Tiếng Anh 9 Unit 2: Skills 1 - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 9 Skills 1 trang 23, 24 trong Unit 2: City life Tiếng Anh 9 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2.

Tiếng Anh 9 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) - Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 23 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in pairs. Match the words / phrases with their pictures. (Làm việc theo cặp. Nối các từ/cụm từ với hình ảnh của chúng.)

Tiếng Anh 9 Unit 2: Skills 1 | Tiếng Anh 9 Global Success

Đáp án:

1. a

2. c

3. b

4. d

Giải thích:

1. food waste (chất thải thực phẩm)

2. learning space (không gian học tập)

3. leftovers (thức ăn thừa)

4. cafeteria (quán cà phê)

Quảng cáo

2 (trang 23 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read part of an announcement about the Teenovator competition. Match the topics in the competition with their winners. There is one extra topic. (Đọc một phần thông báo về cuộc thi Teenovator. Hãy nối các chủ đề trong cuộc thi với người chiến thắng. Có một chủ đề thừa.)

List of topics:

A. The street-safe city

B. The teen-friendly city

C. The food-smart city

D. The waste-free city

Teenovator competition

Teenovator is an annual competition by the City Teen Council. We ask teens to find problems of the city and suggest solutions. Here are this year's winners

1. _________: Central School

They see that the more developed a city is, the more food people throw away. They suggest carrying out a project which turns food waste into energy. Students would sort their leftovers at school canteens. A nearby farm would come to take the food waste and process it into biogas.

2. _________: Bookworm Team

This team feels that many public amenities, particularly the city library, are not teen-friendly. They suggest a list of changes so that the library can attract more teens. Some of them include designing lively learning spaces for teens and having teen's favourite desserts in the cafeteria.

Quảng cáo

3. _________: Helena Wilson

Helena realises that there are too many vehicles around school gates. This is unsafe for children who walk to school. She suggests that the city authorities not allow cars at school gates at drop-off and pick-up times. In addition, they should not let motorbikes park on the pavement near school gates.

Đáp án:

1. D

2. B

3. A

Hướng dẫn dịch:

Teenovator là cuộc thi thường niên do Hội đồng Thanh thiếu niên Thành phố tổ chức. Chúng tôi yêu cầu thanh thiếu niên tìm ra các vấn đề của thành phố và đề xuất giải pháp. Đây là những người chiến thắng năm nay

1. Thành phố không rác thải: Trường trung học

Họ thấy rằng thành phố càng phát triển thì người ta càng vứt đi nhiều thức ăn hơn. Họ đề nghị thực hiện một dự án biến chất thải thực phẩm thành năng lượng. Học sinh sẽ phân loại thức ăn thừa tại căng tin của trường. Một trang trại gần đó sẽ đến xử lý rác thải thực phẩm và xử lý thành khí sinh học.

2. Thành phố thân thiện với tuổi teen: Đội Mọt sách

Nhóm này cảm thấy nhiều tiện ích công cộng, đặc biệt là thư viện thành phố, không thân thiện với thanh thiếu niên. Họ đề xuất một danh sách những thay đổi để thư viện có thể thu hút nhiều thanh thiếu niên hơn. Một số trong số đó bao gồm thiết kế không gian học tập sinh động cho thanh thiếu niên và thưởng thức các món tráng miệng yêu thích của thanh thiếu niên tại căng tin.

Quảng cáo

3. Thành phố an toàn trên đường phố: Helena Wilson

Helena nhận ra có quá nhiều phương tiện xung quanh cổng trường. Điều này không an toàn cho trẻ em đi bộ đến trường. Cô đề nghị chính quyền thành phố không cho phép ô tô vào cổng trường vào giờ đưa đón. Ngoài ra, không nên để xe máy đỗ trên vỉa hè gần cổng trường.

3 (trang 24 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read the announcement again. Choose the correct answer. (Đọc lại thông báo. Chọn câu trả lời đúng.)

