100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án cực hay (cơ bản - phần 1)

100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án cực hay (cơ bản - phần 1)

Câu 1: A. Workbook     B. Tomato     C. Mountain     D. Lion

Quảng cáo

Đáp án B

Giải thích:
Các đáp án A, C, D là danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án B có cách đọc là /təˈmɑː.təʊ/ trọng âm rơi vào thứ 2

Câu 2: A. Prescription     B. Production     C. Presumption     D. Preparation

Đáp án D

Giải thích:
Danh từ kết thúc đuôi –ion trọng âm rơi vào trước nó. Các đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ 3

Câu 3: A. Energy     B. Emergency     C. Constancy     D. Sympathy

Đáp án B

Giải thích:
Danh từ kết thúc đuôi –y trọng âm thứ 3 đến ngược từ dưới lên. Các đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm thứ 1, đáp án B trọng âm rơi vào thứ 2

Câu 4: A. Application     B. Economy     C. Photography    D. Apology

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A trọng âm thứ 3, rơi trước đuôi –ion
Các đáp án B, C, D trọng âm thứ 2, do có kết thúc -y

Câu 5: A. Incapable     B. Unselfish     C. Attraction     D. Humorous

Đáp án D

Giải thích:
Các tiền tối in-, un- và hậu tố -ous không nhận trọng âm, nên ta xét nguyên thể các từ này.
Đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ nhất.

Câu 6: A. Destination     B. productivity     C. Interesting     D. Economic

Đáp án C

Giải thích:
Các danh từ kết thúc bằng –ion, -ity, -ic trọng âm rơi vào trước kết cấu này, nên các đáp án A, B, D trọng âm thứ 3. Đáp án C trọng âm thứ nhất

Câu 7: A. Speechless     B. Worthy     C. Pollute     D. Borrow

Quảng cáo


Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B bỏ không xét các hậu tố -less, -y, ta được trọng âm thứ nhất
Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án D /ˈbɒr.əʊ/

Câu 8: A. Loyalty     B. Success     C. Incapable     D. Sincere

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A danh từ 3 âm tiết kết thúc –y trọng âm rơi vào thứ 1
Đáp án B /səkˈses/
Đáp án C tiền tố in- và hậu tố -able không nhận trọng âm, ta được trọng âm thứ 2
Đáp án D /sɪnˈsɪər/

Câu 9: A. Govern     B. Cover    C. Perform     D. Father

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈɡʌv.ən/
Đáp án B, D danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm rơi vào thứ nhất
Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ 2

Câu 10: A. Morning     B. College     C. Arrive     D. Famous

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi âm thứ 2
Các đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ nhất

Câu 11: A. Specific     B. Indicate     C. Ambition    D. Financial

Đáp án B

Giải thích:
Các đuôi –ic, -ion, -ial, trọng âm rơi vào trước nó nên đáp án A, C, D trọng âm thứ 2
Danh từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm rơi vào âm thứ nhất nên đáp án C trọng âm thứ 1

Câu 12: A. Effort     B. Effect     C. Deafness     D. Speaker

Đáp án B

Giải thích:
Các đáp án C, D hậu tố -ness, và –er không nhận trọng âm nên trọng âm 2 đáp án này thứ nhất
Đáp án A /ˈef.ət/
Đáp án B /ɪˈfekt/

Câu 13: A. Furnish     B. Reason     C. Promise     D. Tonight

Quảng cáo

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A /ˈfɜː.nɪʃ/
Đáp án B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ 1
Đáp án D /təˈnaɪt/

Câu 14: A. Animal     B. Bacteria     C. Habitat     D. Pyramid

Đáp án B

Giải thích:
Các đáp án A, C, D trọng âm thứ 1, còn đáp án B trọng âm thứ 2

Câu 15: A. Energy     B. Several     C. Household     D. Appliance

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A từ 3 âm tiết kết thúc y trọng âm thứ nhất
Đáp án B /ˈsev.ər.əl/
Đáp án C danh từ ghép trọng âm thứ 1 /ˈhaʊs.həʊld/
Đáp án D /əˈplaɪ.əns/

Câu 16: A. Considerate     B. Community    C. Different     D. Photographer

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A trọng âm thứ 2 do tính từ kết thúc đuôi –ate trọng âm thứ 3 từ dưới lên.
Đáp án B đuôi –ity trọng âm rơi vào trước nó, âm tiết thứ 2
Đáp án C /ˈdɪf.ər.ənt/
Đáp án D /fəˈtɒɡ.rə.fər/

Câu 17: A. Appear     B. Orphan     C. Friendly     D. Beauty

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 18: A. Customer     B. Stationery     C. Furniture     D. Deliver

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A /ˈkʌs.tə.mər/
Đáp án B /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/
Đáp án C /ˈfɜː.nɪ.tʃər/
Đáp án D /dɪˈlɪv.ər/

Câu 19: A. Effect     B. Event    C. Emerge     D. Even

Đáp án D

Giải thích:
Trọng âm rơi vào âm tiết manh hơn nên đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ nhất

Câu 20: A. Committee     B. Referee     C. Employee     D. Refugee

Đáp án A

Giải thích:
Từ kết thúc đuôi –ee trọng âm rơi vào chính nó. TRỪ committee /kəˈmɪt.i/

Câu 21: A. Familiar     B. Uncertain     C. Global     D. Impatient

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /fəˈmɪl.i.ər/
Đáp án B trọng âm thứ 2, bỏ không xét tiền tố -un, certain là tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D trọng âm thứ 2, bỏ không xét tiền tố -im, patient là tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án C /ˈɡləʊ.bəl/

Câu 22: A. Philosophy     B. Humanism     C. Activity     D. Forgettable

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A trọng âm thứ 2 do là danh từ 4 âm tiết kết thúc y.
Đáp án B /ˈhjuː.mə.nɪ.zəm/
Đáp án C trọng âm thứ 2 do kết thúc bằng đuôi –ity
Đáp án D đuôi –able không nhận trọng âm nên xét nguyên thể forget, trọng âm thứ 2

Câu 23: A. Desert     B. Common     C. Hotel     D. Temple

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án C /həʊˈtel/

Câu 24: A. Blanket     B. Because     C. Bedroom     D. Breakfast

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án B /bɪˈkəz/

Câu 25: A. Above     B. Across     C. Almost     D. Accept

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B, D có âm “a” đầu tiên đọc là / ə/ nên có trọng âm thứ 2
Đáp án C /ˈɔːl.məʊst/

Câu 26: A. Chemistry     B. Computer     C. Camera     D. Cucumber

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A danh từ 3 âm tiết kết thúc –y trọng âm thứ nhất
Đáp án B /kəmˈpjuː.tər/
Đáp án C /ˈkæm.rə/
Đáp án D /ˈkjuː.kʌm.bər/

Câu 27: A. Decide     B. Discount     C. Discuss     D. Deny

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 28: A. Dessert     B. Sometimes     C. Dancer     D. Detail

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /dɪˈzɜːt/
Đáp án B /ˈsʌm.taɪmz/
Đáp án C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 29: A. Familiar     B. Flexible     C. Favorite     D. Accurate

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /fəˈmɪl.i.ər/
Đáp án B /ˈflek.sə.bəl/
Đáp án C /ˈfeɪ.vər.ɪt/
Đáp án D /ˈæk.jə.rət/

Câu 30: A. Visit     B.Perfect     C. Center     D. Movie

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án B, C, D danh từ tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 31: A. Express     B. Effect     C. Office     D. Comment

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ɪkˈspres/
Đáp án B /ɪˈfekt/
Đáp án C /ˈɒf.ɪs/
Đáp án D /ˈkɒm.ent/

Câu 32: A. Whenever     B. Answer     C. Autumn     D. Campsite

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A trọng âm thứ 2 do là từ có kết thúc –ever trọng âm rơi vào chính nó
Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ 1

Câu 33: A. Flourish     B. Season     C. Product     D. Today

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ 1
Đáp án D /təˈdeɪ/

Câu 34: A. Enough     B. Early     C. Entrance     D. Engine

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ɪˈnʌf/
Đáp án B /ˈɜː.li/
Đáp án C /ˈen.trəns/
Đáp án D /ˈen.dʒɪn/

Câu 35: A. Excellent     B. Different     C. Finally     D. Fantastic

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A /ˈek.səl.ənt/
Đáp án B /ˈdɪf.ər.ənt/
Đáp án C /ˈfaɪ.nəl.i/
Đáp án D từ kết thúc là –ic trọng âm rơi vào trước nó

Câu 36: A. Finish     B. Forget     C. Farmer     D. Finger

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /ˈfɪn.ɪʃ/
Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án C, D danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm thứ nhất

Câu 37: A. Manager     B. Museum     C. Family     D. Musical

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /ˈmæn.ɪ.dʒər/
Đáp án B /mjuːˈziː.əm/
Đáp án C /ˈfæm.əl.i/
Đáp án D /ˈmjuː.zɪ.kəl/

Câu 38: A. Polite     B. Normal     C. Number     D. Outside

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /pəˈlaɪt/
Đáp án B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D /ˌaʊtˈsaɪd/

Câu 39: A. Interest     B. Natural     C. Prohibit    D. Horrible

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈɪn.trəst/
Đáp án B /ˈnætʃ.ər.əl/
Đáp án C /prəˈhɪb.ɪt/
Đáp án D /ˈhɒr.ə.bəl/

Câu 40: A. Garden     B. Handbag     C. Happen     D. Explain

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án C /ˈhæp.ən/
Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Xem thêm 3000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cực hay có đáp án Ôn thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

200-cau-trac-nghiem-trong-am-co-dap-an.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12