Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 5: Cultural identity

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. anthem           B. appear           C. attire           D. attend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 2: A. unify           B. unique           C. uniqueness          D. unite

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 3: A. assimilate           B. diagnose          C. festival          D. scenery

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số12. Đáp án A trọng âm số 4.

Question 4: A. diversity           B. endanger           C. geography           D. opposite

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 5: A. circumstance           B. considerate          C. community          D. identity

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 6: A. capture           B. picture           C. ensure           D. pleasure

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 7: A. different           B. important           C. essential           D. negation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 8: A. popular           B. dangerous           C. environment           D. applicant

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 9: A. opportunity           B. intellectual          C. psychology          D. civilization

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 10: A. dormitory           B. elementary          C. beneficial           D. continental

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 11: A. phonetic           B. dynamic           C. climatic           D. atmospheric

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm só 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 12: A. commentator          B. prehistory           C. preferable           D. practicable

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13: A. mandate           B. promote           C. address           D. pursue

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 14: A. insecure          B. scenario           C. inaccurate           D. infrequent

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 15: A. property          B. surgery           C. vacation           D. nitrogen

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-5-cultural-identity.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12