Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113, 114, 115, 116, 117, 118) sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 113, 114 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 113 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 113 Bài 1:

a) Hoàn thành công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

P = (Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 + Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5) × 2

S = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

P = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × 4

S = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

b) Số?

Một mảnh vườn trồng hoa dạng hình vuông có cạnh 60 m, một mảnh vườn trồng rau dạng hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chu vi của hai mảnh vườn bằng nhau.

- Diện tích mảnh vườn trồng hoa là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 cm2.

- Diện tích mảnh vườn trồng rau là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 cm2.

Quảng cáo

Lời giải:

a)

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

P = (a + b) × 2

S = a × b

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

P = a × 4

S = a × a

b)

- Diện tích mảnh vườn trồng hoa là 3 600 cm2.

- Diện tích mảnh vườn trồng rau là 3 200 cm2.

Giải thích:

Diện tích mảnh vườn trồng hoa là: 60 × 60 = 3 600 (cm2)

Chu vi mảnh vườn trồng hoa là: 60 × 4 = 240 (cm)

Nửa chu vi mảnh vườn trồng rau là: 240 : 2 = 120 (cm)

Chiều dài mảnh vườn trồng rau là: 120 : (2 + 1) × 2 = 80 (cm)

Chiều rộng mảnh vườn trồng rau là: 120 – 80 = 40 (cm)

Quảng cáo

Diện tích mảnh vườn trồng rau là: 80 × 40 = 3 200 (cm2)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 113 Bài 2:

a) Hoàn thành công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

b) Số?

Có một mảnh đất dạng hình thang với kích thước như hình bên.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

- Diện tích mảnh đất hình tam giác ACD là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 m2.

- Diện tích mảnh đất hình thang ABCD là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 m2.

Quảng cáo

Lời giải:

a)

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

b)

- Diện tích mảnh đất hình tam giác ACD là 625 m2.

- Diện tích mảnh đất hình thang ABCD là 1 000 m2.

Giải thích:

Diện tích mảnh đất hình tam giác ACD là: 50×252 = 625 (m2)

Diện tích mảnh đất hình thang ABCD là: (50+30)×252 = 1 000 (m2)

Giải Toán lớp 5 trang 114 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 114 Bài 3:

a) Hoàn thành công thức tính chu vi, diện tích hình tròn.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

C = 3,14 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × 2

S = 3,14 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

b) Số?

Một đĩa sứ trang trí có dạng hình tròn đường kính 24 cm.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

- Chu vi đĩa sứ là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 cm.

- Diện tích đĩa sứ là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 cm2.

Lời giải:

a)

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

C = 3,14 × r × 2

S = 3,14 × r × r

b)

- Chu vi đĩa sứ là 75,36 cm.

- Diện tích đĩa sứ là 452,16 cm2.

Giải thích:

Chu vi đĩa sứ là: 3,14 × 24 = 75,36 (cm)

Bán kính đĩa sứ là: 24 : 2 = 12 (cm)

Diện tích đĩa sứ là: 3,14 × 12 × 12 = 452,16 (cm2)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 114 Bài 4: Từ miếng bìa hình vuông cạnh 20 cm, Mai muốn cắt ra một hình tròn to nhất có thể. Rô-bốt đã giúp Mai cắt được hình tròn như hình bên.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Tính chu vi miếng bìa hình tròn.

b) Tính diện tích phần bìa còn lại ở hình vuông.

Lời giải:

a) Chu vi miếng bìa hình tròn là: 3,14 × 20 = 62,8 (cm)

b) Diện tích miếng bìa hình vuông là: 20 × 20 = 400 (cm2)

Bán kính hình tròn là: 20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hình tròn là: 3,14 × 10 × 10 = 314 (cm2)

Diện tích phần bìa còn lại ở hình vuông là: 400 – 314 = 86 (cm2)

Đáp số: a) 62,8 cm

b) 86 cm2.

Toán lớp 5 trang 114, 115 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 114 Bài 1: Một sân bóng rổ dạng hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Tính chu vi và diện tích sân bóng rổ.

b) Tính chu vi và diện tích hình tròn ở giữa sân bóng rổ.

Lời giải:

a) Chu vi sân bóng rổ là:

(28 + 15) × 2 = 86 (m)

Diện tích sân bóng rổ là:

28 × 15 = 420 (m2)

Đáp số: Chu vi: 86 m

Diện tích: 420 m2

b) Chu vi hình tròn giữa sân bóng rổ là:

3,14 × 3,6 = 11,304 (m)

Bán kính hình tròn giữa sân bóng rổ là:

3,6 : 2 = 1,8 (m)

Diện tích hình tròn giữa sân bóng rổ là:

3,14 × 1,8 × 1,8 = 10,1736 (m2)

Đáp số: Chu vi: 11,304 m

Diện tích: 10,1736 m2

Giải Toán lớp 5 trang 115 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 115 Bài 2: Từ miếng bìa hình vuông cạnh 40 cm, Nam đã cắt 4 hình vuông cạnh 8 cm ở bốn góc, rồi gấp lên để được cái hộp không nắp (hình A). Tính diện tích miếng bìa làm thành cái hộp hình A đó.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích miếng bìa ban đầu là:

40 × 40 = 1 600 (cm2)

Diện tích 4 hình vuông đã cắt là:

(8 × 8) × 4 = 256 (cm2)

Diện tích miếng bìa làm thành cái hộp hình A là:

1 600 – 256 = 1 344 (cm2)

Đáp số: 1 344 cm2.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 115 Bài 3: Một khu đất dạng hình thang vuông có chiều cao bằng đáy bé và bằng 40 m, độ dài đáy lớn bằng 32 đáy bé. Để xây dựng khu nhà văn hoá, đội xây dựng đã cải tạo, đắp đất mở rộng khu đất cũ thành khu đất mới dạng hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều cao hình thang, có chiều dài bằng đáy lớn hình thang (như hình vẽ).

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Tính diện tích khu đất dạng hình thang ban đầu.

b) Tính diện tích phần đất được mở rộng.

Lời giải:

a) Độ dài đáy lớn là:

40 × 32 = 60 (m)

Diện tích khu đất dạng hình thang ban đầu là:

(40 + 60) × 40 : 2 = 2 000 (m2)

b) Diện tích khu đất mới là:

40 × 60 = 2 400 (m2)

Diện tích phần đất được mở rộng là:

2 400 – 2 000 = 400 (m2)

Đáp số: 400 m2.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 115 Bài 4: Số?

Việt cắt 9 tờ giấy màu, mỗi tờ là hình chữ nhật có chu vi 30 cm (hình A). Việt đã dán 9 tờ giấy màu đó thành hình chữ nhật (hình B).

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Chu vi hình B là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 cm.

b) Nếu hình chữ nhật B có chiều dài hơn chiều rộng 9 cm thì diện tích hình A là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 cm2.

Lời giải:

a) Chu vi hình B là 90 cm.

b) Nếu hình chữ nhật B có chiều dài hơn chiều rộng 9 cm thì diện tích hình A là 54 cm2.

Giải thích:

a) Tổng chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật A là: 30 : 2 = 15 (cm)

Dựa vào hình B ta thấy, chu vi hình B gấp 6 lần tổng chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật A.

Chu vi hình chữ nhật B là: 15 × 6 = 90 (cm)

b) Nửa chu vi hình B là: 90 : 2 = 45 (cm)

Chiều dài hình B là: (45 + 9) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng hình B là: 27 – 9 = 18 (cm)

Diện tích hình B là: 27 × 18 = 486 (cm2)

Diện tích hình A là: 486 : 9 = 54 (cm2)

Toán lớp 5 trang 116, 117 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 116 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 116 Bài 1: Hoàn thành công thức tính diện tích và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Sxung quanh = (a + b) × 2 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

V = a × b × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Sxung quanh = a × a × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Stoàn phần = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5× 6

V = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 × Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Sxung quanh = (a + b) × 2 × c

Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy × 2

V = a × b × c

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Sxung quanh = a × a × 4

Stoàn phần = a × a × 6

V = a × a × a

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 116 Bài 2:

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần một thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như hình bên.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần một khối ru-bích hình lập phương có cạnh 8,5 cm.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh của thùng hàng là: (6 + 3,5) × 2 × 4 = 76 (dm2)

Diện tích toàn phần của thùng hàng là: 76 + 6 × 3,5 × 2 = 118 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của khối ru-bích là: 8,5 × 8,5 × 4 = 289 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối ru-bích là: 8,5 × 8,5 × 6 = 433,5 (cm2)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 116 Bài 3: Khối gỗ hình lập phương A và khối gỗ hình hộp chữ nhật B có kích thước như hình dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Tính diện tích xung quanh của mỗi khối gỗ.

b) Diện tích toàn phần của khối gỗ nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh của khối gỗ A là: 5 × 5 × 4 = 100 (cm2)

Diện tích xung quanh của khối gỗ B là: (4 + 8,5) × 2 × 4 = 100 (cm2)

b) Diện tích toàn phần của khối gỗ A là: 5 × 5 × 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gỗ B là: 100 + 8,5 × 4 × 2 = 168 (cm2)

Vì 168 cm2 > 150 cm2 nên diện tích toàn phần của khối gỗ B lớn hơn.

Diện tích toàn phần của khối gỗ B lớn hơn khối gỗ A số xăng-ti-mét vuông là:

168 – 150 = 18 (cm2)

Giải Toán lớp 5 trang 117 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 117 Bài 4: Người ta quét vôi xung quanh tường và trần một phòng họp cao 4 m chiều rộng 6 m, chiều dài 8 m. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tất cả các cửa của phòng họp có diện tích là 6,5 m2.

Lời giải:

Diện tích xung quanh phòng họp là:

(6 + 8) × 2 × 4 = 112 (m2)

Diện tích trần nhà là:

6 × 8 = 48 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

112 + 48 – 6,5 = 153,5 (m2)

Đáp số: 153,5 m2.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 117 Bài 5: Số?

Rô-bốt xếp 27 khối gỗ lập phương nhỏ thành một khối lập phương lớn rồi sơn tất cả các mặt của khối lập phương lớn đó như hình vẽ.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Số khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 khối.

b) Số khối lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 khối.

Lời giải:

a) Số khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt là 8 khối.

b) Số khối lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là 12 khối.

Toán lớp 5 trang 117, 118 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 117 Bài 1: Từ hình khai triển A gồm 6 hình vuông như hình dưới đây, Mai đã gấp được hình lập phương B. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương B.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương B là: 4 × 4 × 4 = 64 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là: 4 × 4 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích của hình lập phương B là: 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

Giải Toán lớp 5 trang 118 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 118 Bài 2: Trong một xưởng điêu khắc đá ở Ngũ Hành Sơn có khối đá dạng hình lập phương A cạnh 0,8 m và khối đá dạng hình hộp chữ nhật B có chiều cao 0,8 m, chiều dài 0,6 m, chiều rộng 0,4 m. Hỏi khối đá nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu ki-lô-gam? Biết 1 m3 đá cân nặng 2,75 tấn.

Lời giải:

Thể tích khối đá A là:

0,8 × 0,8 × 0,8 = 0,512 (m3)

Thể tích khối đá B là:

0,8 × 0,6 × 0,4 = 0,192 (m3)

Thể tích khối đá A hơn thể tích khối đá B là:

0,512 – 0,192 = 0,32 (m3)

Khối đá A nặng hơn khối đá B là:

2,75 × 0,32 = 0,88 (tấn)

Đổi: 0,88 tấn = 880 kg

Đáp số: Khối đá A nặng hơn 880 kg.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 118 Bài 3: Một bể cá có kích thước như hình dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

a) Tính thể tích bể cá.

b) Lúc đầu, mực nước trong bể bằng 34 chiều cao của bể. Sau đó Nam cho vào bể một viên đá cảnh thì thấy mực nước lúc này cao 32,5 cm. Hỏi thể tích của viên đá cảnh đó là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Lời giải:

a) Thể tích bể cá là:

60 × 30 × 40 = 72 000 (cm3)

b) Mực nước trong bể lúc đầu có chiều cao là:

40 × 34 = 30 (cm)

Khi cho vào bể viên đá cảnh, mực nước dâng cao thêm là:

32,5 – 30 = 2,5 (cm)

Thể tích viên đá cảnh đó là:

60 × 30 × 2,5 = 4 500 (cm3)

Đáp số: a) 72 000 cm3

b) 4 500 cm3

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 118 Bài 4: Số?

Một hình lập phương có cạnh 3 cm. Nếu tăng cạnh hình lập phương lên 2 lần thì:

a) Diện tích toàn phần hình lập phương tăng lên Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 lần.

b) Thể tích hình lập phương tăng lên Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5 lần.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 71: Ôn tập hình học (trang 113) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Diện tích toàn phần hình lập phương tăng lên 4 lần.

b) Thể tích hình lập phương tăng lên 8 lần.

Giải thích:

a) Diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu là: 3 × 3 × 6 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi cạnh tăng lên 2 lần là:

(3 × 2) × (3 × 2) × 6 = (3 × 3 × 6) × 4 (cm2)

Vậy diện tích toàn phần hình lập phương tăng lên 4 lần.

b) Thể tích của hình lập phương ban đầu là: 3 × 3 × 3 (cm3)

Thể tích của hình lập phương sau khi cạnh tăng lên 2 lần là:

(3 × 2) × (3 × 2) × (3 × 2) = (3 × 3 × 3) × 8 (cm3)

Vậy thể tích hình lập phương tăng lên 8 lần.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên