Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 5: Inventions

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: __________ his physical handicap, he has become a successful businessman.

A. Because of     B. Because     C. Though     D. Despite

Đáp án: D

Giải thích: despite + N mặc dù

Dịch: Dù khiếm khuyết cơ thể, anh ấy đã trở thành doanh nhân thành đạt.

Question 2: If the sun shines, we ___________ to the town.

A. would walk     B. will walk     C. walks     D. are walking

Đáp án: B

Giải thích: câu điều kiện loại 1

Nếu mặt trời tỏa nắng, chúng ta sẽ đi bộ xuống thị trấn.

Question 3: I'd rather_____ in the field than_____ at home.

A. to work/ to stay     B. work/ stay

C. working/ staying     D. worked/ stayed

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc would rather V than V: thích làm gì hơn

Dịch: Tôi thích làm ở cánh đồng hơn ở nhà.

Quảng cáo

Question 4: My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

A. was     B. had been     C. is     D. has been

Đáp án: B

Giải thích: HTHT since QKD, câu gián tiếp.

Dịch: Mẹ tôi kể với tôi rằng bà đã rất mệt kể từ khi trở về từ nhà ông bà.

Question 5: He'll be remembered both as a brilliant Physician and as a true _______.

A. Math     B. Mathematics     C. Mathematician     D. Maths

Đáp án: C

Giải thích: sau tính từ là danh từ, Mathematician: nhà toán học.

Dịch: Anh ấy sẽ được nhớ đến, cả với tư cách là nhà vật lý tài năng, cả với tư cách là một nhà toán học đích thực.

Question 6: She seems to have spent all her life studying in _______ establishments.

A. education     B. educate     C. educated     D. educational

Đáp án: A

Giải thích: đây là cụm danh từ ghép, education establishment: là sự thành lập nền giáo dục.

Dịch: Cô ấy dường như dành cả cuộc đời để nghiêm cứu sự thành lập ngành giáo dục.

Question 7: Space travel is one of the marvels wonders of modern _______.

A. science     B. scientific     C. scientifically     D. scientist

Đáp án: A

Giải thích: sau tính từ ta cần một danh từ, modern science: khoa học hiện đại.

Dịch: Sự di chuyển vào vũ trụ là một trong những kì tích tuyệt vời của khoa học hiện đại.

Quảng cáo

Question 8: Digital cameras is a wonderful ___________.

A. invent     B. invention     C. invented     D. inventing

Đáp án: B

Giải thích: invention: phát minh

Dịch: Máy ảnh kĩ thuẩ số là 1 phát minh tuyệt vời

Question 9: My computer makes a _______ low buzzing noise.

A. continue     B. continued     C. continuing     D. continuous

Đáp án: D

Giải thích: continuous: liên miên không ngừng.

Dịch: Máy tính của tôi cứ kêu ù ù liên miên không ngừng.

Question 10: After he had spoken, a _______ silence fell on the room.

A. die     B. death     C. deathly     D. deathless

Đáp án: C

Giải thích: collocation, cụm từ deadly silence: sự im lặng chết người

Dịch: Sau khi anh ta phát biểu, một bầu không khí im lặng đến chết người bao trùm căn phòng.

Question 11: What is a washing machine used _________?

A. to     B. in     C. with     D. for

Đáp án: D

Giải thích: be used for Ving: được dùng để làm gì

Dịch: Cái máy giặt được dùng để làm gì?

Question 12: Put plants __________ a window so that they will get enough light.

A. near to     B. near of     C. next to     D. nearly

Đáp án: C

Giải thích: next to: gần cạnh

Dịch: Đặt cây cối cạnh cửa sổ để chúng nhận được đủ ánh sáng.

Question 13: I use a laptop __________ to music and watch videos.

A. listen     B. to listen     C. listening     D. listened

Đáp án: B

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Tôi dùng laptop để nghe nhạc và xem phim.

Question 14: They agreed _______ us some more money.

A. lend     B. to lend     C. lending     D. lent

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc agree to do st: đồng ý làm gì.

Dịch: Họ đồng ý cho chúng tôi mượn thêm tiền.

Question 15: He suggested _______ to France this summer time.

A. travel     B. to travel     C. traveling     D. traveled

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc suggest Ving: đề nghị cùng nhau làm gì

Dịch: Anh ấy đề nghị chúng tôi cùng đến Pháp hè năm nay.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 HỌC TRƯỚC LỚP 11

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-inventions.jsp

2005 - Toán Lý Hóa