30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Chân trời sáng tạo (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Tính độ dài của một chiếc hộp hình lập phương, biết rằng diện tích sơn 4 mặt bên của hộp đó là 144 cm2.

A. 4 cm;

B. 8 cm;

C. 6 cm;

D. 5 cm.

Câu 2. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: chiều dài 4 m, chiều rộng 3 m, chiều cao 2,5 m. Biết 34 bể đang chứa nước. Hỏi thể tích phần bể không chứa nước là bao nhiêu?

A. 30 m3;

B. 22,5 m3;

C. 7,5 m3;

D. 5,7 m3.

Câu 3. Hình lập phương A có cạnh bằng 23 cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B?

A. 29 ;

B. 278;

C. 827;

D. 49.

Quảng cáo

Câu 4. Một chiếc hộp hình lập phương được sơn 4 mặt bên cả mặt trong và mặt ngoài. Diện tích phải sơn tổng cộng là 1 152 cm2. Tính thể tích của hình lập phương đó.

A. 1 782 cm3;

B. 1 728 cm3;

C. 144 cm3;

D. 1 827 cm3.

Câu 5. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật bằng kính có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm. Mực nước trong bể cao 35 cm. Người ta cho vào bể một hòn đá thì thể tích tăng

20 000 cm3. Hỏi chiều cao mực nước trong bể khi cho hòn đá vào là bao nhiêu?

A. 40 cm;

B. 30 cm;

C. 60 cm;

D. 50 cm.

Quảng cáo

Câu 6. Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài 4 mặt bên của 1 cái thùng sắt dạng hình lập phương có cạnh 0,8 m. Biết giá tiền mỗi mét vuông là 15 000 đồng. Hỏi người ấy phải trả bao nhiêu tiền?

A. 76 800 đồng;

B. 9 600 đồng;

C. 86 700 đồng;

D. 78 600 đồng.

Câu 7. Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có các kích thước 3 cm, 8 cm. Chiều cao của hình lăng trụ đứng là 2 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng.

A. 48 cm2, 46 cm3;

B. 48 cm2, 44 cm3;

C. 46 cm2, 48 cm3;

D. 44 cm2, 48 cm3.

Quảng cáo

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A’B’C’D’, với mặt đáy ABCD là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AA’ = CD’;

B. BC’ = CD’;

C. AC’ = BB’;

D. BC = AD;

Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

Diện tích mặt đáy ABCD là:

A. 1,2 m2;

B. 1,3 m2;

C. 2,4 m2;

D. 2,6 m2.

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

Hỏi diện tích của mặt bên DAMQ là bao nhiêu cm2?

A. 1 620 cm2;

B. 1 026 cm2;

C. 2 160 cm2;

D. 1 260 cm2.

Câu 10. Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

Tổng diện tích của mặt bên ADHE và mặt đáy ABCD là:

A. 140 dm2;

B. 516 dm2;

C. 600 dm2;

D. 5 040 dm2.

Câu 11. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Cho hình lập phương như bên dưới:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

Diện tích 4 mặt của hình lập phương là …cm2

A. 25 cm2;

B. 100 cm2;

C. 50 cm2;

D. 75 cm2.

Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

Hình hộp chữ nhật trên có các mặt đáy là:

A. Mặt ABCD, mặt DCPQ

B. Mặt ABCD, mặt MNPQ

C. Mặt DAMQ, mặt CBNP

D. Mặt ABNM, mặt DCPQ

Câu 13. Chọn câu đúng. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.MNPQ có đáy là hình chữ nhật. Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.MNPQ có những cạnh bằng nhau là:

A. AB = CD = MN = PQ;

B. AM = BN=CP = DQ;

C. AD = BC = MQ = NP;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 14. Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

Biết diện tích mặt đáy ABCD là 570 cm2. Tính diện tích mặt bên DAEH.

A. 988 cm2;

B. 960 cm2;

C. 468 cm2;

D. 390 cm2.

Câu 15. Cho hai hình lập phương. Hình 1 có cạnh là 9 cm, hình 2 có cạnh là 3 cm. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Thể tích hình lập phương 1 gấp 3 lần thể tích hình lập phương 2;

B. Thể tích hình lập phương 1 gấp 9 lần thể tích hình lập phương 2;

C. Thể tích hình lập phương 1 gấp 12 lần thể tích hình lập phương 2;

D. Thể tích hình lập phương 1 gấp 27 lần thể tích hình lập phương 2.

Câu 16. Hình hộp chữ nhật có mấy cạnh?

A. 12 cạnh;

B. 8 cạnh;

C.10 cạnh;

D. 6 cạnh.

Câu 17. Một thùng giấy có dạng hình lập phương đựng được 250 bánh xà phòng có dạng hình lập phương có cạnh 4 cm. Thể tích thùng giấy đó là:

A. 15 000 cm3;

B. 1 600 cm3;

C. 6 400 cm3;

D. 16 000 cm3.

Câu 18. Hình hộp chữ nhật có mấy mặt bên?

A. 8 mặt;

B. 6 mặt;

C. 12 mặt;

D. 4 mặt.

Câu 19. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Chọn khẳng định sai.

A. Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 8 đỉnh; 12 cạnh và 6 mặt;

B. Tất cả các mặt của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ đều là hình chữ nhật;

C. Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 6 đường chéo;

D. Có 3 góc vuông ở mỗi đỉnh của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Câu 20. Trong hình dưới đây có mấy đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật?

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo có đáp án

A. 3;

B. 2;

C. 4;

D. 0.

Câu 21. Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h là:

A. 2 . a . b . c;

B. 2 . (a + b);

C. (a + b) . h;

D. 2 . (a + b) . h.

Câu 22. Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh là a là:

A. a3;

B. a2;

C. 2. a2;

D. 4. a2.

Câu 23. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 4,5m, chiều cao 4m. Hỏi cần bao nhiêu tiền để quét sơn 4 bức tường bên trong xung quanh ngôi nhà? (Biết diện tích cửa 8,9m2 và quét 1m2 tốn 30 000 đồng)

A. 6 000 000 đồng;

B. 4 320 000 đồng;

C. 5 733 000 đồng;

D. 2 866 500 đồng.

Câu 24. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. Các hình bình hành;

B. Các hình thoi;

C. Các hình chữ nhật;

D. Các hình tam giác.

Câu 25. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng tam giác

A. Song song;

B. Bằng nhau;

C. Vuông góc với nhau;

D. Cả A và B.

Câu 26. Hình lăng trụ tam giác có mấy cặp mặt song song với nhau?

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 1.

Câu 27. Hình lăng trụ đứng tam giác có:

A. 6 đỉnh, 10 cạnh và 5 mặt;

B. 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt;

C. 6 đỉnh, 9 cạnh và 5 mặt;

D. 8 đỉnh, 10 cạnh và 6 mặt.

Câu 28. Công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

A. 2 . Cđáy. h;

B. Cđáy. h;

C. Sđáy. h;

D. 2 . Sđáy.h.

Câu 29. Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là:

A. 2 . Cđáy. h;

B. Cđáy. h;

C. Sđáy. h;

D. 2 . Sđáy. h.

Câu 30. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có chu vi đáy là 4,5cm,diện tích xung quanh là 18cm2.Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. AA’ = CC’ > BB’;

B. AA’ = 4cm;

C. CC’ = 9cm;

D. BB’ > 4cm.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác