30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 3: Góc và đường thẳng song song có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Cho hình vẽ. Tính góc FEC, biết EF // DC và ECB^=60° :

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. 50°;

B. 40°;

C. 60°;

D. 30°.

Câu 2. Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Chọn phương án đúng.

A. ABC^ADC^ là hai góc kề bù;

B. AOB^BOC^ là hai góc so le trong;

C. BAD^ADC^ là hai góc đồng vị;

D. AOB^DOC^ là hai góc đối đỉnh.

Quảng cáo

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Biết IJ // DC và JOC^=34° .

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Số đo góc OCD là:

A. 60°;

B. 34°;

C. 40°;

D. 84°.

Câu 4. Cho hình thang ABCD như hình vẽ. Biết MN // DC, DAB^=120°ANM^=40° . Số đo góc AHD là:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. 60°;

B. 40°;

C. 30°;

D. 125°.

Câu 5. Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. x = 60° và y = 35°;

B. x = 120° và y = 145°;

C. x = 35° và y = 60°;

D. x = 145° và y = 120°.

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Câu 6. Cho mOn^nOp^ là hai góc kề bù. Biết mOn^=124° và Ot là tia phân giác của góc nOp. Số đo góc mOt là:

A. 152°;

B. 143°;

C. 45°;

D. 35°.

Câu 7. Cho góc MON và OI tia phân giác của góc đó. Vẽ tia phân giác OJ của góc NOI. Biết IOJ^=39° . Số đo góc MON là:

A. 145°;

B. 80°;

C. 156°;

D.134°.

Câu 8. Cho định lí: “Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông” và hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Kết luận của định lí là:

A. Kết luận: OIOK .

B. Kết luận: Cho góc bẹt AOB và tia OI; tia OJ là tia phân giác góc BOK, OK là tia phân giác AOI.

C.Kết luận: Cho góc bẹt AOB và tia OI; tia OJ là tia phân giác góc BOI, OK là tia phân giác AOK.

D. Kết luận: OBOK .

Quảng cáo

Câu 9. Khi chứng minh định lí, người ta cần:

A. Chứng minh định lí đó đúng;

B. Chứng minh định lí đó đúng trong trường hợp cụ thể của giả thiết;

C. Chứng minh định lí đó đúng trong mọi trường hợp có thể xảy ra của giả thiết;

D. Chứng minh định lí đó đúng trong một vài trường hợp cụ thể của giả thiết.

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

(1) Tổng số đo hai góc kề nhau bằng 180o;

(2) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh;

(3) Hai đường thẳng song song thì cắt nhau;

(4) Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o;

(5) Nếu NH = NK thì N là trung điểm của HK.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 5.

Câu 11. Cho hình vẽ.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Góc CIJ và góc JIB là:

A. hai góc đối đỉnh;

B. hai góc đồng vị;

C. hai góc kề bù;

D. hai góc so le trong.

Câu 12. Trong các hình dưới đây hình nào chứa hai góc đối đỉnh.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 13. Hình nào dưới đây vẽ Oz là tia phân giác của góc aOb.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. Hình 1, Hình 3;

B. Hình 2, Hình 4;

C. Hình 3, Hình 4;

D. Hình 4, Hình 1.

Câu 14. Hai đường thẳng mn và m’n’ cắt nhau tại điểmO. Góc đối đỉnh của mOn'^ là:

A. m'On'^

B. m'On^

C. mOn'^

D. mOn^

Câu 15. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c, biết c // a và c // b. Kết luận nào đúng:

A. a // b;

B. bc ;

C. ab ;

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 16. Tìm số đo x:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A.65°;

B.120°;

C.95°;

D. 50°.

Câu 17. Cho hình vẽ như bên dưới. Tính N3^ , biết a // b và M1^=50° .

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. 50o;

B. 60o;

C. 65o;

D. 85o.

Câu 18. Cho hai điểm phân biệt H, K. Ta vẽ một đường thẳng x đi qua điểm H và một đường thẳng y đi qua điểm K sao cho x // y. Có thể vẽ được bao nhiêu cặp đường thẳng x, y thỏa mãn điều kiện trên.

A. Ba cặp;

B. Bốn cặp;

C. Một cặp;

D. Vô số cặp.

Câu 19. Biết một cặp góc so le trong A4^ =B2^=110° . Tính số đo của cặp góc so le trong còn lại:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. 149°;

B. 136°;

C.70°;

D. 64°.

Câu 20. Cho hình vẽ

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Biết x // y, H3^=39°. Tính H3^+K4^.

A.180°;

B.141°;

C.120°;

D.138°.

Câu 21. Chọn hình vẽ. Em hãy chọn câu trả lời đúng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. DAB^EAD^ là hai góc so le trong;

B. AFE^BAC^ là hai góc so le trong;

C. AFE^ACB^ là hai góc đồng vị;

D. BAC^DAB^ là hai góc đồng vị.

Câu 22. Cho hình vẽ

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Biết a // b, E^1=48° . Số đo F3^ là:

A. 51°;

B. 129°;

C. 138°;

D. 48°.

Câu 23. Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. x = 60° và y = 35°;

B. x = 120° và y = 145°;

C. x = 35° và y = 60°;

D. x = 145° và y = 120°.

Câu 24. Cho mOn^nOp^ là hai góc kề bù. Biết mOn^=124° và Ot là tia phân giác của góc nOp. Số đo góc mOt là:

A. 152°;

B. 143°;

C. 45°;

D. 35°.

Câu 25.Phát biểu định lí sau bằng lời.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. Nếu đường thẳng t cắt hai đường thẳng m, n và trong số các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng m, n vuông góc với nhau;

B. Nếu đường thẳng t cắt hai đường thẳng m, n và trong số các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng m, n song song với nhau;

C. Nếu đường thẳng t cắt hai đường thẳng m, n và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng m, n song song với nhau;

D. Nếu đường thẳng t cắt hai đường thẳng m, n và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng m, n vuông góc với nhau.

Câu 26. “Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau”

Hình minh họa nội dung định lí trên là

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 27. Cho hình vẽ,

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Biết aOb^=70° và tia Ot là tia phân giác góc xOy. Tính x, y.

A. x=y=35° ;

B. x=35°;y=45° ;

C. x=45°;y=35°;

D.x=y=70° .

Câu 28. Chọn đáp án đúng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A.AID^CIB^ là hai góc kề bù;

B. ABC^ADC^ là hai góc kề bù;

C. AIB^BIC^ là hai góc kề bù;

D. AIB^DIC^ là hai góc kề bù.

Câu 29. Viết giả thiết, kết luận cho định lí sau:

“Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.”

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

Câu 30. Điền vào chỗ trống nội dung phù hợp.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức có lời giải

A. kết luận;

B. khẳng định;

C. chứng minh;

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác