30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 4: Tam giác bằng nhau có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Góc ngoài của tam giác là:

A. Góc bù với một góc của tam giác;

B. Góc phụ với một góc trong của tam giác;

C. Góc kề với một góc của tam giác;

D. Góc kề bù với một góc trong của tam giác.

Câu 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác là:

A. Nếu 2 cạnh của tam giác này bằng 2 cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

B. Nếu 2 góc và 1 cạnh của tam giác này bằng 2 góc và 1 cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

C. Nếu 3 góc của tam giác này bằng 3 góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

D. Nếu 3 cạnh của tam giác này bằng 3 cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Quảng cáo

Câu 3. Tổng ba góc ngoài (mỗi đỉnh của tam giác ta chỉ lấy một góc) của một tam giác bằng:

A. 90°;

B. 270°;

C. 180°;

D. 360°.

Câu 4. Cho ΔABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) bằng một tam giác có ba đỉnh là H, I, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, biết rằng AB = IK, BC = KH.

A. ΔABC=ΔKIH;

B. ΔABC=ΔIKH;

C. ΔABC=ΔHIK;

D. ΔABC=ΔIHK.

Câu 5. Cho ΔABC=ΔMNP. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai?

A. B^=N^;

B. BC = MP;

C. P^=C^;

D. BC = NP.

Quảng cáo

Câu 6. Cho hình dưới đây, số đo góc DCx là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. 60°;

B. 70°;

C. 75°;

D. 50°.

Câu 7. Chotam giác ABC bằng tam giác DEF, góc tương ứng với góc C là

A. góc D;

B. góc F;

C. góc E;

D. góc B.

Câu 8. Cho hình vẽ. Với các kí hiệu trên hình vẽ, cần thêm yếu tố nào để ΔABC=ΔADE (g.c.g)

A. AB = AD;

B. BCA^=AED^;

C. BCA^=DEA^;

D. AC = AE.

Quảng cáo

Câu 9. Hình vẽ dưới đây có tam giác bằng nhau là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. ΔABH=ΔBHC;

B. ΔABH=ΔCBH;

C. ΔABH=ΔHBC;

D. ΔABH=ΔCHB.

Câu 10. Cho hình sau, cần bổ sung thêm điều kiện gì để tam giác ACP bằng tam giác ABN theo trường hợp cạnh- góc- cạnh

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. AN = AP;

B. CP = BN;

C. MP = MN và CP = BN;

D. AN = AP và CP = BN.

Câu 11. Cho trong đó A^=30°, P^=60°. So sánh các góc N, M, P.

A. N^=P^>M^;

B. N^>P^=M^;

C. N^>P^>M^;

D. N^<P^<M^.

Câu 12. Cho ΔDEF=ΔMNP. Biết EF + FD = 10 cm, NP – MP = 2 cm. Tính độ dài cạnh FD.

A. 4 cm;

B. 6 cm;

C. 8 cm;

D. 10 cm.

Câu 13. Cho tam giác ABCM là trung điểm cạnh BC. Kẻ tia Ax đi qua M. Qua B, C lần lượt kẻ các đường thẳng vuông góc với Ax, cắt Ax tại H, K. So sánh BHCK.

A. BH = CK;

B. BH = 2CK;

C. BH > CK;

D. BH < CK.

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là tia phân giác của góc ABC và BA = BE (E thuộc BC). Số đo góc BED là

A. 30°;

B. 60°;

C. 90°;ABC^

D. 50°.

Câu 15. Cho M, N là hai điểm phân biệt nằm trên đường trung trực của cạnh AB sao cho AM = BN. O là giao điểm của MN và AB. Khẳng định sai

A. ΔAMO=ΔBNO;

B. ΔAMN cân tại A;

C. ΔAMB cân tại A;

D. ΔANB cân tại N.

Câu 16. Cho hình vẽ sau, số đo x là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. 98°;

B. 49°;

C. 54°;

D. 44°.

Câu 17. Cho hình vẽ sau. Số đo x bằng

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. 90°;

B. 100°;

C. 120°;

D. 140°.

Câu 18. Cho hình vẽ dưới đây, biết JG = JL, GK = LK, KJL^=60°, JGK^=90°.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

Số đo góc GKL là

A. 90°;

B. 30°;

C. 60°;

D. 120°.

Câu 19. Cho ΔDEFE^=F^. Tia phân giác của góc D cắt EF tại I. Ta có

A. DIE^=DFI^;

B. ΔDIE=ΔFDI;

C. IE = IF, DE = DF;

D. DEI^=DIF^.

Câu 20. Cho hình vẽ sau, trong đó , AB = CD. Khẳng định đúng là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. OA = OC;

B. BAO^=CDO^;

C. OA = OD;

D. ΔAOB=ΔDOC.

Câu 21. Cho hình vẽ dưới đây, biết AE = CE, DE = BE. Khẳng định đúng là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. ΔAED=ΔCBE;

B. ΔAED=ΔCBE;

C. ΔAED=ΔEBC;

D. ΔAED=ΔEBC.

Câu 22. Cho ΔABC=ΔMNP biết AC = 5 cm. Cạnh nào của ΔABC=ΔMNP có độ dài bằng 5 cm?

A. PN;

B. MN;

C. MP;

D. AB.

Câu 23. Cho (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) bằng một tam giác có ba đỉnh là T, S, R. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, biết rằng A^=T^, AC = TS.

A. ΔABC=ΔTRS;

B. ΔABC=ΔRTS;

C. ΔABC=ΔSTR;

D. ΔABC=ΔTSR.

Câu 24. Cho tam giác ABCAB = AC . Trên cạnh ABAC lấy các điểm D, E sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BECD. Chọn câu sai.

A. BD = CE;

B. BE = CD;

C. BK = KC;

D. DK = KC.

Câu 25. Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định đúng là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. ΔSRP=ΔQPR ;

B. ΔSRP=ΔQRP ;

C. ΔRSP=ΔPRQ ;

D. ΔPRS=ΔPQR .

Câu 26. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác POI vuông tại I có BC = OP, C^=P^. Khẳng định đúng là

A. AB = PO;

B. ΔABC=ΔPOI;

C. B^=I^;

D. ΔABC=ΔIOP.

Câu 27. Cho hình vẽ dưới đây, biết AB vuông góc với BC, AD vuông góc với CD và cạnh AB = AD. Khẳng định sai

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. ΔBAC=ΔDAC;

B.ΔBAH=ΔDAH;

C. AC ⊥ BD;

D. ΔBAH=ΔCAD.

Câu 28. Cho tam giác MNP cân tại M có P^=50°. Số đo góc M là

A. 50°;

B. 80°;

C. 90°;

D. 130°.

Câu 29. Cho điểm M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB sao cho góc MAB bằng 60°. Khẳng định đúng nhất là

A. Tam giác MAB là tam giác cân tại M;

B. Tam giác MAB đều;

C. Tam giác MAB là tam giác vuông cân;

D. Tam giác MAB là tam giác tù.

Câu 30. Cho hình vẽ dưới đây. Tam giác ABC cân tại B, D là trung điểm của AC. Biết AEC^=110°, tổng ABE^+BAE^

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 4 Kết nối tri thức có lời giải

A. 20°;

B. 110°;

C. 55°;

D. 70°.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên