Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 6: Endangered species

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. occurs        B. prevents        C. answers        D. animals

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/

Question 2: A. study       B. bury       C. cut       D. young

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là/ ʌ /

Question 3: A. national       B. landscape        C. courage       D. balance

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là/ æ /

Question 4: A. liquid        B. reliable        C. revival       D. final

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai /

Question 5: A. general        B. education        C. secondary       D. remember

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Quảng cáo

Question 6: A. logic       B. voluntary        C. opposite        D. portable

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là/ ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là/ o /

Question 7: A. species        B. invins>ent       C. mins>edicine       D. tins>ennis

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là/ i/ các đáp án còn lại phát âm là/ e /

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. biodiversity       B. friendliness       C. hamburger       D. teenager

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 4, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. holiday       B. survive       C. family       D. interest

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. status        B. commerce       C. burden       D. reserve

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. vulnerable       B. manage       C. secure       D. submit

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. reply        B. appear       C. protect       D. kindness

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. swallow       B. compete       C. maintain       D. install

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. digest       B. finance       C. reduce       D. provide

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15: A. promise       B. instance       C. oblige       D. knowledge

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-6-endangered-species.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác