30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 5 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều (có đáp án)

Câu 1. Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Quảng cáo

A. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilogam);

B. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 7 (đơn vị tính là mét);

C. Số học sinh giỏi của khối 7;

D. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp.

Câu 2. Trong cuộc khảo sát tìm hiểu về cách học của học sinh lớp 7B được kết quả như sau:

Có 20 học sinh học qua đọc, viết;

Có 10 học sinh trong lớp học qua nghe;

Có 10 học sinh trong lớp học qua vận động;

Có 5 học sinh học qua quan sát.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Kết quả trên là thu thập không có số liệu.

B. Kết quả trên là thu thập không phải là số.

C. Kết quả trên gồm cả dữ liệu là số liệu và dữ liệu không phải là số.

D. Kết quả trên là dữ liệu phần trăm không phải dữ liệu là số.

Câu 3. Thu thập số liệu về hứng thú học tập các bộ môn của học sinh lớp 7A được kết quả như sau:

Toán

Ngữ văn

Khoa học tự nhiên

Lịch sử và Địa lí

Tin học

Giáo dục công dân

Ngoại ngữ

Công nghệ

Giáo dục thể chất

Âm nhạc

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

50%

30%

45%

30%

30%

40%

60%

30%

70%

20%

100%

Học sinh lớp 7A yêu thích môn học nào nhất?

A. Toán;

B. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;

C. Giáo dục thể chất;

D. Ngoại ngữ.

Quảng cáo

Câu 4. Cho bảng thống kê về mức độ ảnh hưởng (đơn vị %) của các yếu tố đến chiều cao của trẻ:

Yếu tố

Vận động

Di truyền

Dinh dưỡng

Giấc ngủ và môi trường

Yếu tố khác

Mức độ ảnh hưởng (%)

20

23

32

16

9

Ngoài yếu tố di truyền, ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao chiếm tổng cộng bao nhiêu phần trăm?

A. 65%;

B. 66%;

C. 67%;

D. 68%.

Câu 5. Cho bảng thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Hà Nội trong sáu tháng cuối năm 2017.

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa (mm)

449,1

283,2

266,9

259,7

19,4

47,5

Trong các tháng trên, tháng nào có lượng mưa nhiều nhất?

A. Tháng 7;

B. Tháng 8;

C. Tháng 9;

D. Tháng 10.

Câu 6. Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Số học sinh học lực trung bình ít hơn số học sinh học lực khá bao nhiêu?

A. 88 học sinh;

B. 90 học sinh;

C. 92 học sinh;

D. 94 học sinh.

Quảng cáo

Câu 7. Cho bảng thống kê số lượt khách du lịch (ước đạt) đến Ninh Bình trong các năm 2016, 2017, 2018.

Năm

2016

2017

2018

Số lượt (triệu lượt)

6,44

7,06

7,3

Số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm 2018 tăng bao nhiêu phần trắm so với năm 2016 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

A. 13,33%;

B. 13,34%;

C. 13,35%;

D. 13,36%.

Câu 9. Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu?

A. 1 680 tỉ đồng;

B. 1 690 tỉ đồng;

C. 1 700 tỉ đồng;

D. 1 710 tỉ đồng.

Quảng cáo

Câu 10. Tỉ lệ tăng dân số Việt Nam trong một số năm gần đây được cho trong bảng sau:

Năm

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

Tỉ lệ %

1,86

1,65

1,51

1,17

x

1,24

1,12

1,15

Dựa vào biểu đồ biểu diễn bảng số liệu trên, tìm giá trị của x.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

A. 1,09;

B. 1,17;

C. 1,65;

D. 1,51.

Câu 11. Biểu đồ dưới đây cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2005:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Từ năm 1912 đến 2005, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

A. 0,81 giây;

B. 0,83 giây;

C. 0,85 giây;

D. 0,87 giây.

Câu 12. Cho hai biểu đồ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Cho biết năm 2019, khu vực Dịch vụ đóng góp vào GDP Việt Nam bao nhiêu?

A. 117,44 tỉ đô la;

B. 117,45 tỉ đô la;

C. 117,46 tỉ đô la;

D. 117,8 tỉ đô la.

Câu 13. Tỉ lệ phần trăm các loại trái cây được giao cho cửa hàng A được biểu diễn bằng biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Số lượng cam được giao gấp bao nhiêu lần số lượng mít?

A. 5 lần;

B. 10 lần;

C. 15 lần;

D. 20 lần.

Câu 14. Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các biến cố sau, biến cố nào không là biến cố ngẫu nhiên?

A. “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2";

B. “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa”;

C. “Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp”;

D. “Số đồng xu xuất hiện mặt ngửa gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt sấp”.

Câu 15. Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều có khả năng được chọn. Tính xác suất của biến cố “Bạn được chọn là nam”.

A. 1;

B. 15;

C. 56;

D. 16.

Câu 16. Lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trong 5 ngày đầu tháng 9/2021 của một hộ gia đình được cho ở biểu đồ sau.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong 5 ngày đó. Hãy tính xác suất của biến cố “Hộ gia đình sử dụng 10 kWh điện trong ngày được chọn".

A. 13;

B. 14;

C. 15;

D. 16.

Câu 17. Biểu đồ dưới đây thống kê số học sinh Trung học cơ sở của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Chọn ngẫu nhiên một năm trong giai đoạn đó. Biết khả năng chọn mỗi năm là như nhau. Tính xác suất của biến cố “Có trên 85 000 học sinh Trung học cơ sở trong năm được chọn”.

A. 110;

B. 15;

C. 310;

D. 25.

Câu 18. Cho biểu đồ biểu diễn nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày 07/05/2021 tại một số thời điểm.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Chọn ngẫu nhiên một thời điểm đó. Tính xác suất của biến cố “Nhiệt độ cao nhất trong thời điểm được chọn”.

A. 16;

B. 13;

C. 12;

D. 23.

Câu 19. Kiểm tra thị lực của học sinh trường THCS, ta thu được kết quả:

Khối

Số học sinh

Số học sinh bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị)

6

210

14

7

200

30

8

180

40

9

170

51

Xác suất của biến cố “Học sinh bị khúc xạ lớn nhất” là khối:

A. Khối 6;

B. Khối 7;

C. Khối 8;

D. Khối 9.

Câu 20. Cho biểu đồ biểu diễn thời gian chờ xe bus của Sơn. Tính xác suất của biến cố “Sơn phải chờ xe dưới 10 phút”.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

A. 0,1;

B. 0,2;

C. 0,9;

D. 0,5.

Câu 21. Cho dãy số liệu về cân nặng (theo đơn vị kilogam) của 15 học sinh lớp 7 như sau: 40, 39, 41, 45, 41, 42, 40, 42, 40, 41, 43, 40, 42, 45, 42. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn trong 15 bạn này. Tính xác suất của biến cố “Bạn được chọn có cân nặng là 45 kg”.

A. 115;

B. 215;

C. 315;

D. 415.

Câu 22. Một công ty mới thành lập có ba cơ sở bán sản phẩm. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số sản phẩm bán được của mỗi cơ sở trong 2 tháng đầu:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Chọn ngẫu nhiên 1 trong 3 cơ sở. Tính xác suất của biến cố “Cơ sở được chọn bán được trên 400 sản phẩm trong tháng 1”.

A. 12;

B. 13;

C. 14;

D. 15.

Câu 23. Quan sát biểu đồ dưới đây và cho biết tỉ lệ phần trăm học sinh được điểm xuất sắc (điểm 9, 10) so với học sinh cả lớp là:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

A. 37%;

B. 37,5%;

C. 38%;

D. 38,5%.

Câu 24. Biểu đồ dưới đây cho biết lợi nhuận của một cửa hàng trong tháng 3 năm 2021. Chọn câu trả lời đúng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

A. Tổng lợi nhuận tháng 3 của cửa hàng là 3 triệu đồng;

B. Tổng lợi nhuận tháng 3 của cửa hàng là 8 triệu đồng;

C. Tổng lợi nhuận tháng 3 của cửa hàng là 13 triệu đồng;

D. Tổng lợi nhuận tháng 3 của cửa hàng là 7 triệu đồng;

Câu 25. Biểu đồ dưới đây biểu thị số ngày mưa trong ba tháng đầu năm 2005.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Biết năm 2005 có 365 ngày, vậy tháng 2 có bao nhiêu ngày không mưa?

A. 16 ngày;

B. 17 ngày;

C. 18 ngày;

D. 15 ngày.

Câu 26. Cho biểu đồ dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX. Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1960) thì dân số nước ta tăng thêm 36 triệu người?

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

A. 10 năm;

B. 20 năm;

C. 30 năm;

D. 40 năm.

Câu 27. Gieo một con xúc sắc 6 mặt 80 lần ta được kết quả như sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Xác suất của biến cố “Gieo được mặt chẵn chấm” là:

A. 316;

B. 940;

C. 1120;

D. 920.

Câu 28. Trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng, Nhi quen được một người bạn mới cũng là người Việt Nam nhưng lại quên quê hương của người bạn ấy. Hỏi có tất cả bao nhiêu tỉnh thành có thể là quê hương của người bạn mới đó?

A. 43;

B. 53;

C. 63;

D. 73.

Câu 29. Một cuộc khảo sát phương tiện đi làm trong toàn thể nhân viên của một công ty như sau:

Phương tiện

Xe buýt

Xe đạp

Xe máy

Xe ô tô cá nhân

Phương tiện khác

Số người

35

5

20

7

0

Tỉ lệ tổng số người đi hai loại phương tiện nhiều nhất và ít nhất so với tổng số người của công ty là:

A. 4067;

B. 3567;

C. 567;

D. 1267.

Câu 30. Lượng mưa trung bình ở hai tỉnh A và B từ tháng 5 đến tháng 8 được cho bởi biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Cánh diều có đáp án

Lượng mưa trung bình trong 4 tháng ở tỉnh A hơn tỉnh B bao nhiêu mm?

A. 6,5 mm;

B. 6,75 mm;

C. 7 mm;

D. 7,25 mm.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác