Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 5: Cultural identity

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. anthem        B. appear        C. attire        D. attend

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 2: A. unify        B. unique        C. uniqueness       D. unite

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 3: A. assimilate        B. diagnose       C. festival       D. scenery

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số12. Đáp án A trọng âm số 4.

Question 4: A. diversity        B. endanger        C. geography        D. opposite

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 5: A. circumstance        B. considerate       C. community       D. identity

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Quảng cáo

Question 6: A. capture        B. picture        C. ensure        D. pleasure

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 7: A. different        B. important        C. essential        D. negation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 8: A. popular        B. dangerous        C. environment        D. applicant

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 9: A. opportunity        B. intellectual       C. psychology       D. civilization

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 10: A. dormitory        B. elementary       C. beneficial        D. continental

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 11: A. phonetic        B. dynamic        C. climatic        D. atmospheric

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm só 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 12: A. commentator       B. prehistory        C. preferable        D. practicable

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13: A. mandate        B. promote        C. address        D. pursue

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 14: A. insecure       B. scenario        C. inaccurate        D. infrequent

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 15: A. property       B. surgery        C. vacation        D. nitrogen

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-5-cultural-identity.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác