30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Chương 3 Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều (có đáp án)

Câu 1. Trong các đồ vật sau, vật nào có dạng hình hộp chữ nhật?

A.30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

B. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

C. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

D. Phương án A và C đúng.

Quảng cáo

Câu 2. Trong các hình sau hình nào không phải hình lăng trụ tứ giác?

A. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

B. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

C. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

D. 30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

Câu 3. Chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có:

A. 4 đường chéo;

B. 8 đỉnh;

C. 6 mặt;

D. 14 cạnh.

Câu 4. Chọn phương án sai

A. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng tứ giác;

B. Hình lập phương là hình lăng trụ đứng tứ giác;

C. Hình tam giác là hình lăng trụ đứng tam giác;

D. Đáp án A và B đúng.

Quảng cáo

Câu 5. Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác được tính như nào? Biết S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác.

A. V = S.h;

B. V = 2.S.h;

C. V = S. h2;

D. V = 2.S.h2.

Câu 6. Hình lập phương A có cạnh bằng 45 cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B?

A. 64125;

B. 1264;

C. 45;

D. 1625·

Quảng cáo

Câu 7. Một hộp quà có dạng hình lập phương không có nắp được tô màu cả mặt trong mặt ngoài. Diện tích phải tô màu tổng cộng là 1210 cm2. Tính thể tích của hộp quà đó?

A. 1331 cm3;

B. 121 cm3;

C. 3765 cm3;

D. 144 cm3.

Câu 8. Một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 5 m. Mưc nước trong bể cao 1,2 m một người nhảy vào bể bơi thì thể tích tăng 20 000 cm3. Hỏi thể tích của bể sau khi người nhảy vào bể bơi là:

A. 54,02 m3;

B. 42 m3;

C. 100 m3;

D. 42,02 m3.

Quảng cáo

Câu 9. Một cục tẩy có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước của cạnh đáy là 5 cm, 3 cm và chiều cao là 1,5 cm. Tính diện tích xung quanh của cục tẩy đó.

A. 24 cm2;

B. 18 cm2;

C. 5 cm2;

D. 6 cm2.

Câu 10. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác được tính như thế nào? Biết C là chu vi đáy, h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác.

A. Sxq=12C.h;

B. Sxq=2Ch;

C. Sxq = C.h;

D. Sxq = 2C.h.

Câu 11. Chọn đáp án đúng. Hình lăng trụ đứng tam giác có:

A. 5 mặt, 9 cạnh, 12 đỉnh;

B. 6 mặt, 12 cạnh, 6 đỉnh;

C. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh;

D. 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

Câu 12. Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác có các kích thước như hình vẽ dưới đây là?

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. V = 80 cm3;

B. V = 18 cm3;

C. V = 19 cm3;

D. V = 90 cm3.

Câu 13. Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông và có các kích thước như hình dưới đây là?

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. 52 cm2;

B. 60 cm2;

C. 72 cm2;

D. 54 cm2.

Câu 14. Một hình lập phương có diện tích tất cả các mặt là 384 cm2. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. 8 cm2;

B. 64 cm2;

C. 128 cm2;

D. 256 cm2.

Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 500 cm2, chiều cao là 10 cm. Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

A. 25 cm;

B. 25 cm2;

C. 50 cm2;

D. 50 cm.

Câu 16. Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 100 cm2, chiều cao là 10 cm và chiều rộng đáy là 2 cm. Chiều dài đáy hình hộp chữ nhật là:

A. 1 cm;

B. 2 cm;

C. 3 cm;

D. 4 cm.

Câu 17.Cho một hộp kem có dạng là hình hộp chữ nhật (hình vẽ dưới đây) với các kích thước của đáy là 3 cm, 7 cm và chiều cao là 13 cm.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

Diện tích xung quanh của hộp kem bằng:

A. 260 cm2;

B. 130 cm2;

C. 273 cm2;

D. 224 cm2.

Câu 18.Một bể nước mưa có dạng hình hộp chữ nhậtcó các kích thước của đáy là 5 m, 12 m và chiều cao là 9 m. Thể tích của bể nước mưa đó bằng:

A. 306 m3;

B. 336 m3;

C. 540 m3;

D. 153 m3.

Câu 19. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thang cân như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. 423 cm2;

B. 130 cm2;

C. 220 cm2;

D. 352 cm2.

Câu 20. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác có diện tích xung quanh là 450 cm2, chu vi đáy là 50 cm. Chiều cao hình lăng trụ đứng tứ giác đó là:

A. 9 cm;

B. 8 cm;

C. 7 cm;

D. 6 cm.

Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. 52 cm2;

B. 60 cm2;

C. 72 cm2;

D. 32 cm2.

Câu 22. Cho hình lăng trụ đứng tam giác có chiều cao là 8 cm, các kích thước của mặt đáy là 2 cm, 4 cm và 5 cm. Diện tích xung quanh hình lăng trụ tam giác đó là:

A. 88 cm2;

B. 72 cm2;

C. 49 cm2;

D. 65 cm2.

Câu 23. Cho túp lều có các kích thước như hình vẽ. Tính số vải cần để dựng được túp lều (tính cả số vải để trải nền đất). Biết cửa của túp lều có hai cạnh bên bằng nhau.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. 5 m2;

B. 5 m;

C. 10 m2;

D. 10,6 m2.

Câu 24. Khối rubic có dạng hình.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. hình chữ nhật;

B. hình lập phương;

C. hình hộp chữ nhật;

D. hình lăng trụ đứng tam giác.

Câu 25. Chọn phương án sai.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. Ống bút là hình lăng trụ đứng tứ giác;

B. Ống bút là hình hộp chữ nhật;

C. Ống bút là hình lập phương;

D. Cả A và B đúng.

Câu 26. Cho ống bút có chiều cao là 10 cm, chiều rộng mặt đáy và chu vi mặt đáy là 2 cm, 16 cm. Tính thể tích không gian được giới hạn bởi ống bút.

A. 120 cm3;

B. 240 cm3;

C. 240 cm2;

D. 120 cm2.

Câu 27. Cho hộp sữa hình hộp chữ nhật có diện tích đáy bằng 20 cm2 và cao 25 cm. Hỏi thể tích sữa trong hộp là bao nhiêu mi – li – lít, biết hộp sữa đầy sữa.

A. 200 ml;

B. 200 m3;

C. 500 ml;

D. 500 m3.

Câu 28. Cho sọt tre có các kích thước như hình vẽ. Diện tích xung quanh của sọt tre là?

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. 7 200 cm2;

B. 5 600 cm2;

C. 6 250 cm2;

D. 7 900 cm2.

Câu 29. Cho ngôi nhà có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh của ngôi nhà? Biết mái nhà là hình lăng trụ tam giác có đáy là hình tam giác đều.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

A. 253 m3;

B. 123 m2;

C. 313 m2;

D. 543 m3.

Câu 30. Một xưởng sản xuất đồ nội thất muốn sản xuất tủ quần áo có kích thước như hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Cánh diều có đáp án

Diện tích gỗ xưởng cần dùng để làm một chiếc tủ như thiết kế đó (giả sử độ dày của gỗ không đáng kể) là:

A. 5,4 m2;

B. 5,9 m2;

C. 6,4 m2;

D. 9,9 m2.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác