Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 6: Endangered species

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. occurs           B. prevents           C. answers           D. animals

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/

Question 2: A. study          B. bury          C. cut          D. young

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là/ ʌ /

Question 3: A. national          B. landscape           C. courage          D. balance

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là/ æ /

Question 4: A. liquid           B. reliable           C. revival          D. final

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai /

Question 5: A. general           B. education           C. secondary          D. remember

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 6: A. logic          B. voluntary           C. opposite           D. portable

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là/ ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là/ o /

Question 7: A. species           B. invins>ent          C. mins>edicine          D. tins>ennis

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là/ i/ các đáp án còn lại phát âm là/ e /

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. biodiversity          B. friendliness          C. hamburger          D. teenager

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 4, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. holiday          B. survive          C. family          D. interest

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. status           B. commerce          C. burden          D. reserve

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. vulnerable          B. manage          C. secure          D. submit

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. reply           B. appear          C. protect          D. kindness

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. swallow          B. compete          C. maintain          D. install

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. digest          B. finance          C. reduce          D. provide

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15: A. promise          B. instance          C. oblige          D. knowledge

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-6-endangered-species.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12