Bài tập Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Bài tập Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. deplete     B. editor     C. effect     D. pesticide

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 2: A. aquatic     B. chemical     C. damage     D. mass

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 3: A. polar     B. global     C. ecosystem     D. pollute

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 4: A. organic     B. protect     C. solution     D. editor

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5: A. fuel     B. destruction     C. bulky     D. running

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 6: A. confuse     B. debut     C. pollution     D. fuel

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 7: A. chemical     B. change     C. discharge     D. choose

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. confuse     B. degrade     C. damage     D. deplete

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9: A. editor     B. article     C. aquatic     D. depletion

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10: A. global     B. greenhouse     C. pollute     D. sewage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. solution     B. pollutant     C. pesticide     D. organic

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. influence     B. depletion     C. protection     D. confusing

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. chemical     B. destruction     C. editor     D. influence

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. protect     B. preserve     C. polar     D. effect

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15: A. vegetation     B. inorganic     C. preservation     D. historical

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 HỌC TRƯỚC LỚP 11

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-preserving-the-environment.jsp