Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 15 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 15: Women in Society

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 15 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. woman     B. improve     C. remove     D. do

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /u:/

Question 2. A. enlighten     B. child     C. involve     D. pioneer

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 3. A. legal     B. deny     C. intellectual     D. defend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4. A. deep-seated     B. rear     C. appeal     D. colleague

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /iə/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 5. A. argue     B. accord     C. legal     D. appall

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /a:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Quảng cáo

Question 6. A. prohibit     B. control     C. vote     D. host

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əu/

Question 7. A. deny     B. society     C. happy     D. lucky

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. involvement     B. pioneer     C. prohibit     D. develop

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9. A. argue     B. deny     C. accord     D. neglect

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10. A. rubbish     B. limit     C. throughout     D. struggle

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11. A. control     B. legal     C. nonsense     D. contact

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12. A. intellectual     B. philosopher     C. enlightenment     D. discriminate

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13. A. temper     B. contact     C. neglect     D. rubbish

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14. A. control     B. relieve     C. improve     D. struggle

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15. A. society     B. philosopher     C. temporary     D. enlightenment

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-15-women-in-society.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác