Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67) - Tiếng Anh 8 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 8 Skills 2 trang 67 trong Unit 6: Lifetyles Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 67 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Which of the following do you think is more influenced by modern technology? Tick (✓) your choice(s). (Làm việc nhóm. Bạn nghĩ điều nào sau đây bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi công nghệ hiện đại? Đánh dấu (✓) vào (các) lựa chọn của bạn.)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

- ways of communicating ✓

- traditional food and drink

- ways of learning ✓

Hướng dẫn dịch:

- cách giao tiếp ✓

- đồ ăn thức uống truyền thống

- cách học ✓

Quảng cáo

2 (trang 67 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). (Nghe đoạn hội thoại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

Bài nghe:

1. When Mai was studying online, the power went off.

2. Chris likes studying online as it's convenient.

3. Mai says it's easy to concentrate when learning online.

4. Chris disagrees that technology improves friendship.

5. Mai thinks technology is changing our way of learning and working.

Hướng dẫn dịch:

1. Khi Mai đang học trực tuyến thì mất điện.

2. Chris thích học trực tuyến vì nó tiện lợi.

3. Mai nói học trực tuyến rất dễ tập trung.

4. Chris không đồng ý rằng công nghệ cải thiện tình bạn.

5. Mai nghĩ rằng công nghệ đang thay đổi cách học tập và làm việc của chúng ta.

Đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

- Hi Mai, how's everything?

- Not bad. We still have lessons online every day, but this morning when we were studying, the power went off suddenly.

- Really? Modern technology sometimes causes us problems.

- Yeah, by the way, do you like studying online?

- Well, yes, it's convenient and comfortable. You don't have to get up early and get dressed for class.

- But it's difficult to concentrate and I still want to go to class. I want real interaction with my teachers and friends.

- Yeah, and learning online all day long causes us headaches and sore eyes.

- Sure. And do you think that modern technology is greatly changing our lifestyle?

- Yeah, technology changes the way we communicate with others.

- And it improves our friendship because it's easy to keep in touch with people living far away.

- Certainly.

- Technology is also changing how we live and work.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Chào Mai, mọi chuyện thế nào?

- Không tệ. Hàng ngày chúng em vẫn học online nhưng sáng nay đang học thì mất điện đột ngột.

- Thật sao? Công nghệ hiện đại đôi khi gây ra vấn đề cho chúng ta.

- Ừ, mà cậu có thích học online không?

- Có, tiện và thoải mái lắm. Bạn không cần phải dậy sớm và mặc quần áo để đến lớp.

- Nhưng khó tập trung và vẫn muốn đến lớp. Tôi muốn tương tác thực sự với giáo viên và bạn bè của tôi.

- Ừ, học trên mạng cả ngày nhức đầu nhức mắt.

- Chắc chắn rồi. Và bạn có nghĩ rằng công nghệ hiện đại đang thay đổi rất nhiều lối sống của chúng ta?

- Có, công nghệ thay đổi cách chúng ta giao tiếp với người khác.

- Và nó cải thiện tình bạn của chúng tôi vì thật dễ dàng để giữ liên lạc với những người sống ở xa.

- Chắc chắn rồi.

- Công nghệ cũng đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc.

3 (trang 67 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and choose the correct answer to each question (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi)

Bài nghe:

1. The talk is generally about _______.

A. the impact of modern technology

B. the good points of online learning

C. the weak points of online learning

2. Both Mai and Chris think that modern technology is _______.

A. changing greatly

B. changing our lifestyle

C. entertaining us

3. Mai wants to go to class because _______.

A. online learning doesn't work for her

B. she likes to get up early

C. she wants to interact with her teachers and friends

4. Which of the following is true?

A. Mai and Chris are classmates.

B. Mai and Chris have similar ideas about online learning.

C. Mai thinks online learning has some weak points.

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. C

Hướng dẫn dịch:

1. Nói chung là về tác động của công nghệ hiện đại.

2. Cả Mai và Chris đều nghĩ rằng công nghệ hiện đại đang thay đổi lối sống của chúng ta.

3. Mai muốn đến lớp vì cô ấy muốn tương tác với giáo viên và bạn bè của mình.

4. Điều nào sau đây là đúng?

Mai nghĩ học trực tuyến có một số điểm yếu.

4 (trang 67 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns. (Nhìn vào danh sách dưới đây. Đặt các ý tưởng về học tập trực tuyến vào các cột chính xác.)

- convenient

- comfortable

- difficult to concentrate

- more freedom

- no real interaction

- independent

- harmful to our eyes

- expensive equipment

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

- Advantages: convenient, comfortable, more freedom, independent

- Disadvantages: difficult to concentrate, no real interaction, harmful to our eyes, expensive equipment

Hướng dẫn dịch:

- Ưu điểm: tiện lợi, thoải mái, tự do hơn, độc lập

- Nhược điểm: khó tập trung, không tương tác thực, hại mắt, thiết bị đắt tiền

5 (trang 67 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 – 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer to the listening and the ideas in 4 (Viết một đoạn văn (80 – 100 từ) về những ưu điểm HOẶC nhược điểm của việc học trực tuyến. Các bạn có thể tham khảo bài nghe và các ý trong 4)

Gợi ý:

Today online learning plays an important role in students’ academic life. First, it is undeniable that studying in E-classes is a safe and convenient way for students to keep track of their study at home if an outbreak of disease occurs like the Coronavirus pandemic. Students do not need to go to school, so they can avoid being infected with fatal diseases. Second, it enables students to take advantage of new technology in studying. They are able to review the videos of E-lessons after class, actively communicate with their teachers via free, easy-to-use apps with various supporting tools, do assignments, and get feedback quickly. Finally, it helps students become more proactive in learning. Unlike face-to-face learning, students become more independent and have to improve their self-awareness, time-management skills as well as concentrate on teachers’ E-lessons. In short, students had better take advantage of online learning effectively with a view to getting good study results.

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, học trực tuyến đóng một vai trò quan trọng trong đời sống học tập của sinh viên. Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng học trên E-class là một cách an toàn và thuận tiện để học sinh có thể theo dõi việc học ở nhà nếu dịch bệnh bùng phát như đại dịch Coronavirus. Học sinh không cần phải đến trường, vì vậy họ có thể tránh bị nhiễm các bệnh hiểm nghèo. Thứ hai, nó cho phép sinh viên tận dụng công nghệ mới trong học tập. Các em có thể xem lại video bài giảng điện tử sau giờ học, chủ động trao đổi với giáo viên qua ứng dụng miễn phí, dễ sử dụng với nhiều công cụ hỗ trợ, làm bài và nhận phản hồi nhanh chóng. Cuối cùng là giúp học sinh chủ động hơn trong học tập. Khác với học trực tiếp, học sinh trở nên độc lập hơn và phải nâng cao khả năng tự nhận thức, quản lý thời gian cũng như tập trung vào bài giảng điện tử của giáo viên. Tóm lại, sinh viên nên tận dụng hiệu quả việc học trực tuyến để đạt được kết quả học tập tốt.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifetyles hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jsp