100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án cực hay (cơ bản - phần 2)

100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án cực hay (cơ bản - phần 2)

Câu 1: A. Insect     B. Language     C. Listen     D. Receive

Quảng cáo

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án C /ˈlɪs.ən/
Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 2: A. Teenager     B. Measurement     C. Romantic     D. Attractive

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/
Đáp án B /ˈmeʒ.ə.mənt/
Đáp án C /rəʊˈmæn.tɪk/
Đáp án D /əˈtræk.tɪv/

Câu 3: A. Eraser     B. Excellent     C. Exercise     D. Eskimo

Đáp án A

Giải thích:
Từ 3 âm tiết kết thúc –er trọng âm rơi vào âm 2, nên đáp án A có trọng âm thứ 2
Các đáp án B, C, D có bắt đầu bằng ex- được phát âm là /eks/ nên trọng âm rơi vào chính nó, âm thứ nhất.

Câu 4: A. Regret     B. Selfish     C. Purpose     D. Preface

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án B, C, D danh từ, tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 5: A. Penpal     B. Table     C. Window     D. prefer

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 6: A. Terrific     B. Pacific     C. Mechanic     D. Arabic

Đáp án D

Giải thích:
Kết thúc –ic trọng âm rơi trước nó, đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, trừ arabic /ˈær.ə.bɪk/ trọng âm thứ nhất

Câu 7: A. Government     B. Technical     C. Parallel     D. Understand

Quảng cáo


Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈɡʌv.ən.mənt/
Đáp án B /ˈtek.nɪ.kəl/
Đáp án C /ˈpær.ə.lel/
Đáp án D /ˌʌn.dəˈstænd/

Câu 8: A. Writer     B. Teacher     C. Builder     D. Career

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D /kəˈrɪər/

Câu 9: A. Optimistic     B. Unexpected     C. Successful     D. Electricity

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A đuôi –ic trọng âm rơi vào trước nó, âm 3
Đáp án B trọng âm thứ 3, không xét tiền tố un- và hậu tố -ed, xét nguyên thể expect trọng âm thứ 2
Đáp án D đuôi –ity trọng âm trước nó, âm 3

Câu 10: A. Winter     B. Woman     C. Yellow     D. Yourself

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D /jəˈself/

Câu 11: 51. A. Yesterday     B. Candidate     C. Brazilian     D. Century

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈjes.tə.deɪ/
Đáp án B /ˈkæn.dɪ.dət/
Đáp án C /brəˈzɪl.jən/
Đáp án D /ˈsen.tʃər.i/

Câu 12: A. Copy     B. Remove    C. Notice   D. Cancel

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /ˈkɒp.i/
Đáp án B /rɪˈmuːv/
Đáp án C /ˈnəʊ.tɪs/
Đáp án D /ˈkæn.səl/

Câu 13: A. Without     B. Golden     C. Winsurfing     D. Water

Quảng cáo

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /wɪˈðaʊt/
Đáp án B /ˈɡəʊl.dən/
Đáp án C /ˈwɪndˌsɜː.fɪŋ/
Đáp án D /ˈwɔː.tər/

Câu 14: A. Difficult     B. Animal     C. Volunteer     D. Interest

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈdɪf.ɪ.kəlt/
Đáp án B /ˈæn.ɪ.məl/
Đáp án C /ˌvɒl.ənˈtɪər/
Đáp án D /ˈɪn.trəst/

Câu 15: A. Capital     B. Tradition     C. Different     D. Opera

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /ˈkæp.ɪ.təl/
Đáp án B trọng âm thứ 2 do là danh từ có tận cùng đuôi –ion
Đáp án C /ˈdɪf.ər.ənt/
Đáp án D /ˈɒp.ər.ə/

Câu 16: A. Construction     B. Suggestion     C. Accurate     D. Activity

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B, D kết thúc –ion và –ity trọng âm trước 2 kết cấu này, âm 2
Đáp án C từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm thứ nhất

Câu 17: A. Employ     B. Increase     C. Decrease     D. Purpose

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 18: A. Favour     B. Impress     C. Occur     D. Arrive

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈfeɪ.vər/
Đáp án B, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 19: A. Colour     B. Passion     C. Behave     D. Children

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 20: A. Female     B. Fellow     C. Husband     D. Mature

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D /məˈtʃʊər/

Câu 21: A. Submit     B. Suppose     C. Support     D. Summit

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án D /ˈsʌm.ɪt/

Câu 22: 62. A. Perfection     B. Computer     C. Fascinate     D. Fantastic

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm thứ nhất
Đáp án A, B, C từ có kết thúc –ion, -er, -ic trọng âm rơi vào trước kết cấu này nên trọng âm thứ 2

Câu 23: A. Concert     B. License     C. Conserve     D. Lantern

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 24: A. Persuade     B. Reduce    C. Offer     D. Apply

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án C /ˈɒf.ər/

Câu 25: A. Paper     B. Remove     C. Cancel     D. Mountain

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 26: A. Earthquake     B. Program     C. Prestige     D. Courage

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ 1
Đáp án C /presˈtiːʒ/

Câu 27: A. Preface     B. Famous     C. Mountain     D. Believe

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A /ˈpref.ɪs/
Đáp án B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 28: A. Domestic     B. Investment     C. Substantial     D. Undergo

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, C từ kết thúc đuôi –ic, -ial trọng âm rơi vào trước nó
Đáp án B đuôi –ment không nhận trọng âm xét nguyên thể invest trọng âm thứ 2
Đáp án D /ˌʌn.dəˈɡəʊ/

Câu 29: A. Dificult     B. Popular     C. National     D. Effective

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A /ˈdɪf.ɪ.kəlt/
Đáp án B /ˈpɒp.jə.lər/
Đáp án C /ˈnæʃ.ən.əl/
Đáp án D /ɪˈfek.tɪv/

Câu 30: A. Arrest     B. Private     C. Provide     D. Arrange

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án B danh từ 2 âm tiết trọng âm nhứ nhất

Xem thêm 3000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cực hay có đáp án Ôn thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

200-cau-trac-nghiem-trong-am-co-dap-an.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12