100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án cực hay (nâng cao - phần 3)

100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án cực hay (nâng cao - phần 3)

Câu 1: A. Similar     B. Attractive     C. Calculate     D. Chemical

Quảng cáo

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /ˈsɪm.ɪ.lər/
Đáp án B /əˈtræk.tɪv/
Đáp án C /ˈkæl.kjə.leɪt/
Đáp án D /ˈkem.ɪ.kəl/

Câu 2: A. Morning     B. College     C. Study     D. Locate

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 3: A. Cartoon     B. Western     C. Teacher     D. Leader

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /kɑːˈtuːn/
Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 4: A. Promote     B. Power     C. Terror     D. Contrast

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 5: A. Opponent     B. Personal     C. Semester     D. Eternal

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /əˈpəʊ.nənt/
Đáp án B /ˈpɜː.sən.əl/
Đáp án C /sɪˈmes.tər/
Đáp án D /ɪˈtɜː.nəl/

Câu 6: A. Raincoat     B. Relax     C. Request     D. Refer

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈreɪŋ.kəʊt/
Đáp án B /rɪˈlæks/
Đáp án C /rɪˈkwest/
Đáp án D /rɪˈfɜːr/

Câu 7: A. Neighbor     B. Receive     C. Differ     D. Classmate

Quảng cáo


Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án C /ˈdɪf.ər/

Câu 8: A. Government     B. Destruction     C. Contribute     D. Depression

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈɡʌv.ən.mənt/
Đáp án B, D kết thúc đuôi –ion trọng âm trước nó, thứ 2
Đáp án C /kənˈtrɪb.juːt/

Câu 9: A. Perfect     B. Visit     C. Respect     D. Aircraft

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A, C, D tính từ, danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất
Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 10: A. Envelope     B. Consumption     C. Specific     D. Encounter

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈen.və.ləʊp/
Đáp án B trọng âm thứ 2 do có kết thúc đuôi –ion
Đáp án C trọng âm thứ 2 do có kết thúc –ic
Đáp án D trọng âm thứ 2 do có kết thúc -er

Câu 11: 81. A. Politic     B. Historic     C. Electric     D. Specific

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈpɒl.ɪ.tɪk/
Đáp án B, C, D từ kết thúc đuôi –ic trọng âm rơi vào trước nó, âm 2

Câu 12: A. Dinosaur     B. Elephant     C. Kangaroo     D. Buffalo

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈdaɪ.nə.sɔːr/
Đáp án B /ˈel.ɪ.fənt/
Đáp án C /ˌkæŋ.ɡərˈuː/
Đáp án D /ˈbʌf.ə.ləʊ/

Câu 13: A. Garage     B. Download     C. Boyfriend     D. Borrow

Quảng cáo

Đáp án A

Giải thích:

Câu 14: A. Blackboard     B. Brother     C. Birthday     D. Become

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A /ˈblæk.bɔːd/
Đáp án B danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm thứ nhất
Đáp C /ˈbɜːθ.deɪ/
Đáp án D /bɪˈkʌm/

Câu 15: A. Badminton     B. Satelite     C. Eleven     D. Element

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈbæd.mɪn.tən/
Đáp án B /ˈsæt.əl.aɪt/
Đáp án C /ɪˈlev.ən/
Đáp án D /ˈel.ɪ.mənt/

Câu 16: A. Attraction     B. Assistant     C. Appointment     D. Visitor

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A trọng âm 2 do danh từ hết thúc đuôi –ion trọng âm rơi trước nó
Đáp án B /əˈsɪs.tənt/
Đáp án C /əˈpɔɪnt.mənt/
Đáp án D /ˈvɪz.ɪtə/

Câu 17: A. Although     B. Agree     C. Almost     D. Address

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ɔːlˈðəʊ/
Đáp án B /əˈɡriː/
Đáp án C /ˈɔːl.məʊst/
Đáp án D /əˈdres/

Câu 18: A. Monitor     B. Radio     C. Amazing     D. Visitor

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A /ˈmɒn.ɪ.tər/
Đáp án B /ˈreɪ.di.əʊ/
Đáp án C /əˈmeɪ.zɪŋ/
Đáp án D /ˈvɪz.ɪtə/

Câu 19: A. Arrival     B. Technical     C. Proposal     D. Approval

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án A /əˈraɪ.vəl/
Đáp án B /ˈtek.nɪ.kəl/
Đáp án C /prəˈpəʊ.zəl/
Đáp án D /əˈpruː.vəl/

Câu 20: A. Politics     B. Deposit     C. Conception     D. Occasion

Đáp án A

Giải thích:
Đáp án A /ˈpɒl.ə.tɪks/
Đáp án B /dɪˈpɒz.ɪt/
Đáp án C, D trọng âm thứ 2 do có kết thúc –ion trọng âm rơi vào trước nó

Câu 21: A. Attend     B. Pretend     C. Content     D. Percent

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án C /kənˈtent/
Đáp án D /pəˈsent/

Câu 22: A. Accurate    B. Discussion     C. Family     D. Industry

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A tính từ 3 âm tiết kết thúc -ate trọng âm thứ nhất
Đáp án B kết thúc –ion trọng âm trước nó, thứ 2
Đáp án C, D danh từ 3 âm tiết kết thúc –y trọng âm thứ nhất

Câu 23: A. Prepare     B. Repeat     C. Purpose     D. Police

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A, B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2
Đáp án C /ˈpɜː.pəs/
Đáp án D /pəˈliːs/

Câu 24: A. Brazil     B. Iraq     C. Norway     D. Japan

Đáp án C

Giải thích:

A. Brazil /brəˈzɪl/
B. Iraq /iˈra:k/
C. Norway /ˈnɔː.weɪ/
D. Japan /dʒəˈpæn/

Câu 25: A. Contain     B. Express     C. Carbon     D. Obey

Đáp án C

Giải thích:

Câu 26: A. Provide     B. Product     C. Promote     D. Produce

Đáp án B

Giải thích:
Đáp án B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất,
Đáp án A, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2.

Câu 27: A. Edition     B. Tradition     C. Different     D. Expensive

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A và B có trọng âm ở âm tiết thứ 2 do có tận cùng đuôi –ion trọng âm rơi vào trước nó,
Đáp án C có âm thứ nhất mạnh hơn 2 âm còn lại, nên trọng âm thứ nhất /ˈdɪf.ər.ənt/
Đáp án D có âm thứ 2 mạnh hơn 2 âm còn lại, nên trọng âm thứ 2 /ɪkˈspen.sɪv/

Câu 28: A. Include     B. Instead     C. Invite     D. Island

Đáp án D

Giải thích:
Đáp án A và B là âm tiết thứ 2 là nguyên âm mạnh, trọng âm rơi vào chính nó,
Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi âm tiết thứ 2
Đáp án D danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu 29: A. Empire     B. Employ     C. Conduct     D. Improve

Đáp án A

Giải thích:
Các đáp án B, C, D là động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2,
Đáp án A là danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu 30: A. Award     B. Enroll     C. Music     D. Below

Đáp án C

Giải thích:
Đáp án A và D có âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài và nguyên âm đôi, trọng âm rơi vào chính nó.
Đáp án B là động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Đáp án C là danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ nhất

Xem thêm 3000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cực hay có đáp án Ôn thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

200-cau-trac-nghiem-trong-am-co-dap-an.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12