Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 7: Artificial intelligence

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. activate           B. donation          C. amazing          D. preparation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 2: A. spammed          B. automated          C. preferred          D. lessened

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ed/ các đáp án còn lại phát âm là /d/

Question 3: A. scream           B. class          C. science           D. resurrect

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 4: A. faraway           B. education          C. straight           D. shade

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 5: A. malfuntion           B. among          C. charity          D. gratidute

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là / ə / các đáp án còn lại phát âm là / æ /

Question 6: A. emerge           B. learn          C. collect           D. exterminate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là / e / các đáp án còn lại phát âm là / ɜː /

Question 7: A. navigation          B. guarantee           C. diligence           D. gamble

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là / dʒ / các đáp án còn lại phát âm là /g/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. incredible           B. mainstay          C. student          D. program

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. opportunity          B. academic          C. competitive          D.intervention

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 10: A. algorithm           B. discourage           C. transform          D. inspire

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11: A. implant          B. expand          C. involve          D. athlete

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. faraway          B. unbelievable          C. resurrect          D. understand

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 13: A. prohibit          B. seventeen          C. ecologist           D. intention

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. origin          B. diploma          C. carnivore           D. organism

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. endangered          B. minority          C. mausoleum          D.ambassador

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-7-artificial-intelligence.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12