Unit 9 lớp 9: ProjectUnit 9: English in the world

Unit 9 lớp 9: Project (phần 1 → 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Read the chart and fill the blanks with .... ()

1. sweets2. soccer 3. nappy4. pavement
5. highway6. underground7. rubbish 8. flashlight

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing ... (Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

British English American English
University College
Holiday Vacation
Postbox Mailbox
Biscuit Cookie
The cinema The movies
Crisps Chips
Jumper Sweater

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group .... (Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-english-in-the-world.jsp