30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Chương 4 Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều (có đáp án)

Câu 1. Cho hình vẽ. Tính góc FEC, biết EF // BC và ECB^=40°:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. 50°;

B. 40°;

C. 60°;

D. 30°.

Quảng cáo

Câu 2. Cho hình thoi ABCD như hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Chọn phương án đúng.

A. AOB^DOC^ là hai góc đối đỉnh;

B. AOB^BOC^ là hai góc so le trong;

C. BAD^ADC^ là hai góc đồng vị;

D. ABC^ADC^ là hai góc kề bù.

Câu 3. Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Biết IJ // AB và JOC^=30°.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Số đo góc BAC là:

A. 60°;

B. 30°;

C. 90°;

D. 80°.

Câu 4. Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Biết EF // DC, DAB^=65°AFE^=35°. Số đo góc KAD là:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. 60°;

B. 45°;

C. 30°;

D. 125°.

Quảng cáo

Câu 5. Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. x = 80° và y = 80°;

B. x = 60° và y = 80°;

C. x = 80° và y = 60°;

D. x = 60° và y = 60°.

Câu 6. Cho mOn^nOp^ là hai góc kề bù. Biết mOn^=110° và Ot là tia phân giác của góc nOp. Số đo góc mOt là:

A. 145°;

B. 135°;

C. 45°;

D. 35°.

Quảng cáo

Câu 7. Cho góc AOB và OI tia phân giác của góc đó. Vẽ tia phân giác OJ của góc BOI. Biết IOJ^=25°. Số đo góc AOB là:

A. 120°;

B. 80°;

C. 150°;

D.100°.

Câu 8. Cho định lí: “Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông”. Giả thiết, kết luận của định lí là:

A. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OI; tia OJ là tia phân giác góc BOI, OK là tia phân giác AOI. Kết luận OIOK.

B. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OI; tia OJ là tia phân giác góc BOK, OK là tia phân giác AOI. Kết luận OIOA.

C. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OI; tia OJ là tia phân giác góc BOI, OK là tia phân giác AOK. Kết luận OIOK.

D. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OI; tia OJ là tia phân giác góc BOI, OK là tia phân giác AOI. Kết luận OBOK.

Quảng cáo

Câu 9. Khi chứng minh định lí, người ta cần:

A. Chứng minh định lí đó đúng trong một trường hợp cụ thể của giả thiết;

B. Chứng minh định lí đó đúng trong hai trường hợp cụ thể của giả thiết;

C. Chứng minh định lí đó đúng trong mọi trường hợp có thể xảy ra của giả thiết;

D. Chứng minh định lí đó đúng trong vài trường hợp cụ thể của giả thiết.

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

(1) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau;

(2) Hai bằng nhau thì đối đỉnh;

(3) Hai đường thẳng song song thì cắt nhau;

(4) Nếu N là trung điểm của HK thì NH = NK;

(5) Nếu NH = NK thì N là trung điểm của HK.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 5.

Câu 11. Cho hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Góc AOI và góc IOB là:

A. hai góc đối đỉnh;

B. hai góc kề bù;

C. hai góc so le trong;

D. hai góc đồng vị.

Câu 12. Cho hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Biết OI là tia phân giác góc AOB. Số đo góc AOI là:

A. 40°;

B. 45°;

C. 60°;

D. 65°.

Câu 13. Cho hình vẽ sau

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Chọn đáp án đúng:

A. AE // BD;

B. BD // CF;

C. Cả A và B đều sai;

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 14. Hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của xOy'^ là:

A. x'Oy'^;

B. x'Oy^;

C. xOy'^;

D. xOy^.

Câu 15. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c, biết a // b và ac. Kết luận nào đúng:

A. b // c;

B. bc;

C. ab;

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 16. Trong các hình dưới đây hình nào là 2 góc kề bù.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. Hình A, B;

B. Hình B, C;

C. Hình A, C;

D. Không có hình nào.

Câu 17. Tìm số đo x

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. 40°;

B.120°;

C. 30°;

D. 50°.

Câu 18. Định lí: “Nếu hai đường thẳng song song cùng cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau”. Giả thiết của định lí là:

A. a // b; a // c;

B. a // c; b bất kì;

C. a // b; ac;

D. a//b; c a=M; c b=N.

Câu 19. Tìm số đo x và y trong hình vẽ dưới đây:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. x = 38°, y = 52°;

B. x = 38°, y = 142°;

C. x = 142°, y = 38°;

D. x = 52°, y = 38°.

Câu 20. Chọn đáp án đúng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. ABC^CDE^ là hai góc kề nhau;

B. BGC^FGE^ là hai góc kề nhau;

C. CGE^FGB^ là hai góc kề nhau;

D. CGE^EGF^ là hai góc kề nhau.

Câu 21. Chọn phát biểu đúng

A. Giả thiết của định lí là điều suy ra;

B. Kết luận của định lí là điều cho biết;

C.Giả thiết của định lí là điều cho biết;

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 22. Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”.

Hình vẽ minh hoạ cho định lí trên là:

A. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

B. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

C. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

D. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Câu 23. Viết giả thiết cho định lí sau:

“Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau”.

A.Giả thiết: a b; a // c, b // c;

B.Giả thiết: a b; a // b, b // c;

C. Giả thiết: ab; a c, b //c;

D. Giả thiết: ab; a c, b //c.

Câu 24. Chọn phát biểu đúng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. M1^N1^ là hai góc so le trong

B. M2^N2^ là hai góc so le ngoài;

C. M3^N1^ là hai góc đồng vị;

D. M4^N4^ là hai góc đồng vị.

Câu 25. Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. B2^B3^;

B. A3^B3^;

C. A2^B4^;

D. A4^A2^.

Câu 26. Nếu đường thẳng z cắt hai đường thẳng x, y và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

A. hai đường thẳng x, y song song với nhau;

B. hai đường thẳng x, y cắt nhau;

C. hai đường thẳng x, y trùng nhau;

D. hai đường thẳng x, y vuông góc với nhau.

Câu 27. Chọn hình vẽ. Em hãy chọn câu trả lời đúng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

A. DAC^AFE^ là hai góc so le trong;

B. AFE^BAC^ là hai góc so le trong;

C. AFE^ADC^ là hai góc đồng vị;

D. BAC^DAC^ là hai góc đồng vị.

Câu 28. Cho hình vẽ. Biết xOz^=30°, Oz là tia phân giác của góc xOy.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Cánh diều có đáp án

Số đo của góc xOy là:

A. 30°;

B. 60°;

C. 120°;

D. 140°.

Câu 29. Cho HOK^=90° và tia OK là tia phân giác của góc HOI. Khi đó góc HOI là:

A. góc vuông;

B. góc nhọn;

C. góc tù;

D. góc bẹt.

Câu 30. Cho xOy^=120°, tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc xOt

A. 120°;

B. 80°;

C. 60°;

D. 150°.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác