Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 7: Cultural Diversity

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: Our prices are _______ with those in other shops.

A. comparison     B. comparative     C. comparable     D. comparably

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc be comparable with: có thể so sánh với

Dịch: Giá cả của chúng ta có thể so với giá ở các của hàng khác.

Question 2: He is in a much _______ mood than usual.

A. well     B. good     C. better     D. best

Đáp án: C

Giải thích: ta thấy phần sau có “than” nên ta cần cấp so sánh hơn vào chỗ trống.

Dịch: Anh ấy đang có tâm trạng tốt hơn thường ngày.

Question 3: Nowadays, Viet Nam doesn’t import many oil products ________ other countries.

A. in     B. to     C. from     D. with

Đáp án: C

Giải thích: cấu truc import st from sw: nhập cái gì từ đâu

Dịch: Ngày nay, Việt Nam không nhập nhiều sản phẩm từ dầu từ các nước khác.

Quảng cáo

Question 4: Her explanation certainly sounded _______.

A. belief     B. believe     C. believer     D. believable

Đáp án: D

Giải thích: soung + adj: có vẻ, dường như

Dịch: giải thích của cô ấy chắc chắn có vẻ tin tưởng được.

Question 5: Someone had _______ left a window open.

A. care     B. careless     C. carelessness     D. carelessly

Đáp án: D

Giải thích: ở trị ví giữa had và PII ta chỉ có thể điền trạng từ.

Dịch: Ai đó đã bất cẩn để cửa sổ mở.

Question 6: Tell me ...................... you want and I will try to help you.

A. that     B. what      C. who      D. which

Đáp án: B

Giải thích: đây là cấu trúc mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ, có cấu trúc Wh-ques + S + V, đóng vai trò như một danh từ.

Question 7: I find the origin of football is the most _________.

A. interest     B. interesting     C. interested     D. interestingly

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc find st + adj: cảm thấy cái gì như thế nào

Dịch: Tôi thấy nguồn gốc bóng đá thú vị nhất.

Quảng cáo

Question 8: Though _______, they are good friends.

A. their sometimes quarrel     B. to have a quarrel sometimes

C. they sometimes have a quarrel     D. of having a quarrel sometimes

Đáp án: C

Giải thích: though + mệnh đề: mặc dù

Dịch: Dù thỉnh thoảng cãi nhau, họ vẫn là bạn tốt.

Question 9: “Would you like another cup of coffee?" "I wouldn't _______ no."

A. say     B. tell     C. speak     D. talk

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc say no nghĩa là “nói không”. Cả câu “I wouldn’t say no” là câu giao tiếp bày tỏ ý sẵn lòng, đồng tình.

Dịch: “Bạn có muốn 1 cốc cafe nữa không?” “Đồng ý!”.

Question 10: You should stop working too hard you’ll get sick.

A. or else     B. if     C. in case     D. whereas

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện, or else + S + will V: nếu không thì...sẽ....

Dịch: Bạn nên ngững làm việc quá lao lực, không thì cậu ốm mất.

Question 11: The British believe that meeting a black cat _________ a bad luck.

A. is     B. are     C. be     D. will be

Đáp án: A

Giải thích: chủ ngữ là Ving thì động từ chia số ít

Dịch: Người Anh tin rằng gặp 1 con mèo đen là không may mắn.

Question 12: Although she was , she agreed to give me a hand with the clean-up.

A. tiredness     B. tired     C. tiring     D. tiresome

Đáp án: B

Giải thích: be + adj (tired: mệt mỏi)

Dịch: Dù mệt mỏi, cô ấy vẫn đồng ý giúp tôi dọn dẹp.

Question 13: I think ____________ popular food in Vietnam is pho.

A. most     B. the most     C. more     D. more than

Đáp án: B

Giải thích: the most + adj: nhất

Dịch: Tôi nghĩ đồ ăn phổ biến nhất ở Việt Nam là phở.

Question 14: Americans value freedom and do not like to be depend ________ other people.

A. in     B. at     C. to     D. on

Đáp án: D

Giải thích: depend on st: phụ thuộc vào cái gì

Dịch: Người Mỹ coi trọng tự do và không thích phụ thuộc vào người khác.

Question 15: You’re very quiet today. What have you got on your________ ?

A. spirit     B. attention     C. mind     D. brain

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc on one’s mind: trong tâm trí ai

Dịch: Hôm nay cậu im thế. Đang nghĩ gì à?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 HỌC TRƯỚC LỚP 11

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-cultural-diversity.jsp

2005 - Toán Lý Hóa