1000 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Tài liệu tuyển tập trên 1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học gồm các dạng bài tập cơ bản và nâng cao. Hi vọng với bộ trắc nghiệm Toán lớp 7 Đại số & Hình học này sẽ giúp học sinh ôn tập và học tốt môn Toán lớp 7 hơn.

Lời giải bài tập môn Toán lớp 7 sách mới:

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 2: Tam giác

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3: Thống kê

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án

Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. N

B. N*

C. Q

D. R

Lời giải:

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N.

Tập hợp số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N*

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Chọn câu đúng:

A. N ⊂ Q

B. Q ⊂ N

C. Q = Z

D. Q ⊂ Z

Lời giải:

Ta có: N ⊂ Z ⊂ Q

Do đó N ⊂ Q suy ra A đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Chọn câu đúng

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Chọn câu sai

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Số nào dưới đây là số hữu tỉ âm

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ với:

A. a = 0; b ≠ 0

B. a, b ∈ Z, b ≠ 0    

C. a, b ∈ N

D. a ∈ N, b ≠ 0

Lời giải:

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ  trong đó a,b ∈ Z; b ≠ 0.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Với điều kiện nào của b thì phân số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ, aZ là số hữu tỉ?

A. b ∈ Z; b ≠ 0

B. b ≠ 0

C. b ∈ Z

D. b ∈ N; b ≠ 0

Lời giải:

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ, với a,b ∈ Z, b ≠ 0

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Biểu diễn số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ trên trục số ta được:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

+ Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành 2 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 1/2 đơn vị cũ.

+ Số 3/2 được biểu diễn bởi điểm M nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Trong các phân số sau, phân số nào không bằng Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ?

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Trong các phân số sau, phân số nào không bằng Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ?

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đáp án cần chọn là: B

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận có đáp án

Câu 1: Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ -2. Hãy biểu diễn y theo x

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −2 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3. Hãy biểu diễn y theo x

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Vì  x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k. Khi x = 12 thì y = -3

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k . Khi x = 10 thì y = 30

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k nên x = ky

Ta có:

10 = k.(-30)

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -3 . Cho bảng giá trị sau

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ −3 nên ta có x = −3y

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -3. Cho bảng giá trị sau

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ −5 nên ta có x = −5y

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Gỉa sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1 , x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1 ; y2 là hai gía trị của y .  Tìm x1, y1 biết

2y1 + 3x1 = 24 , x2 = 6 , y2 = 3

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Gỉa sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1 , x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1 ; y2 là hai gía trị của y .  Tìm x1, y1 biết

y1 - 3x1 = -7 , x2 = -4 , y2 = 3

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Chia 117 thành ba phần tỉ lệ thuận với 3 ; 4; 6. Khi đó phần lớn nhất là số:

A. 36

B. 54

C. 27

D. 45

Lời giải:

Chia 117 thành ba phần x; y; z (0 < x; y; z < 117) với tỉ lệ thuận 3; 4; 6

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Phần lớn nhất là 54

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Chia 133 thành ba phần tỉ lệ thuận với 5 ; 6 ; 8. Khi đó phần bé nhất là số:

A. 35

B. 42

C. 56

D. 53

Lời giải:

Chia 133 thành ba phần x; y; z (0 < x; y; z < 133) với tỉ lệ 5; 6; 8

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Phần bé nhất là 54

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Chia 195 thành ba phần tỉ lệ thuận với Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận. Khi đó phần lớn nhất số:

A. 36

B. 105

C. 54

D. 45

Lời giải:

Chia 133 thành ba phần x; y; z (0 < x; y; z < 195) với tỉ lệ Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Ta có:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Phần lớn nhất là 105

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Cứ 100kg nước biển thì cho 2,5 kg muối. Hỏi 500g nước biển thì cho bao nhiêu gam muối?

A. 200 kg

B. 12 kg

C. 120 kg

D. 1200 kg

Lời giải:

Đổi 2 tấn = 2000 kg

Gọi x (x > 0) là số kilogam gạo có trong hai tấn thóc

Ta thấy số tấn thóc và số gạo là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Ta có: Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Vậy 2 tấn thóc có 1200 kg gạo

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Gỉa sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x có tổng bằng 1 và y1 ; y2 là hai gía trị của y có tổng bằng 5. Biểu diễn y theo x

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Gỉa sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x có tổng bằng 4 và y1 ; y2 là hai gía trị của y có tổng bằng 16. Biểu diễn y theo x

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Lời giải:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ thuận với 3 ; 5; 7.  Biết tổng  độ dài của cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất lớn hơn cạnh còn lại là 20m . Tính cạnh nhỏ nhất của tam giác

A. 20m

B. 12m

C. 15m

D. 16m

Lời giải:

Gọi x, y, z là ba cạnh của tam giác (x, y, z > 0)

Gỉa sử x, y, z tỉ lệ thuận với 3 ; 5; 7 ta có: Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Thì x là cạnh nhỏ nhất và z là cạnh lớn nhất của tam giác . Khi đó theo bài ta có x + z - y = 20

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  Trắc nghiệm Đại lượng tỉ tệ thuận

Do đó x = 4.3 = 12

Vậy cạnh nhỏ nhất của tam giác là 12m

Đáp án cần chọn là: B

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh có đáp án

Câu 1: Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh của Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh là:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A nên Az' là tia đối của tia Az, At' là tia đối cả At. Vậy góc đối đỉnh với Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh là:  

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O nên Ox' là tia đối của tia Ox, Oy là tia đối của tia Oy'. Vậy góc đối đỉnh với Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Cho góc xBy đối đỉnh với góc x'By' và Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Tính số đo góc x'By'

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Cho góc xOy đối đỉnh với góc x'Oy' và Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Tính số đo góc x'Oy'

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Vì góc xOy đối đỉnh với góc x'Oy' nên Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh (tính chất hai góc đối đỉnh)

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cho hai đường thẳng xx' và yy' giao nhau tại O sao cho Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Chọn câu sai

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì hai đường thẳng xx' và yy' giao nhau tại O nên Ox' là tia đối của tia Ox; Oy' là tia đối của tia Oy

Suy ra Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh và là hai cặp góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Suy ra a, b, c đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Cho hai đường thẳng xx' và yy' giao nhau tại O sao cho Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Chọn câu sai

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì hai đường thẳng xx' và yy' giao nhau tại O nên Ox' là tia đối của tia Ox; Oy' là tia đối của tia Oy

Suy ra Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh là hai cặp góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Suy ra A,C,D đúng, B sai

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7:Cho cặp góc đối đỉnh Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh (Oz và Oz' là hai tia đối nhau). Biết Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Cho cặp góc đối đỉnh Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh (Oz và Oz' là hai tia đối nhau). Biết Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Vẽ Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh . Sau đó vẽ tiếp Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh . Tính số đo Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì góc ABC′ kề bù với góc ABC  nên BC′ là tia đối của tia BC.

Vì góc C′BA′ kề bù với góc ABC′ nên BA′ là tia đối của tia BA

Do đó, góc C′BA′ và góc ABC  đối đỉnh.

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Vẽ Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Sau đó vẽ tiếp Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì góc ABC′ kề bù với góc ABC  nên BC′ là tia đối của tia BC.

Vì góc C′BA′ kề bù với góc ABC′ nên BA′ là tia đối của tia BA

Do đó, góc C′BA′ và góc ABC  đối đỉnh.

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh (tính chất hai góc đối đỉnh)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11:Cho hình vẽ. Biết góc xOy' đối đỉnh với góc x'Oy, biết Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh . Tính các góc đỉnh O (khác góc bẹt)

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Cho hình vẽ. Biết góc xOy' đối đỉnh với góc x'Oy, biết Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Tính các góc đỉnh O (khác góc bẹt)

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13:Vẽ góc xOy có số đo bằng 35°. Vẽ góc x'Oy' đối đỉnh với góc xOy. Viết tên các góc có số đo bằng 145°

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì hai đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau tại O  nên Ox′ là tia đối của tia Ox; Oy′ là tia đối của tia Oy.

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Vẽ góc xOy có số đo bằng 50°. Vẽ góc nOm đối đỉnh với góc xOy (Oy và Om là hai tia đối nhau). Viết tên các góc có số đo bằng 130°

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Hai đường thẳng xy và x'y' cắt nhau tại O. Biết Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh. Ot là tia phân giác của góc xOx'. Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt'

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì Ot là tia phân giác của góc xOx' nên

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh

Vì Oy là tia đối của Ox, Ot' là tia đối của tia Ot

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh (tính chất hai góc đối đỉnh)

Đáp án cần chọn là: A

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học