1. How often does the City Teen Council organise the Teenovator competition?

A. Once a year.

B. Twice a year.

C. Every two years.

D. Every three years.

2. Who would partner with Central School in Topic 1?

A. The city council.

B. The university's canteen.

C. A biogas factory.

D. A nearby farm.

3. What does the word "them" in Topic 2 refer to?

A. Teen users.

B. Changes.

C. Learning spaces,

D. Libraries.

4. Which topic has an individual winner?

A. Topic 1

B. Topic 2

C. Topic 3

D. All topics

5. Which of the following is INCORRECT about Helena Wilson?

A. She suggests banning bikes at school gates

B. She wants the city authorities to take action.

C. She thinks cars moving near school gates can cause accidents to children.

D. Her concern is road safety around school for children.

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. C

5. A

Giải thích:

1. Thông tin: Teenovator is an annual competition by the City Teen Council. (Teenovator là cuộc thi thường niên/hàng năm do Hội đồng Thanh thiếu niên Thành phố tổ chức.)

2. Thông tin: Teenovator is an annual competition by the City Teen Council. (Teenovator là cuộc thi thường niên/hàng năm do Hội đồng Thanh thiếu niên Thành phố tổ chức.)

3. Thông tin: They suggest a list of changes so that the library can attract more teens. Some of them include designing lively learning spaces for teens. (Họ đề xuất một danh sách những thay đổi để thư viện có thể thu hút nhiều thanh thiếu niên hơn. Một số trong số đó bao gồm thiết kế không gian học tập sinh động cho thanh thiếu niên.)

4. Thông tin:

Topic 1. The waste-free city: Central School (Chủ đề 1. Thành phố không rác thải: Trường trung học)

Topic 2. The teen-friendly city: Bookworm Team (Chủ đề 2. Thành phố thân thiện với tuổi teen: Đội mọt sách)

Topic 3. The street-safe city: Helena Wilson (Chủ đề 3. Thành phố an toàn trên đường phố: Helena Wilson)

5. Thông tin: In addition, they should not let motorbikes park on the pavement near school gates. (Ngoài ra, không nên để xe máy đỗ trên vỉa hè gần cổng trường.)

Hướng dẫn dịch:

1. Hội đồng Thanh thiếu niên Thành phố tổ chức cuộc thi Teenovator thường xuyên như thế nào?

- Mỗi năm một lần.

2. Ai sẽ hợp tác với Trường Trung ương trong Chủ đề 1?

- Hội đồng thành phố.

3. Từ “them” ở Chủ đề 2 dùng để chỉ điều gì?

- Thay đổi.

4. Chủ đề nào có cá nhân đạt giải?

- Chủ đề 3.

5. Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về Helena Wilson?

- Cô đề nghị cấm xe đạp ở cổng trường.

Speaking

4 (trang 24 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Make a list of city problems and some solutions to them. (Lập danh sách các vấn đề của thành phố và một số giải pháp cho chúng.)

Gợi ý:

Problems

Solutions

- Traffic congestion

- Lack of green spaces

- Use public transportation

- Plant more trees

Hướng dẫn dịch:

Vấn đề

Giải pháp

- Những con đường bẩn

- Thiếu không gian xanh

- Kêu gọi mọi người vứt rác đúng cách

- Trồng thêm cây xanh

5 (trang 24 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in pairs. Talk to your friends about the city problems and suggest solutions to them. You can use the ideas in 4. (Làm việc theo cặp. Nói chuyện với bạn bè của bạn về các vấn đề của thành phố và đề xuất giải pháp cho họ. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong phần 4.)

Gợi ý:

We think that there are several problems in our city. First, some streets are dirty. Many people put rubbish on the pavements or near the walls. Second, the city looks like a concrete jungle.  It lacks green space and the air is not fresh. To solve these problems, the city authority should instruct people to throw rubbish properly.  Another solution is to plant more trees even on the roof of high buildings. By doing so, the city can be a more liveable place.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi nghĩ rằng có một số vấn đề trong thành phố của chúng tôi. Đầu tiên, một số đường phố bẩn. Nhiều người vứt rác trên vỉa hè hoặc gần các bức tường. Thứ hai, thành phố trông giống như một khu rừng bê tông. Nó thiếu không gian xanh và không khí không trong lành. Để giải quyết những vấn đề này, chính quyền thành phố nên hướng dẫn người dân vứt rác đúng cách. Một giải pháp khác là trồng thêm cây xanh ngay cả trên nóc các tòa nhà cao tầng. Bằng cách đó, thành phố có thể trở thành một nơi đáng sống hơn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: City life hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên