Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 1: Greetings

Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: “Good morning, Lan.” “…………….”

A. Goodbye.

B. I’m fine

C. I’m a student

D. Good morning.

Đáp án: D

Giải thích: Đây là câu dùng để chào hỏi.

Dịch: “Xin chào, Lan.” “Xin chào.”

Question 2: “…………………..” “I’m six years old.”

A. How old are you?

B. How are you?

C. How old you are?

D. Hello.

Đáp án: A

Giải thích:Câu trả lời trả lời về tuổi nên câu hỏi để hỏi về tuổi là “How old are you?”

Dịch:“Bạn bao nhiêu tuổi?” “Mình năm nay 6 tuổi.”

Question 3: “What is your ………?” “I am Vy.”

A. job     B. address     C. name     D. school

Đáp án: C

Giải thích: Câu trả lời về tên nên câu hỏi phải hỏi về tên “name”

Dịch:“Bạn tên là gì?” “Mình là Vy.”

Question 4: How old … she?

A. are     B. is     C. am     D. was

Đáp án: B

Giải thích: Chủ ngữ “she” đi với động từ “to be” tương ứng là “is”

Dịch: Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?

Question 5: Five plus three equals……….

A. six     B. eight     C. two     D. fifteen

Đáp án: B

Giải thích: “Plus” có nghĩa là “cộng”

Dịch: 5 cộng 3 bằng 8.

Question 6: Nine minus three equals……...

A. three     B. twelve     C. five     D. six

Đáp án: D

Giải thích: “Minus” có nghĩa là “trừ”

Dịch: 9 trừ 3 bằng 6.

Question 7: “How are you?” “……………………………”

A. I’m a student.

B. I’m fine, thanks. And you?

C. I’m eleven.

D. I live in Hanoi.

Đáp án: B

Giải thích: Câu hỏi hỏi về sức khỏe nên câu trả lời phải về sức khỏe.

Dịch: “ Bạn khỏe không?” “Mình khỏe, cảm ơn cậu Còn cậu thì sao?”

Question 8: ….name is Marry.

A. I     B. He     C. Her     D. She

Đáp án: C

Giải thích: Danh từ “name” cần một tính từ sở hữu.

Dịch: Cô ấy tên Marry.

Question 9:

Mary: “Hello, Joey. This is John.”

Joey : “…..”

A. Hello, John. How old are you?     B. Good morning, Mary.

C. Fine     D. Hi, I’m Joey.

Đáp án: A

Giải thích: Mary giới thiệu John với Joey nên Joey cần chào John.

Dịch:

Mary: “Xin chào, Joey. Đây là John.”

Joey : “Xin chào, John. Cậu khỏe không?”

Question 10: Hello, Mai. This is Vy and this is Minh. ………… are in six years old

A. he     B. she     C. they     D. me

Đáp án: C

Giải thích: To be là “are” nên chủ ngữ số nhiều là “they”

Dịch: Xin chào, Mai. Đây là Vy còn đây là Minh. Họ năm nay 6 tuổi.

Question 11: How are you? ……….. ‘re good.

A. We     B. He     C. I     D. She

Đáp án: A

Giải thích: Động từ to be “re = are” đi với chủ ngữ tương ứng là we

Dịch: Bạn khỏe không? Chúng mình rất khỏe.

Question 12: Good afternoon, Katie! …….. is my classmate, Lan.

A. These     B. That     C. This     D. She

Đáp án: C

Giải thích: Đây là mẫu câu giới thiệu “This is”

Dịch: Chào buổi chiều, Katie! Đây là Lan, bạn cùng lớp của mình.

Question 13: Ba often………….. up at 6 o’clock and ….to bed at 10 o’clock.

A. gets/goes     B. get/ go     C. got/went     D. gets/go

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại đơn vì chỉ thói quen, chủ ngữ số ít “Ba” nên động từ chia dạng số ít

Dịch: Ba thường dậy lúc 6 giờ và đi ngủ lúc 10 giờ.

Question 14: My name is Mai. I’m ……… grade 6.

A. at     B. on     C. for     D. in

Đáp án: D

Giải thích: “In+ grade lớp”: Học lớp mấy

Dịch: Mình tên Mai. Năm nay mình học lớp 6

Question 15: I often go to school ….bus.

A. on     B. by     C. in     D. at

Đáp án: B

Giải thích: “By+phương tiện”: Đi bằng phương tiện nào

Dịch: Mình thường đến trường bằng xe buýt.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-greetings.jsp