Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 16: Man and the environment

Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: People are throwing too_____________ trash into the environment.

A. many     B. much     C. lot     D. plenty

Đáp án: B

Giải thích: Much dùng có N không đếm được

Dịch: Con người đang vứt rất nhiều rác vào môi trường.

Question 2: The school______________ a lot of trees in the yard.

A. grow     B. makes     C. plants     D. buys

Đáp án: C

Giải thích: Plant tree: trồng cây

Dịch: Trường trồng rất nhiều cây ở sân.

Question 3: Don’t throw trash into lakes. It_____________ the environment.

A. protects     B. guards     C. damage     D. pollutes

Đáp án: D

Giải thích: Pollute: làm ô nhiễm

Dịch: Đừng vứt rác xuống hồ. Nó ô nhiễm môi trường.

Question 4: The sign says: “Keep_____________ the grass.”

A. off     B. away    C. out     D. in

Đáp án: A

Giải thích: Keep off: tránh xa

Dịch: Chiếc biển nói: Tránh xa cỏ

Question 5: Many endangered animals are ________ danger of extinction.

A. on     B. at     C. in     D. at

Đáp án: C

Giải thích: In danger of: có nguy cơ

Dịch: Nhiều động vật có nguy cơ tuyệt chủng có nguy cơ tuyệt chủng.

Question 6: Air pollution is a threat________________ the environment.

A. to     B. at     C. towards     D. None

Đáp án: A

Giải thích: Threat to: nguy hiểm tới

Dịch: Ô nhiễm không khí là mối nguy tới môi trường.

Question 7: My father often______________ eggs from chickens in the garden

A. picks     B. collects     C. drips     D. feeeds

Đáp án: B

Giải thích: Collect egg: thu trứng

Dịch: Bố mình thường thu trứng gà ở vườn.

Question 8: There are _____________ rivers and lakes in the country.

A. much     B. many     C. lot of     D. plenty

Đáp án: B

Giải thích: Many dùng cho N đếm được số nhiều

Dịch: Có rất nhiều sông với hồ ở đất nước này.

Question 9: You______________ save the water.

A. must     B. should     C. shouldn’t     D. needn’t

Đáp án: B

Giải thích: Should+ V: nên làm gì

Dịch: Bạn nên tiết kiệm nước.

Question 10: The three Rs stands _________ reduce, reuse and recycle.

A. at     B. in     C. for     D. on

Đáp án: C

Giải thích: Stand for: đại diện cho

Dịch: Ba chữ R đại diện cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Question 11: Air pollution_____________ our Earth’s surface warmer.

A. gets     B. makes     C. lets     D. becomes

Đáp án: B

Giải thích: Make sth+ adj

Dịch: Ô nhiễm không khí làm bề mặt Trái đất nóng lên.

Question 12: If people use__________ paper, we don’t need to cut down more trees.

A. more     B. much     C. less     D. little

Đáp án: C

Giải thích: Little- less-least: ít

Dịch: Nếu con người sử dụng ít giấy hơn, chúng ta không cần chặt thêm nhiều cây nữa.

Question 13: Everyone should_____________ bottles and cans to protect the environment.

A. produce     B. collect     C. collects     D. store

Đáp án: B

Giải thích: Collect bottles and cans: thu chai lọ

Dịch: Mỗi người cần thu gom chai lọ để bảo về môi trường.

Question 14: These clothes are made of ________ paper.

A. recycle     B. recycled     C. old     D. no need

Đáp án: B

Giải thích: recycled paper: giấy được tái chế

Dịch: Những bộ quần áo này được làm từ giấy đã được tái chế.

Question 15: People should use____________ bags to wrap food.

A. reusable     B. old     C. used     D. plastic

Đáp án: A

Giải thích: Reusable: có thể sử dụng lại

Dịch: Mọi người nên dùng túi có thể sử dụng lại để gói đồ ăn.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-16-man-and-the-environment.jsp