3. Nhân viên phục vụ bàn phục vụ ăn uống trong nhà hàng.

4. Ra ngoài ăn sáng đã trở thành một thông lệ ở thành phố này.

5. Mẹ tôi có thói quen giữ mọi thứ trong bếp sáng sủa và sạch sẽ.

4 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Label each picture with a word or phrase from the box (Dán nhãn cho mỗi bức tranh bằng một từ hoặc cụm từ trong hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. street food

2. food in restaurants

3. pizza

4. online learning

5. greeting

 

Giải thích:

1. street food = thức ăn đường phố

2. food in restaurants = thức ăn trong nhà hàng

3. pizza = bánh pizza

4. online learning = học trực tuyến

5. greeting = lời chào

5 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ Greetings around the world. Take the quiz. (QUIZ Lời chào trên toàn thế giới. Làm bài đố)

1. Which is probably the most common way of greeting around the world?

A. Shaking hands.                       B. Sticking out one's tongue.

2. In the USA, people greet each other by _____

A. shaking heads                         B. saying "Hello"

3. Thais greet their elders by saying "sawadee" and ____

A. saying their surname               B. slightly bowing to them

4. The Maori of New Zealand greet each other by _____

A. kissing each other's cheek        B. pressing their noses together

5. How do people in Japan normally greet each other?

A. They bow to each other.           B. They hug each other.

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Cách chào nào có lẽ là phổ biến nhất trên thế giới? - Bắt tay.

2. Ở Mỹ, mọi người chào nhau bằng câu "Xin chào"

3. Người Thái chào người lớn tuổi bằng cách nói "sawadee" và hơi cúi đầu chào họ

4. Người Maori ở New Zealand chào nhau bằng cách ấn mũi vào nhau

5. Người Nhật thường chào nhau như thế nào? - Họ cúi chào nhau.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifetyles hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jsp