15 bài tập trắc nghiệm: Ghép các nguồn điện thành bộ chọn lọc, có đáp ánCâu 1. Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2V, điện trở trong là 1Ω, được mắc song song với nhau và nối với một điện trở ngoài R. Điện trở R bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện đi qua nó là 1A.

Quảng cáo

A. 1,5Ω.           B. 1Ω.

C. 2Ω.           D. 3Ω.

Chọn A.

Suất điện động của nguồn: ξb = ξ = 2V

Điện trở trong của nguồn: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Cường độ dòng điện đi qua R là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

⇔R + 0,5 = 2 ⇒ R = 1,5Ω

Câu 2. Có tám suất điện động cùng loại với cùng suất điện động ξ = 2V và điện trở trong r = 1Ω. Mắc các nguồn thành bộ hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song. Suất điện động ξb và điện trở trong rb của bộ này bằng

A. ξb = 4V, rb = 2Ω.           B. ξb = 6V, rb = 4Ω.

C. ξb = 6V, rb = 1Ω.           D. ξb = 8V, rb = 2Ω.

Chọn D.

Mắc nguồn thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng, ta có

Suất điện động của bộ nguồn: ξb = 4ξ = 8V

Điện trở trong của bộ nguồn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 3. Có một số nguồn giống nhau mắc nối tiếp vào mạch mạch ngoài có điện trở R = 10Ω. Nếu dùng 6 nguồn này thì cường độ dòng điện trong mạch là 3A. Nếu dùng 12 nguồn thì cường độ dòng điện trong mạch là 5A. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn.

A. ξ = 6,25V, r = 5/12Ω.           B. ξ = 6,25V, r = 1,2Ω.

C. ξ = 12,5V, r = 5/12Ω.           D. ξ = 12,5V, r = 1,2Ω.

Chọn A.

- Nếu dùng 6 nguồn mắc nối tiếp:

Suất điện động của bộ nguồn: ξb = 6ξ

Điện trở trong của bộ nguồn: rb = 6r

Cường độ dòng điện trong mạch:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

- Nếu dùng 12 nguồn mắc nối tiếp:

Suất điện động của bộ nguồn: ξb = 12ξ

Điện trở trong của bộ nguồn: rb = 12r

Cường độ dòng điện trong mạch:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Từ (1) và (2) ta có: ξ = 6,25V; r = 5/12 Ω

Câu 4. Đem 18 pin giống nhau mắc thành ba dãy, mỗi dãy 6 pin. Mạch ngoài có biến trở R. Khi biến trở có trị số R1 thì cường độ dòng điện qua R và hiệu điện thế ở hai đầu biến trở có trị số I1 = 1,3A, U1 = 6,4V. Khi biến trở có trị số R2 thì I2 = 2,4A; U2 = 4,2V. Tính suất điện động ξ và điện trở trong r của mỗi pin.

A. 2V và 1Ω.           B. 1,5V và 1,5Ω.

C. 1,5V và 1Ω.           D. 2V và 1,5Ω.

Chọn C.

Suất điện động của bộ nguồn: ξb = 6ξ

Điện trở trong của bộ nguồn: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Ta có, điện trở hai đầu biến trở là: U = ξb - I.rb

- Khi R = R1: U1 = 6ξ - 1,3.2r ⇔ 6ξ - 2,6r = 6,4 (1)

- Khi R = R2: U2 = 6ξ - 2,4.2r ⇔ 6ξ - 4,8r = 4,2 (2)

Từ (1) và (2) ta có ξ = 1,5V, r = 1Ω

Quảng cáo

Câu 5. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó ξ1 = ξ2 = 12V, r = 2Ω, R1 = 3Ω, R2 = 8Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. 1A.           B. 3A.

C. 1,5A.           D. 2A.

Chọn A.

Bộ nguồn có: ξb = ξ1 = 12V, rb = 1V

Điện trở ở mạch ngoài: R = R1 + R2 = 3 + 8 = 11Ω

Vậy cường độ dòng điện chạy qua mạch là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 6. Có ba pin giống nhau, Mỗi pin có suất điện động ξ và điện trở trong r. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin ghép song song là

A. ξ và r/3.           B. 3ξ và 3r.

C. 2 ξ và 3r/2.           D. ξ và r/2.

Chọn A.

3 pin ghép song song ⇒ ξb = ξ

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 7. Có bốn nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động ξ và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là

A. ξ, r.           B. 2 ξ, 2r.

C. 4ξ, r/4.           D. 4ξ, 4r.

Chọn D.

4 nguồn mắc nối tiếp ⇒ ξb = 4ξ và rb = 4r .

Quảng cáo

Câu 8. Có 24 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là ξ = 1,5V và r = 0,5Ω, mắc hỗn hợp đối xứng thành bốn dãy song song với nhau ( mỗi dãy có sáu nguồn điện mắc nối tiếp). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

A. 6V và 0,75Ω.          B. 9V và 1,5Ω.

C. 6V và 1,5Ω.          D. 9V và 0,75Ω.

Chọn D.

4 dãy mỗi dãy có 6 nguồn điện mắc nối tiếp ⇒ ξb = 6ξ = 6.1,5 = 9V

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 9. Có ba nguồn giống nhau có suất điện động ξ và điện trở trong r mắc thành bộ như hình vẽ. Điều nào sau đây là đúng với bộ nguồn (ξb, rb)

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. ξb = 3ξ, rb = 3r.           B. ξb= 1,5ξ, rb = 1,5r.

C. ξb= 2ξ, rb = 1,5r.          D. ξb= ξ, rb = r.

Chọn C.

Ta có: ξb = ξ + ξ = 2ξ;

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 10. Một nguồn điện gồm 6 acquy giống nhau mắc như hình vẽ. Mỗi acquy có suất điện động ξ = 2V, r = 1Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. 6V; 1,5Ω.           B. 6V; 3Ω.

C. 12V; 3Ω           D. 12V; 6Ω.

Chọn A.

Suất điện động của bộ nguồn là ξb = 3ξ = 3.2 = 6V

Điện trở trong rb = 3r/2 = 3.0,5 = 1,5Ω

Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động ξ = 1,5V, r = 1Ω, R = 3,5Ω. Tìm cường độ dòng điện mạch ngoài

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. 0,5A.           B. 1A.

C. 2A.           D. 1,5A.

Chọn B.

Xét đoạn mạch gồm 2 nhánh song song, mỗi nhánh gồm 2 nguồn nối tiếp ta có

ξss = 2ξ = 3V; rss = 2r/2 = 1Ω

Đoạn mạch gồm 3 nguồn nối tiếp có ξnt = 3ξ = 4,5V; rnt = 3r = 3Ω

⇒ ξb = ξss + ξnt = 7,5V; rb = rss + rnt = 4Ω

Cường độ dòng điện mạch ngoài là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 12. Cần dùng bao nhiêu pin 4,5V-1Ω mắc theo kiểu hỗn hợp để thắp cho bóng đèn 8V-8W sáng bình thường ?

A. 4.           B. 5.

C. 6.           D. 7.

Chọn A.

Điện trở đèn: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Giải sử pin mắc thành n dãy song song mỗi dãy có m nguồn ghép nối tiếp.

Cường độ dòng điện đi qua mạch để đèn sáng bình thường là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Thay Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án vào (1) ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Vì p dương nên m > 16/9 hay m > 1.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

⇔ ≥ 4,5m - 8 ⇔ m ≤ 2,3

Suy ra m = 2, n = 2 có 4 pin.

Câu 13. Có 12 pin giống nhau, mỗi pin có ξ = 1,5V, r = 0,2Ω mắc thành y dãy song song mỗi dãy có x pin ghép nối tiếp. Mạch ngoài có r = 0,6Ω. Giá trị của x và y để dòng điện qua R lớn nhất.

A. x = 6, y = 2.          B. x = 3, y = 4.

C. x = 4, y = 3.          D. x = 1, y = 12.

Chọn A.

Ta có suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

ξb = xξ = 1,5x; Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Cường độ dòng điện qua R là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Lại có xy = 12 (1).

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Mà (x + 3y)min ⇒ x = 3y (BĐT cauchy).(2)

Từ (1), (2) ⇒ x = 6; y = 2.

Câu 14. Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. I’ = 3I.           B. I’ = 2I.

C. I’ = 2,5I.           D. I’ = 1,5I.

Chọn D.

Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc một nguồn là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Khi thay bằng 3 nguồn giống nó mắc nối tiếp thì có ξ' = 3ξ; r' = 3r

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 15. Một bộ nguồn gồm 36 pin giống nhau ghép hỗn hợp thành n hàng (dãy), mỗi hàng gồm m pin ghép nối tiếp, suất điện động mỗi pin x = 12V, điện trở trong r = 2Ω. Mạch ngoài có hiệu điện thế U = 120V và công suất P = 360 W. Khi đó m, n bằng

A. n = 12; m = 3.           B. n = 3; m = 12.

C. n = 4; m = 9.           D. n = 9; m = 4.

Chọn B.

Ta có: ξb = mξ;

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Cường độ dòng điện trong mạch là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Lại có: mn = 36 ⇒ n = 3 và m = 12

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


dinh-luat-om-doi-voi-toan-mach.jsp


2004 - Toán Lý Hóa