Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Reading có đáp án

UNIT 7: Artificial intelligence

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

   Autonomous weapons are artificial intelligence systems that are programmed to kill. In the hands of the wrong person, these weapons could easily cause mass casualties. Moreover, an AI arms race could inadvertently lead to an AI war that also results in mass casualties. To avoid being thwarted by the enemy, these weapons would be designed to be extremely difficult to simply “turn off,” so humans could plausibly lose control of such a situation. This risk is one that’s present even with narrow AI, but grows as levels of AI intelligence and autonomy increase.

Question 1: Autonomous weapons are natural intelligence systems that are programmed to kill

A. True                    B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Autonomous weapons are artificial intelligence systems that are programmed to kill”.

Dịch nghĩa: Vũ khí tự trị là hệ thống trí tuệ tự nhiên được lập trình để tiêu diệt.

Question 2: An AI arms race could inadvertently lead to an AI war

A. True                    B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Moreover, an AI arms race could inadvertently lead to an AI”.

Dịch nghĩa: Hơn nữa, một cuộc chạy đua vũ trang AI có thể vô tình dẫn đến một cuộc chiến AI

Question 3: These weapons would be designed to be extremely complicated

A. True                    B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “, these weapons would be designed to be extremely difficult”.

Dịch nghĩa: những vũ khí này sẽ được thiết kế cực kỳ khó khăn

Question 4: An AI arm also causes in minor casualties.

A. True                    B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “an AI war that also results in mass casualties”.

Dịch nghĩa: một cuộc chiến AI cũng dẫn đến thương vong nhỏ.

Question 5: This risk is one that’s present even with narrow AI, but grows as levels of AI intelligence.

A. True                    B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “This risk is one that’s present even with narrow AI, but grows as levels of AI intelligence”.

Dịch nghĩa: Rủi ro này là rủi ro mà hiện tại thậm chí với AI hẹp, nhưng tăng lên khi mức độ thông minh .

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

   It may be that media have made the AI safety debate seem more (6)_______than it really is. After all, fear sells, and articles using out-of-context quotes to (7) _______ imminent doom can generate more clicks than nuanced and balanced ones. (8) _______, two people who only know about each other’s positions from media quotes are likely (9)_______ think they disagree more than they really do. For example, a techno-skeptic who only read about Bill Gates’s position in a British tabloid may mistakenly think Gates believes superintelligence to be imminent. Similarly, someone in the beneficial-AI movement (10) _______ who knows nothing about Andrew Ng’s position except his quote about overpopulation on Mars may mistakenly think he doesn’t care about AI safety, whereas in fact, he does. The crux is simply that because Ng’s timeline estimates are longer, he naturally tends to prioritize short-term AI challenges over long-term ones.

Question 6: A. conversational           B. controversial           C. conversantly          D. controversy

Đáp án: B

Giải thích: More adj than; Controversial (a): gây tranh cãi.

Dịch nghĩa: Có thể là phương tiện truyền thông đã làm cho cuộc tranh luận về an toàn AI có vẻ gây tranh cãi hơn thực tế.

Question 7: A. proclaim          B. abolish          C. repeal          D. decrease

Đáp án: A

Giải thích: proclaim (v): công bố, tuyên bố

Dịch nghĩa: Rốt cuộc, nỗi sợ bán, và các bài viết sử dụng trích dẫn ngoài ngữ cảnh để tuyên bố số phận sắp xảy ra có thể tạo ra nhiều nhấp chuột hơn so với các sắc thái và cân bằng.

Question 8: A.However           B. As a result          C. Therefor          D. Before

Đáp án: B

Giải thích: As a result: Kết quả là

Dịch nghĩa: Kết quả là, hai người chỉ biết về các vị trí khác của họ từ các trích dẫn truyền thông có thể nghĩ rằng họ không đồng ý nhiều hơn họ thực sự làm.

Question 9: A. at          B. off          C. to          D. with

Đáp án: B

Giải thích: Likely to do something: có xu hướng, khả năng

Dịch nghĩa: Kết quả là, hai người chỉ biết về các vị trí khác của họ từ các trích dẫn truyền thông có thể nghĩ rằng họ không đồng ý nhiều hơn họ thực sự làm.

Question 10: A. which          B. when          C. what          D. who

Đáp án: D

Giải thích: Who: để chỉ người

Dịch nghĩa: Tương tự như vậy, một người nào đó trong phong trào AI có lợi ngươi mà không biết gì về vị trí của Andrew Ng

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

According to futurist Ray Kurzweil human civilisation will be unavoidably transformed in the year 2045 by an event that he call The Singularity. He suggests that exponential technological development will lead to the inevitable rise of artificial intelligence (A.I.). Such advanced technology may make humanity insignificant.

Kurzweil says that technologies are double-edged swords and envisions the possibility that an artificial intelligence might decde to put an end to humanity simply because it surpasses human intelligence. Kurzweil does have faith in mankind, however. He suggests that people are wise to accept that technological progress is unavoidable and that such acceptance will make the process of transition easier.

Kurzweil has personal reasons to hope for the coming of The Singularity, because he wants his life to be extended by it. Kurzweil envisions that future medical advances could invent tiny computerised machines, or nanobots, which operate inside the body to enhance the immune system. In addition ne believes that future technology might be able to resurrect his deceased father.

Looking at the state of current technological advances in many fields such as medicine, navigation and communication, Kurzweil's visions may not be unbelievable.The critical issue, however, is whether genuine artificial intelligence can ever be truly realised. Kurzweil suggests that critics of his theories, who believe that the human brain is too complex to duplicate, are underestimating what the exponential growth in technology can eventually accomplish.

Question 11: What is The Singularity?

A. An event giving rise to future human beings.

B. An event giving rise to future artificial intelligence.

C. An event giving rise to future alien civilisation.

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “According to futurist Ray Kurzweil human civilisation will be unavoidably transformed in the year 2045 by an event that he call The Singularity. He suggests that exponential technological development will lead to the inevitable rise of artificial intelligence (A.I.).”.

Dịch nghĩa: Theo nhà tương lai học Ray Kurzweil, nền văn minh nhân loại sẽ không thể tránh khỏi biến đổi vào năm 2045 bởi một sự kiện mà ông gọi là The Singularity. Ông cho rằng sự phát triển công nghệ theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự phát triển tất yếu của trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Question 12: Why could The Singularity put an end to humans?

A. Because A.I. might imitate human intelligence.

B. Because A.I. is similar to human intelligence.

C. Because A.I. will exceed human intelligence.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Kurzweil says that technologies are double-edged swords and envisions the possibility that an artificial intelligence might decde to put an end to humanity simply because it surpasses human intelligence.”

Dịch nghĩa: Kurzweil nói rằng các công nghệ là những con dao hai lưỡi và hình dung khả năng trí thông minh nhân tạo có thể quyết định chấm dứt nhân loại chỉ vì nó vượt qua trí thông minh của con người

Question 13: What does Kurzweil say about technologies?

A. Technologies are avoidable.

B. Technologies are safe and friendly.

C. Technologies are double-edged swords.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Kurzweil says that technologies are double-edged swords”.

Dịch nghĩa: Kurzweil nói rằng các công nghệ là những con dao hai lưỡi

Question 14: Why does Kurzweil hope for the coming of The Singularity?

A. Because it would have economic advantages.

B. Because life could be extended

C. Because human would have virtual entertainment.

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Kurzweil has personal reasons to hope for the coming of The Singularity, because he wants his life to be extended by it.”

Dịch nghĩa: Kurzweil có lý do cá nhân để hy vọng sự xuất hiện của The Singularity, bởi vì anh ta muốn cuộc sống của mình được kéo dài bởi nó.

Question 15: How does Kurzweil respond to critics of his theories

A. He thinks that they do not evaluate correctly the rapid growth of technology.

B. He thinks that the realisation of genuine artificial intelligence is a challenge.

C. He thinks that future events cannot be predicted with our current mean.

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Kurzweil suggests that critics of his theories, who believe that the human brain is too complex to duplicate, are underestimating what the exponential growth in technology can eventually accomplish.”

Dịch nghĩa: Kurzweil cho rằng những người chỉ trích các lý thuyết của ông, người tin rằng bộ não con người quá phức tạp để nhân đôi, đang đánh giá thấp những gì sự phát triển theo cấp số nhân trong công nghệ cuối cùng có thể đạt được.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-7-artificial-intelligence.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12