Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 4: Tia có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 4: Tia

A. Lý thuyết

1. Tia

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là một nửa đường thẳng gốc O.

Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.

Ví dụ: Tia Ox

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

3. Hai tia trùng nhau

Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc

Ví dụ: Điểm A thuộc tia Ox thì hai tia Ox và OA trùng nhau

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Kể tên các tia trong hình vẽ sau:

A. Ox     B. Ox, Oy, Oz, Ot     C. Ox, Oy, Oz     D. xO, yO, zO, tO

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot

Chọn đáp án B.

Câu 2: Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

A.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

B.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

C.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

D.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    • Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.

    • Hình B: Hai tia AB và Ax đối nhau nên B sai.

    • Hình C: Hai tia AB và Ax chỉ có chung mỗi điểm A nên C sai.

    • Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

A. M và A nằm cùng phía so với B     B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M     D. M nằm giữa A và B

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M

Ta có hình vẽ:

    • TH 1:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    Từ hình vẽ ta thấy C sai.

    • TH 2:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    Từ hình vẽ ta thấy A, D sai.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong ba điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Chưa kết luận được     B. X     C. B     D. M

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai tia MA và MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2     B. 0     C. 4     D. 1

Trên hình có các tia là: Ox, Oy, Oz, Ot

Vậy có tất cả 4 tia.

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Vẽ hai tia đối Ox, Oy

a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Các tia trùng với tia Ay là AO, AB

b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau vì chúng không chung gốc.

Câu 2: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự

a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C.

b) Viết các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

a)

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Có 6 tia: AB, AC, BC, BA, CA, CB

b) Các tia trùng nhau

    + Tia AB và tia AC trùng nhau.

    + Tia CB và tia CA trùng nhau.

c)

    + A thuộc tia BA.

    + A không thuộc tia BC.

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.