Unit 16 lớp 8: SpeakUnit 16: Inventions

Speak (Trang 149-150 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.

(Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Học sinh A nhìn bảng ở trang sau. Học sinh B nhìn bảng ở cuối bài học này (trang 156). Hãy hỏi và trả lời để điền những thông tin còn thiếu vào bảng của em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

STUDENT A

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

STUDENT B (trang 156)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

Hỏi và trả lời:

A: When was the bicycle invented?

B: It was invented in 1816.

A: Who was it invented by?

B: By Frederick Koenig.

A: What was his nationality?

B: He was German.

A: When was the color television invented?

B: It was invented in 1950.

A: Who was it invented by?

B: By Peter Carl Goldmark.

A: What was his nationally?

B: He was American.

Điền thông tin vào bảng:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Now report your findings to the teacher.

(Hãy thuật lại những điều em đã biết với thầy/cô giáo.)

- The facsmilie was invented by Alexander Bain in 1843.

- The bicycle was invented by Ferderick Koenig in 1816.

- The color television was invented by Peter Carl Goldmark in 1950.

- The helicopter was invented by Igor Sikorsky in 1939.

- The laser was invented by Gordon Gould in 1958.

- The loudspeaker was invented by C. W. Rice in 1924.

- The microphone was invented by D. E. Hughes in 1878.

- The optical fibre was invented by Karl D. Sauerbronn in 1955.

- The printing press was invented by Narinder Kapany in 1810.

- The reinforced concrete was invented by F. J. Monier in 1849.

- The sewing machine was invented by Elias Howe in 1845.

- The X-ray was invented by Wilhelm Konrad in 1895.

Các bài soạn Unit 16 lớp 8: Inventions:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-inventions.jsp