Bài tập Vật Lí 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điệnBài tập Vật Lí 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài 1 : Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì:

A. Dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

B. Điện trở của mạch càng lớn

C. Dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ

D. Dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi

Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Chọn phát biểu đúng:

A. Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

B. Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

C. Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn bằng không thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ bằng không.

D. Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn khác không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

A – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

B – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

C – đúng

D – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn khác không thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3 : Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị :

A. Cường độ dòng điện cực đại

B. Cường độ dòng điện định mức

C. Hiệu điện thế cực đại

D. Hiệu điện thế định mức

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức

Đáp án cần chọn là: D

Bài 4 : Chọn câu đúng:

A. Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị cường độ dòng điện cực đại

B. Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị cường độ dòng điện định mức

C. Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế cực tiểu

D. Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức

Đáp án cần chọn là: D

Bài 5 : Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đó

B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường

D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

Số vôn ghi trên bóng đèn cho biết: Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6 : Một bóng đèn tròn chưa sử dụng, trên bóng có ghi 220V, con số đó có ý nghĩa gì?

A. Nếu mắc vôn kê vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng 220V.

B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn 220Vthì đèn sáng bình thường.

C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn 220Vthì đèn sáng bình thường.

D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng 220Vthì đèn sáng bình thường.

Số vôn ghi trên bóng đèn cho biết: Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

→ Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng 220V thì đèn sáng bình thường.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 7 : Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó

C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường

D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhất không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường

Đáp án cần chọn là: C

Bài 8 : Chọn câu phát biểu đúng:

A. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

B. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó

C. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường

D. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế cao nhâ't không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường

Đáp án cần chọn là: C

Bài 9 : Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

A. Giữa hai đầu một chuông điện đang reo.

B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng.

C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện.

D. Giữa hai cực của một pin còn mới chưa mắc vào mạch.

Trường hợp giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện không có hiệu điện thế vì chưa được mắc vào mạch điện

Đáp án cần chọn là: C

Bài 10 : Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn tròn chưa sử dụng, trên bóng có ghi 220V.

A. Vôn kế chỉ giá trị 110V

B. Vôn kế chỉ giá trị 220V

C. Vôn kế chỉ giá trị 0V

D. Vôn kế chỉ giá trị bất kì khác không

Trường hợp bóng đèn tròn chưa sử dụng không có hiệu điện thế vì chưa được mắc vào mạch điện

Đáp án cần chọn là: C

Bài 11 : Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?

A. 2,5V

B. 5V

C. 1V

D. Tất cả đều sai

Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức của nó. Nếu quá mức thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn như dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt

⇒ Để đèn không bị hỏng ta nên mắc nó vào hiệu điện thế 2,5V

Đáp án cần chọn là: A

Bài 12 : Một bóng đèn có ghi 220V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?

A. 220V

B. 110V

C. 250V

D. Tất cả đều sai

Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức của nó. Nếu quá mức thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn như dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt

⇒ Để đèn không bị hỏng ta nên mắc nó vào hiệu điện thế 220V

Đáp án cần chọn là: A

Bài 13 : Vôn kế trong sơ đồ nào trong các hình dưới đây có số chỉ khác không?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Ta có:

Cực dương của vôn kế phải nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế phải nối với cực âm của nguồn điện và phải nối kín thì số chỉ của vôn kế khác không

⇒ Vôn kế trong sơ đồ C có chỉ số khác không

Đáp án cần chọn là: C

Bài 14 : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?

A. Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (nhỏ).

⇒ Phương án D: sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 15 : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi nói về hiệu điện thế?

A. Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

A – đúng

B- sai vì: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

C – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

D – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 16 : Cho mạch điện như sơ đồ hình bên dưới. Biết rằng khi công tắc đóng, đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (hiệu điện thế khác không)?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Giữa hai điểm A và B

B. Giữa hai điểm E và C

C. Giữa hai điểm D và E

D. Giữa hai điểm A và D

Khi công tắc ngắt hay khóa K mở thì lúc này chỉ giữa hai đầu nguồn điện có hiệu điện thế tức là giữa hai điểm B và C (hay B và E hoặc B và D hoặc B và A)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 17 : Cho mạch điện như hình vẽ.Khi công tắc K ngắt thì hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch khác không?

A. Giữa hai điểm D và E

B. Giữa hai điểm B và A

C. Giữa hai điểm D và C

D. Giữa hai điểm B và C

Khi công tắc ngắt hay khóa K mở thì lúc này chỉ giữa hai đầu nguồn điện có hiệu điện thế tức là giữa hai điểm E và A (hay E và B hoặc E và C hoặc E và D)

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18 : Chọn câu trả lời đúng. Khi gắn bóng đèn tròn có ghi 220V vào hiệu điện thế 110V. Hiện tượng nào sau đây xảy ra:

A. Đèn không sáng

B. Đèn lóe sáng rồi bị đứt

C. Đèn sáng yếu

D. Đèn sáng bình thường

Khi gắn bóng đèn tròn có ghi 220V vào hiệu điện thế 110V thì đèn sẽ sáng yếu hơn do cường độ dòng điện nhỏ hơn định mức của đèn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 19 : Chọn câu trả lời đúng. Có nên sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cho các thiết bị điện như máy vi tính, tivi, tủ lạnh? Giải thích vì sao?

A. Có, vì sử dụng như vậy sẽ tiết kiệm điện

B. Có, vì sử dụng như vậy sẽ tăng tuổi thọ của thiết bị

C. Không, vì sử dụng như vậy sẽ giảm tuổi thọ của thiết bị

D. Có hay không tùy từng thiết bị

Không nên sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cho các thiết bị điện như máy vi tính, tivi, tủ lạnh vì sử dụng như vậy sẽ giảm tuổi thọ của thiết bị

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Các dụng cụ đốt nóng bằng điện như bếp điện, bàn là ………… với hiệu điện thế ………… hiệu đện thế định mức.

A. Không thể hoạt động, nhỏ hơn

B. Có thể hoạt động, nhỏ hơn

C. Có thể hoạt động, lớn hơn

D. Cả ba câu đều sai

Các dụng cụ đốt nóng bằng điện như bếp điện, bàn là có thể hoạt động với hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức

Đáp án cần chọn là: B

Bài 21 : Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa nào dưới đây?

A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế 220V

B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V

C. Bóng đèn có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V

D. Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn là 220V

Đèn sẽ sáng bình thường nếu hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn bằng giá trị hiệu điện thế định mức.

Do vậy, con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa: Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn là 220V

Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.