Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 14: Wonders Of The WorldUnit 14: Wonders Of The World

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 14: Wonders Of The World

I - Cách sử dụng và dạng thức của câu bị động

1. Cách sử dụng

Câu bị động được dùng để nhấn mạnh vào hành động, không quan trọng là ai hay cái gì thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

A letter was written by Mary. (Một lá thư được viết bởi Mary.)

2. Dạng thức

Câu chủ động: S + V + O.

Câu bị động: S + be + VPII + (by O).

Chủ ngữ trong câu chủ động trở thành tân ngữ được giới thiệu sau giới từ "by", còn tân ngữ trong câu chủ động trở thành chủ ngữ trong câu bị động.

Các chủ ngữ people, they, we, someone khi chuyển sang câu bị động trở thành by people, by them, by us, by someone. Các thành phần này được bỏ đi.

Ví dụ:

Mary wrote a letter. (Mary viết một bức thư.)

=> A letter was written by Mary. (Một lá thư được viết bởi Mary.)

They speak English in Australia. (Họ nói tiếng Anh ở nước Úc.)

=> English is spoken in Australia. (Tiếng Anh được nói ở nước Úc.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-wonders-of-the-world.jsp