Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44, 45, 46, 47) sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 45 Tập 2 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 45 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 1: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 4 dm.

b) Chiều dài 6,5 cm, chiều rộng 3,5 cm và chiều cao 5 cm.

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (7 + 5) × 2 × 4 = 96 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (6,5 + 3,5) × 2 × 5 = 100 (cm2)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 2: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ta muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi. Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể).

Quảng cáo

Lời giải:

Diện tích phần được ốp gạch men là:

(10 + 4) × 2 × 1,5 = 42 (m2)

Đáp số: 42 m2.

Toán lớp 5 trang 46 Tập 2 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 46 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 46 Bài 1: Tính diện tích toàn phần của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Quảng cáo

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (30 + 20) × 2 × 40 = 4 000 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là: 30 × 20 × 2 = 1 200 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 4 000 + 1 200 = 5 200 (cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (25 + 50) × 2 × 25 = 3 750 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là: 25 × 50 × 2 = 2 500 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 3 750 + 2 500 = 6 250 (cm2)

c) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (35 + 30) × 2 × 25 = 3 250 (cm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là: 35 × 30 × 2 = 2 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 3 250 + 2 100 = 5 350 (cm2)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 46 Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

Chiếc hộp nào dưới đây có diện tích toàn phần lớn nhất?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật A là: (1,5 + 2) × 2 × 2,3 = 16,1 (dm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật A là: 1,5 × 2 × 2 = 6 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật A là: 16,1 + 6 = 22,1 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật B là: (3,7 + 3) × 2 × 1 = 13,4 (dm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật B là: 3,7 × 3 × 2 = 22,2 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật B là: 13,4 + 22,2 = 35,6 (dm2)

Đổi: 13 cm = 1,3 dm; 25 cm = 2,5 dm; 10 cm = 1 dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật C là: (1,3 + 2,5) × 2 × 1 = 7,6 (dm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật C là: 1,3 × 2,5 × 2 = 6,5 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật C là: 7,6 + 6,5 = 14,1 (dm2)

Có 35,6 dm2 > 22,1 dm2 > 14,1 dm2

Vậy hình B có diện tích toàn phần lớn nhất.

Toán lớp 5 trang 46, 47 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 46 Bài 1: Tính diện tích xung quanh của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (3 + 4) × 2 × 9 = 126 (cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (5 + 4) × 2 × 7 = 126 (cm2)

Giải Toán lớp 5 trang 47 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 47 Bài 2: Các bể cá dưới đây được làm bằng kính và thiết kế dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Hãy tính diện tích kính được sử dụng để làm các bể cá đó.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Diện tích kính xung quanh là: (2 + 1) × 2 × 1 = 6 (m2)

Diện tích kính mặt đáy là: 2 × 1 = 2 (m2)

Diện tích kính được sử dụng để làm bể cá là: 6 + 2 = 8 (m2)

b) Diện tích kính xung quanh là: (200 + 100) × 2 × 200 = 120 000 (cm2)

Diện tích kính mặt đáy là: 200 × 100 = 20 000 (cm2)

Diện tích kính được sử dụng để làm bể cá là: 120 000 + 20 000 = 140 000 (cm2)

c) Diện tích kính xung quanh là: (15 + 4) × 2 × 5 = 190 (dm2)

Diện tích kính mặt đáy là: 15 × 4 = 60 (dm2)

Diện tích kính được sử dụng để làm bể cá là: 190 + 60 = 250 (dm2)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 47 Bài 3: Mỗi khuôn bánh chưng có dạng một hình hộp chữ nhật không có hai đáy như hình bên.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Hỏi từ thanh gỗ dưới đây có thể làm được khuôn bánh chưng với kích thước như trên hay không?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích xung quanh của khuôn bánh chưng là: (16,5 + 16,5) × 2 × 4 = 264 (cm2)

Diện tích thanh gỗ là: 4 × 55 = 220 (cm2)

Vì 264 cm2 > 220 cm2 nên từ thanh gỗ không thể làm được khuôn bánh chưng với kích thước như trên.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 47 Bài 4: Mỗi bạn Mai, Việt, Nam dùng bốn hình lập phương nhỏ như nhau có độ dài cạnh là 1 dm và xếp được các hình dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 44) | Giải Toán lớp 5

Hỏi bạn nào xếp được hình hộp chữ nhật có:

a) Diện tích xung quanh lớn nhất?

b) Diện tích toàn phần bé nhất?

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Mai xếp là: (1 + 1) × 2 × 4 = 16 (dm2)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Việt xếp là: (1 + 4) × 2 × 1 = 10 (dm2)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Nam xếp là: (2 + 2) × 2 × 1 = 8 (dm2)

Vậy Mai xếp được hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh lớn nhất.

b) Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Mai xếp là: 16 + 1 × 1 × 2 = 18 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Việt xếp là: 10 + 4 × 1 × 2 = 18 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Nam xếp là: 8 + 2 × 2 × 2 = 16 (dm2)

Vậy Nam xếp được hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bé nhất.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên