Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 chọn lọc, có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 chọn lọc, có đáp án

Bài 1: Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số 3/4

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 2: Cho các câu sau:

(I) Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm

(II) Số hữu tỉ dương lớn hơn số tự nhiên

(III) Số 0 là số hữu tỉ âm

(IV) Số nguyên dương là số hữu tỉ

Số các câu đúng trong các câu sau:

A. 1            B. 2            C. 3            D. 4

(I) đúng

(IV) đúng vì mỗi số nguyên dương đều là số hữu tỉ với mẫu bằng 1.

Chọn đáp án B.

Bài 3: Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 4: Số hữu tỉ lớn nhất trong các số

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 5: So sánh hai số x = 2/-5 và y = -3/13

A. x > y            B. x < y            C. x = y            D. x ≥ y

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 6: 23/12 là kết quả của phép tính

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 7: Tính Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết, ta được kết quả:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 8: Tính giá trị của phép tínhTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 9: Số nào dưới dây là giá trị của biểu thứcTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2            B. -1            C. 1            D. 0

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 10: Cho các số hữu tỉTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. Tổng x + y bằng

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 11: Kết quả của phép tính (3/2).(4/7) là:

A. Một số nguyên âm

B. Một số nguyên dương

C. Một phân số nhỏ hơn 0

D. Một phân số lớn hơn 0

Ta có: Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Là một phân số lớn hơn 0

Chọn đáp án D.

Bài 12: ChoTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. So sánh A và B

A. A > B            B. A < B            C. A = B            D. A ≥ B

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Khi đó ta thấy A < B

Chọn đáp án B.

Bài 13: Tìm x thỏa mãn Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. x = 1            B. x = -1            C. x = 5/2            D. x = -5/2

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 14: Gọi x0 là giá trị thỏa mãnTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. x0 < 1            B. x0 = 1            C. x0 > 1            D. x0 = -1

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 15: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 1            B. 2            C. 3            D. 0

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có một giá trị

Chọn đáp án A.

Bài 16: Tính M = |-2,8| : (-0,7)

A. M = 4            B. M = -4            C. M = 0,4            D. M = -0,4

Ta có: M = |-2,8| : (-0,7) = 2,8 : (-0,7) = -4

Chọn đáp án B.

Bài 17: Tổng các giá trị của x thỏa mãnTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 18: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 7,5 - 2.|5 - 2x| = -4,5

A. 1            B. 2            C. 3            D. 0

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 19: Tính nhanh 21,6 + 34,7 + 78,4 + 65,3 được:

A. 100            B. 200            C. 300            D. 400

Ta có: 21,6 + 34,7 + 78,4 + 65,3 = (21,6 + 78,4) + (34,7+ 65,3) = 100 + 100 = 200

Chọn đáp án B.

Bài 20: Với mọi x ∈ Q. Khẳng định nào sau đây sai?

A. |-x| = |x|            B. |x| < -x             C. |x| ≥ 0            D. |x| ≥ x

Với mọi x ∈ Q, ta luôn có: |-x| = |x| , |x| ≥ 0 , |x| ≥ x

Chọn đáp án B.

Bài 21: Chọn câu sai. Với hai số hữu tỉ a, b và hai số tự nhiên m, n ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: am.an = am+n; (a.b)m = am.bm; (am)n = am.n nên C sai

Chọn đáp án C.

Bài 22: Chọn khẳng định đúng. Với số hữu tỉ x ta có

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 23: Số x sao cho thỏa mãn 2x = (22)5 là:

A. 5            B. 7            C. 210            D. 10

Ta có: (22)5 = 22.5 = 210

Khi đó 2x = 210 ⇒ x = 10

Chọn đáp án D.

Bài 24: Số a thỏa mãn Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 25: Giá trị nhỏ nhất của biểu thứcTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do đó GTNN của biểu thức là 1/100 khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 26: Tìm x biết Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 27: Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 16/x = x/25

A. 1            B. 2            C. 3            D. 0

Ta có: 16/x = x/25 nên x.x = 16.25

x2 = 400

Suy ra x = 20 hoặc x = -20

Vậy có hai giá trị của x

Chọn đáp án B.

Bài 28: Giá trị nào của x thỏa mãn 2,5 : 7,5 = x : 3/5

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 29: Cho tỉ lệ thức x/15 = -4/5 thì

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 30: Biết rằngTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtthì x/y bằng?

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án D.

Bài 31: Chia 48 thành bốn phần tỉ lệ với các số là 3; 5; 7; 9. Các số đó theo thứ tự tăng dần là?

A. 6; 12; 14; 18

B. 18; 14; 10; 6

C. 6; 14; 10; 18

D. 6; 10; 14; 18

Giả sử 48 chia thành bốn phần là x; y; z; t tỉ lệ với các số 3; 5; 7; 9

Ta có:Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do đó: x = 6; y = 10; z = 14; t = 18

Chọn đáp án D.

Bài 32: ChoTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. Số lớn nhất trong ba số x; y; z là?

A. 27            B. -27             C. -18            D. -45

Ta có: Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Khi đó ta có: x = -18 ; y = -27 ; z = -45

Số lớn nhất là -18

Chọn đáp án C.

Bài 33: Có bao nhiêu bộ số (x; y) thỏa mãnTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2            B. 3            C. 4            D. 1

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 34: Tìm x, y biết x/y = 7/3 và 5x - 2y = 87

A. x = 9 ; y = 21

B. x = 21 ; y = 9

C. x = 21 ; y = -9

D. x = -21 ; y = -9

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 35: Cho x/2 = y/5 và x.y = 10. Tính x - y, biết x > 0, y > 0

A. -3            B. 3            C. 8            D. -8

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 36: Phân số nào dưới đây được biểu diễn dưới dạng số thập phân là 0,016

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 37: Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được

A. 0,17            B. 0,159            C. 0,16            D. 0,2

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 0,158 ≈ 0,2 .

Chọn đáp án D

Bài 38: So sánh hai số √(9.16) và √9 . √16

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 39: Một bạn học sinh làm như sau:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn kết luận đúng?

A. Bạn đã làm đúng

B. Bạn đã làm sai từ bước (1)

C. Bạn đã làm sai từ bước (2)

D. Bạn đã làm sai từ bước (3)

Ta có: Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Nên bạn đó đã sai ở bước (3)

Chọn đáp án D.

Bài 40: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 7 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.