Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 7: Artificial intelligence

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. activate        B. donation       C. amazing       D. preparation

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 2: A. spammed       B. automated       C. preferred       D. lessened

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ed/ các đáp án còn lại phát âm là /d/

Question 3: A. scream        B. class       C. science        D. resurrect

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 4: A. faraway        B. education       C. straight        D. shade

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 5: A. malfuntion        B. among       C. charity       D. gratidute

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là / ə / các đáp án còn lại phát âm là / æ /

Quảng cáo

Question 6: A. emerge        B. learn       C. collect        D. exterminate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là / e / các đáp án còn lại phát âm là / ɜː /

Question 7: A. navigation       B. guarantee        C. diligence        D. gamble

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là / dʒ / các đáp án còn lại phát âm là /g/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. incredible        B. mainstay       C. student       D. program

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. opportunity       B. academic       C. competitive       D.intervention

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 10: A. algorithm        B. discourage        C. transform       D. inspire

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11: A. implant       B. expand       C. involve       D. athlete

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. faraway       B. unbelievable       C. resurrect       D. understand

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 13: A. prohibit       B. seventeen       C. ecologist        D. intention

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. origin       B. diploma       C. carnivore        D. organism

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. endangered       B. minority       C. mausoleum       D.ambassador

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-7-artificial-intelligence.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác