Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 10: Ecotourism

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: If they go to the disco, they ________ to loud music.

A. listen     B. are listen     C. listened     D. would listen

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện loại 0, If HTĐ, HTĐ.

Dịch: Nếu họ đi sàn nhảy, họ nghe nhạc lớn.

Question 2: I'll phone as soon as I ________ to London.

A. make     B. get     C. reach     D. got

Đáp án: B

Giải thích: get to sw = arrive at sw: đến đâu

Dịch: tôi sẽ gọi ngay khi tôi đến London.

Question 3: We decided ________ on a ecotourism tour this summer.

A. go     B. goes     C. went     D. to go

Đáp án: D

Giải thích: decide to V: quyết định làm gì

Dịch: Chúng tôi quyết định đi du lịch sinh thái mùa hè này.

Quảng cáo

Question 4: You_____ yourself ill if you don't eat properly.

A. were to make     B. make     C. would make     D. will make

Đáp án: D

Giải thích: câu điều kiện loại 1

Dịch: Bạn sẽ tự làm mình ốm nếu không ăn uống đầy đủ.

Question 5: I gave up the job ________ the attractive salary.

A. because     B. because of     C. although     D. despite

Đáp án: D

Giải thích: despite + N: mặc dù

Dịch: Tôi từ bỏ công việc dù mức lương hấp dẫn.

Question 6: __________ you like to see my postcards collection?

A. will     B. would     C. do     D. have

Đáp án: B

Giải thích: câu mời lịch sự would you like to V?

Dịch: Bạn có muốn xem bộ sưu tập bưu thiếp của mình không?

Question 7: If I were offered the job, I think I ________ it.

A. take     B. will take     C. would take     D. would have taken.

Đáp án: C

Giải thích: câu điều kiện loại 2

Dịch: Nếu tôi được đề nghị công việc đó, tôi nghĩ tôi sẽ nhận nó.

Quảng cáo

Question 8: If you don't keep silent, you ________wake the baby up.

A. will     B. would     C. had     D. can

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu bạn không im lặng, bạn sẽ đánh thức đứa trẻ

Question 9: The electrical appliances you buy should be __________.

A. eco-friendly     B. exotic     C. entertaining     D. unsustainable

Đáp án: A

Giải thích: eco-friendly: thân thiện với sinh quyển

Dịch: Đồ điện gia dụng bạn mua nên thân thiện với hệ sinh thái.

Question 10: I’d rather you _____________a noise last night; I couldn’t get to sleep.

A. hadn’t made     B. wouldn’t take     C. didn’t take     D. haven’t made

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc S would rather S had (not) PII: dùng với lời đề nghị lịch sự (ở quá khứ)

Dịch: Tôi muốn bạn đừng làm ồn tối qua, tôi chẳng thể ngủ được.

Question 11: The _____________of the family home following the divorce was a great shock to the children.

A. break - down     B. break - in     C. break - up     D. break – out

Đáp án: C

Giải thích: break-up: sự tan vỡ

Dịch: Sự đỗ vỡ của gia đình sau ly hôn là nỗi tổn thương cho lũ trẻ.

Question 12: This exercise is very boring. I wish the teacher ______ us some more interesting things to do.

A. gave     B. would give     C. had given     D. will give

Đáp án: C

Giải thích: câu ước ở hiện tại: S1 wish S2 Vqk

Dịch: Bài tập này rất chán. Ước gì cô giáo cho chúng tôi làm cái gì đó vui hơn.

Question 13: _____ more help, I could call my neighbour.

A. Should I need     B. Needed

C. I have needed     D. I should need

Đáp án: A

Giải thích: đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu tôi cần thêm giúp đỡ, tôi sẽ gọi hàng xóm.

Question 14: We should replace fossil fuels ____________ other renewable fuels such as water, sun, etc.

A. for     B. of     C. with     D. on

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc replace st with st: thay thế cái gì bằng cái gì

Dịch: Chúng ta nên thay thế năng lượng hoá thạch bằng những nguồn năng lượng tái sinh như nước, mặt trời.

Question 15: _________ my father is old, he still goes jogging.

A. Although     B. Because     C. So that     D. Despite

Đáp án: C

Giải thích: although + mệnh đề: mặc dù

Dịch: dù bố tôi có tuổi, ông ấy vẫn đi bộ tập thể dục.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 HỌC TRƯỚC LỚP 11

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-ecotourism.jsp

2005 - Toán Lý Hóa