30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều (có đáp án)

Quảng cáo

Câu 1. Cho một chiếc thang dựa vào tường. Biết độ nghiêng của chiếc thang đó so với mặt đất là 57°, khi đó độ nghiêng của chiếc thang đó so với bức tường là:

A. 55°;

B. 44°;

C. 33°;

D. 22°.

Câu 2. Cho tam giác MNP có 21M^=14N^=6P^. Số đo góc N là:

A. 30°;

B. 45°;

C. 60°;

D. 105°.

Câu 3. Cho tam giác ABC có B^=72°,C^=38°. Tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Số đo góc ADB là:

A. 73°;

B. 55°;

C. 67°;

D. 35°.

Quảng cáo

Câu 4. Cho tam giác ABC có I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AC + BC ≤ 2CI;

B. AC + BC > 2CI;

C. AC + BC = CI;

D. AC + BC < 2CI.

Câu 5. Cho một tam giác cân có độ dài hai cạnh (không bằng nhau) là 2 cm và 5 cm. Chu vi của tam giác đó là:

A. 9 cm;

B. 10 cm;

C. 11 cm;

D. 12 cm.

Câu 6. Ba vị trí của nhà Mai, nhà Lan và trường học được mô tả như hình vẽ dưới đây.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Trong buổi sáng hôm nay, Mai phải đến nhà Lan để lấy đồ trước khi đến trường.

Bạn Mai nói rằng tổng quãng đường mà Mai đã đi khoảng 3 km.

Bạn Lan nói rằng tổng quãng đường mà Mai đã đi khoảng 4 km.

Bạn Minh nói rằng tổng quãng đường mà Mai đã đi khoảng 5 km.

Chọn khẳng định đúng:

A. Chỉ bạn Mai nói sai;

B. Chỉ bạn Lan nói sai;

C. Bạn Lan và Minh nói sai.

D. Cả ba bạn nói sai.

Quảng cáo

Câu 7. Cho hai tam giác ABC và MNP như hình vẽ dưới đây:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ∆ABC = ∆MNP;

B. ∆ABC = ∆MPN;

C. ∆ABC = ∆NMP;

D. ∆ABC = ∆NPM.

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Số đo góc C và góc M lần lượt là:

A. 45° và 65°;

B. 65° và 45°;

C. 55° và 70°;

D. 70° và 55°.

Câu 9. Cho tam giác MNP có MN < MP. Lấy điểm I trên cạnh MP sao cho MN = PI. Gọi H là điểm sao cho HM = HP, HN = HI.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. ∆MNH = ∆PIH;

B. ∆MNH = ∆PHI;

C. MNH^=HPI^;

D. MHN^=HIP^.

Quảng cáo

Câu 10. Qua trung điểm H của đoạn thẳng BC, kẻ đường thẳng vuông góc với BC, trên đường thẳng vuông góc đó lấy hai điểm A và I. Nối CA, AB, IB, IC. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. ∆ABH = ∆ACH;

B. ∆IBH = ∆ICH;

C. ∆BAI = ∆CAI;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 11. Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AD lấy điểm E, trên cạnh DC lấy điểm F và trên cạnh BC lấy điểm G sao cho AE = DF = CG. Số đo góc GFE là:

A. 45°;

B. 90°;

C. 60°;

D. 100°.

Câu 12. Cho hình vẽ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Biết CH = 3,5 cm. Số đo cạnh DK là:

A. 2,5 cm;

B. 3,5 cm;

C. 4 cm;

D. 4,5 cm.

Câu 13. Cho tam giác HIK, A là trung điểm của IH. Đường thẳng qua A và song song với HK cắt IK tại B. Đường thẳng qua B và song song với IH cắt HK tại C. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất ?

A. CH = KC;

B. ABI = CKB;

C. AI = BC;

D. Cả A, B , C đều đúng.

Câu 14. Cho ∆ABC vuông tại A có C^=30°. Kẻ AH ⊥ BC tại H và tia phân giác AD của HAC^ (D ∈ BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm F sao cho HF = EC. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ∆ADH = ∆ADE;

B. DE ⊥ AC;

C. ∆ACF đều;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15. Cho hình vẽ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Biết AM = 3 cm. Độ dài đoạn thẳng GM là:

A. 1 cm;

B. 2 cm;

C. 3 cm;

D. 4,5 cm.

Câu 16. Cho ∆ABC cân tại A, tia phân giác trong của A^ cắt BC tại D. Khẳng định nào dưới đây sai?

A. D là trung điểm BC;

B. ABC^+CAD^=90°;

C. ∆ADB = ∆ADC;

D. ABC^+ADC^=180°.

Câu 17. Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác được gọi là gì?

A. Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác đó;

B. Trọng tâm;

C. Điểm cách đều ba cạnh của tam giác đó;

D. Trực tâm.

Câu 18. Trong một tam giác, trực tâm là giao điểm của ba đường gì?

A. Trung trực;

B. Phân giác;

C. Trung tuyến;

D. Đường cao.

Câu 19. Cho các phát biểu:

(I) Ba đường trung tuyến của một tam giác đồng quy tại một điểm.

(II) Ba đường phân giác của một tam giác đồng quy tại một điểm.

(III) Ba đường trung trực của một tam giác đồng quy tại một điểm.

(IV) Ba đường cao của một tam giác đồng quy tại một điểm.

Số các phát biểu đúng là:

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 20. Cho ∆ABC vuông tại A. Trực tâm của ∆ABC là điểm nào?

A. Điểm A;

B. Điểm B;

C. Điểm C;

D. Không có trực tâm.

Câu 21. Cho đoạn thẳng PQ. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường trung trực của đoạn PQ sao cho AP = 6 cm, BQ = 8 cm. Gọi I là giao điểm của PQ và AB. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. I là trung điểm của PQ;

B. AQ < BQ;

C. Cả A và B đều đúng;

D. Cả A và B đều sai.

Câu 22. Cho tam giác ABC (AC < BC), a là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Lấy điểm M (M khác trung điểm của AB) nằm trên đường thẳng a.

So sánh độ dài của MA + MC với độ dài đoạn BC.

A. MA + MC < BC;

B. MA + MC > BC;

C. MA + MC = BC;

D. Không thể so sánh được.

Câu 23. ∆ABC có B^>90°. Gọi O là trung điểm của BC. Vẽ BD ⊥ AO, CE ⊥ AO (D, E thuộc đường thẳng AO). So sánh AB và AD+AE2.

A. AB>AD+AE2;

B. AB=AD+AE2;

C. AB<AD+AE2;

D. Không thể so sánh được.

Câu 24. Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AC. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. BC = DE;

B. ∆ABD vuông cân;

C. BD // CE;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 25. Cho ∆ABC nhọn, hai đường cao BM và CN. Trên tia đối của tia BM, lấy điểm P sao cho BP = AC. Trên tia đối của tia CN, lấy điểm Q sao cho CQ = AB. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ∆APQ vuông cân tại A;

B. ∆BAP = ∆CQA;

C. PBA^=ACQ^;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 26. Cho ∆ABC vuông cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D bất kì (D ≠ A, B), trên tia đối của tia AC, lấy điểm E sao cho AD = AE. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ACD^=ABE^;

B. CD ⊥ BE;

C. D là trực tâm của ∆BEC;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 27. Cho ∆ABC có AB < AC, lấy điểm E trên cạnh CA sao cho CE = BA. Các đường trung trực của các đoạn thẳng BE và CA cắt nhau tại I. Chọn khẳng định sai.

A. ∆AIB = ∆EIC;

B. AI là đường phân giác của ∆ABC;

C. IAC^=IAB^;

D. IA = IC.

Câu 28. Cho ∆ABC có B^=75°, C^=45°. Vẽ đường trung trực d của cạnh BC và d cắt BC tại M. Gọi E là điểm thuộc d (E nằm bên trong ∆ABC) sao cho EBC^=30°. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ∆BEC cân tại E;

B. BAC^=ABE^+ACE^;

C. AEB^=90°;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 29. Cho ∆ABC cân tại A. Vẽ tia Ax // BC như hình bên.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Lấy điểm O trên tia Ax, điểm M trên AB và điểm N trên AC sao cho AMO^=ANO^. Hỏi ∆OMN là tam giác gì?

A. Tam giác cân tại O;

B. Tam giác đều;

C. Tam giác cân tại M;

D. Tam giác vuông tại N.

Câu 30. Cho ∆ABC, điểm M thuộc đoạn thẳng BC sao cho BM = 2MC. Trên tia đối của tia CA, lấy điểm D sao cho CD = CA. Gọi E là giao điểm của AM và BD. Khẳng định nào sau đây sai?

A. M là trọng tâm của ∆ABD;

B. DM đi qua trung điểm của AB;

C. AM=12AE;

D. BM=23BC.

Câu 31. Cho hình vẽ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 7 Cánh diều có đáp án

Biết DEH^=32°. Số đo góc x là:

A. x = 26°;

B. x = 32°;

C. x = 64°;

D. x = 128°.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác