25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giảiBài 1: Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải là:

Quảng cáo

A. 3,06 MeV/nuclôn.

B. 1,12 MeV/nuclôn.

C. 2,24 MeV/nuclôn.

D. 4,48 MeV/nuclôn.

25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Đáp án B.

Bài 2: Biết khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải lần lượt là 1,00728 u; 1,00867 u và 11,9967 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 46,11 MeV.    B. 7,68 MeV.

C. 92,22 MeV.    D. 94,87 MeV.

Wlk = (6.1,00728 + (12 – 6).1,00867) – 11,9967).931,5 = 92,22 (MeV).

Đáp án C.

Bài 3: Biết khối lượng của prôtôn; của nơtron; của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải xấp xỉ bằng

A. 14,25 MeV.    B. 18,76 MeV.

C. 128,17 MeV.    D. 190,81 MeV.

Ta có: Wlk = (8.1,0073 + 8.1,0087 – 15,9904).931,5 = 128,17 (MeV).

Đáp án C.

Quảng cáo

Bài 4: Biết khối lượng của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải là 234,99 u, của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 8,71 MeV/nuclôn.

B. 7,63 MeV/nuclôn.

C. 6,73 MeV/nuclôn.

D. 7,95 MeV/nuclôn.

Ta có:

25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Đáp án B.

Bài 5: Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087u và 4,0015u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 18,3 eV.    B. 30,21 MeV.

C. 14,21 MeV.    D. 28,41 MeV.

Ta có:

Wlk =(2mp + 2mn – mHe).c2 = (2.1,0073 + 2.1,0087 – 4,0015).931,5 = 28,41 (MeV). Đáp án D

Bài 6: Cho các khối lượng: hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải ; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải (tính bằng MeV/nuclôn) là

A. 8,2532.    B. 9,2782.

C. 8,5975.    D. 7,3680.

Ta có:

25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Đáp án C.

Bài 7: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z.    B. Y, Z, X.

C. X, Y, Z.    D. Z, X, Y.

Quảng cáo

Vì ΔEZ < ΔEX < ΔEY nên 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Đáp án A.

Bài 8: Các hạt nhân đơteri 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Ta có:

25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Đáp án C.

Bài 9: Cho khối lượng của hạt prôton, nơtron và đơtêri 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 2,24 MeV.    B. 3,06 MeV.

C. 1,12 MeV.    D. 4,48 MeV.

Ta có: ΔE = Δm.c2 = (mp + mn – mD)c2 = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931,5 = 2,2356 (MeV). Đáp án A.

Bài 10: Phát biểu nào sau đây là khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A. Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn.

B. Có hai loại nuclôn là prôtôn và nơtron.

C. Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án D

Cả ba ý trên đều đúng.

Bài 11: Phát biểu nào sau đây là khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A. Prôtôn trong hạt nhân mang điện tích +e.

B. Nơtron trong hạt nhân mang điện tích -e.

C. Tổng số các prôtôn và nơtron gọi là số khối.

D. A hoặc B hoặc C sai.

Đáp án B

Nơtron không mang điện.

Bài 12: Phát biểu nào sau đây là khi nói về khi nói về đồng vị?

A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số A.

B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số Z.

C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron.

D. A, B và C đều đúng.

Đáp án A

Đồng vị là nguyên tố mà hạt nhân có cùng prôton nhưng nơtron hay số nuclon khác nhau.

Bài 13: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Hạt nhân nguyên tử 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.

B. Hạt nhân nguyên tử 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải được cấu tạo gồm Z prôton và A nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải được cấu tạo gồm Z prôton và (A - Z) nơtron.

D. Hạt nhân nguyên tử 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải được cấu tạo gồm Z nơtron và (A + Z) prôton.

Đáp án C

Theo quy ước về ký hiệu hạt nhân nguyên tử: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron được ký hiệu là 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Bài 14: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton.

B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.

D. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton, nơtron và electron.

Đáp án C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.

Bài 15: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau.

B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau.

Đáp án B

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có cùng số prôton, nhưng khác nhau số nơtron.

Bài 16: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng nguyên tử?

A. Kg;    B. MeV/c;    C. MeV/c2;    D. u

Đáp án B

Khối lượng nguyên tử được đo bằng các đơn vị: Kg, MeV/c2, u.

Bài 17: Định nghĩa nào sau đây về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng?

A. u bằng khối lượng của một nguyên tử Hyđrô 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

B. u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

C. u bằng 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

D. u bằng 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải khối lượng của một nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Đáp án C

Theo định nghĩa về đơn cị khối lượng nguyên tử: u bằng 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Bài 18: Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có cấu tạo gồm:

A. 238p và 92n;    B. 92p và 238n;

C. 238p và 146n;    D. 92p và 146n

Đáp án D

Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có cấu tạo gồm: 92p và 146n.

Bài 19: Phát biểu nào sau đây là ?

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Đáp án B

Khối lượng của một hạt nhân được tạo thành từ nhiều nuclôn thì bé hơn tổng khối lượng của các nuclôn, hiệu số Δm gọi là . Sự tạo thành hạt nhân toả năng lượng tương ứng ΔE = Δmc2, gọi là của hạt nhân (vì muốn tách hạt nhân thành các nuclôn thì cần tốn một năng lượng bằng ΔE). Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng ΔE/A càng lớn thì càng bền vững. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

Bài 20: Hạt nhân đơteri 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 0,67MeV;    B. 1,86MeV;

C. 2,02MeV;    D. 2,23MeV

Đáp án D

Năng lượng liên kết của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải là:

ΔE = Δm.c2 = (m0 - m)c2 = {[Z.mp + (A - Z)mn] - m}c2 = 2,23MeV.

Bài 21: Hạt α có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt α, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012J;    B. 3,5.1012J;

C. 2,7.1010J;    D. 3,5.1010J

Đáp án A

Năng lượng toả ra khi tổng hợp được một hạt α từ các nuclôn là ΔE = Δm.c2 = ((2.mp + 2mn) - mα)c2.

Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là: E = NA.ΔE = 2,7.1012J

Bài 22: Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron ;

B. 27 prôton và 60 nơtron

C. 27 prôton và 33 nơtron ;

D. 33 prôton và 27 nơtron

Đáp án C

Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có cấu tạo gồm: 27 prôton và 33 nơtron

Bài 23: Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 4,544u;    B. 4,536u;

C. 3,154u;    D. 3,637u

Đáp án A

Độ hụt khối của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải là:

Δm = m0 - m = [Z.mp + (A - Z)mn] - m = 4,544u

Bài 24: Hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

A. 70,5MeV;    B. 70,4MeV;

C. 48,9MeV;    D. 54,4MeV

Đáp án A

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


cau-tao-hat-nhan-nang-luong-lien-ket.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác