Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếpBài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 1 : Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

A. Chúng có 1 điểm chung với nhau

B. Chúng có 2 điểm chung với nhau

C. Chúng được đặt trên hai đường thẳng song song với nhau

D. Chúng có 3 điểm chung với nhau

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có …….điểm chung

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3 : Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:

A. Chúng có 1 điểm chung với nhau

B. Chúng có 2 điểm chung với nhau

C. Chúng được đặt trên cùng một đường thẳng

D. Chúng có 3 điểm chung với nhau

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4 : Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có ……. điểm chung

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Cho mạch điện như sơ đồ sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 và đèn Đ1 được mắc gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy đến đèn này trước

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều electron chạy tới hơn

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I = I1 = I2 = ... = In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6 : Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ………..tại các vị trí khác nhau.

A. Bằng nhau

B. Khác nhau

C. Có thể thay đổi

D. Tất cả đều sai

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I = I1 = I2 = ... = In

Đáp án cần chọn là: A

Bài 7 : Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ……….tại mọi điểm đều………….

A. Hiệu điện thế, như nhau

B. Cường độ dòng điện, bằng nhau

C. Cường độ dòng điện, khác nhau

D. Hiệu điện thế, khác nhau

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện tại mọi điểm đều bằng nhau

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8 : Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Hiệu điện thế: U = U1 + U2 + ... + Un

⇒ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn

Đáp án cần chọn là: A

Bài 9 : Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch……..các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

A. Bằng tổng

B. Gấp đôi

C. Bằng hiệu

D. Bằng nửa

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Hiệu điện thế: U = U1 + U2 + ... + Un

⇒ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn

Đáp án cần chọn là: A

Bài 10 : Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là I1,I2,I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. I1>I2>I3

B. I1<I2<I3

C. I1=I2=I3

D. I1=I2≠I3

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I = I1=I2= ... = In

⇒ Số chỉ của các ampe kế là như nhau hay I1=I2=I3

Đáp án cần chọn là: C

Bài 11 : Cho mạch điện như hình vẽ, chọn câu đúng:

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I = I1=I2= ... = In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 12 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ3

B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ3

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I = I1=I2= ... = In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn là như nhau

Đáp án cần chọn là: D

Bài 13 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Chọn câu sai khi nói về quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng với dòng điện chạy qua đèn Đ3

B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ3

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng của cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I = I1=I2= ... = In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn là như nhau

⇒ C - sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 14 : Hai bóng đèn trong mạch điện có sơ đồ nào sau đây không mắc song song?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

Trong các sơ đồ trên, ta thấy sơ đồ A giữa 2 bóng đèn có 1 điểm chung ⇒ hai bóng đèn mắc nối tiếp nhau

⇒ Hai bóng đèn ở sơ đồ hình A không mắc song song

Đáp án cần chọn là: A

Bài 15 : Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mỗi quan hệ nào dưới đây?

A. Cường độ dòng điện mạch chính nhỏ hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

B. Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

C. Cường độ dòng điện mạch chính bằng các cường độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ

D. Cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

Ta có, trong đoạn mạch mắc song song: Cường độ dòng điện: I = I1 + I2 + ... + In

⇒ Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 16 : Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện mạch chính………….các cường độ mạch rẽ.

A. Bằng tổng

B. Bằng hiệu

C. Gấp đôi

D. Bằng nửa

Ta có, trong đoạn mạch mắc song song: Cường độ dòng điện: I = I1 + I2 + ... + In

⇒ Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 17 : Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp., mỗi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào?

A. Đèn Đ1 vẫn sáng bình thường như trước

B. Đèn Đ1 sáng yếu hơn so với trước

C. Đèn Đ1 không sáng

D. Đèn Đ1 sáng mạnh hơn so với trước

Vì đèn Đ1 được mắc song song với đèn Đ2 nên nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 vẫn sáng bình thường như trước.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18 : Có một nguồn điện 6V, một bóng đèn Đ1 có ghi 6V và một bóng đèn Đ2 có ghi 12V. Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường?

A. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho

B. Mắc song song hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho

C. Mắc nối tiếp đèn Đ1 với nguồn điện thành một đoạn mạch rồi mắc đèn Đ2 song song với đoạn mạch này

D. Không có cách mắc nào

Vì nguồn điện có hiệu điện thế 6V bằng hiệu điện thế của đèn Đ1 nên có thế mắc song song để đèn sáng bình thường, nhưng hiệu điện thế của đèn Đ2 có hiệu điện thế 12V lớn hơn hiệu điện thế của nguồn. Vì vậy không có cách nào có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 19 : Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau ghi 6V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nào?

A. Có thể mắc nối tiếp hoặc song song

B. Hai bóng đèn mắc song song với hai cực của nguồn

C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp với hai cực của nguồn

D. Không có cách mắc nào để hai bóng đèn sáng bình thường

Vì nguồn điện có hiệu điện thế 12V bằng tổng hiệu điện thế của hai đèn nên có thế mắc nối tiếp để hai đèn sáng bình thường.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20 : Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào sau đây?

A. Để các bóng đèn được sáng bình thường

B. Để dễ dàng mắc điện hơn

C. Để khi một bóng đèn hỏng (đứt dây tóc) thì các bóng đèn còn lại vẫn sáng bình thường

D. Để có thể trang trí các phòng ở đẹp hơn bằng các mạch điện với các bóng đèn

Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì để khi một bóng đèn hỏng ( đứt dây tóc) thì các bóng đèn còn lại vẫn sáng bình thường.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 21 : Các bóng đèn trong gia đình được mắc song song là vì:

A. Tiết kiệm số đèn cần dùng

B. Các bóng đèn có cùng hiệu điện thế

C. Có thể bật tắt các bóng đèn độc lập với nhau

D. Một bóng đèn hỏng thì các bóng còn lại vẫn sáng bình thường

Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì để khi một bóng đèn hỏng (đứt dây tóc) thì các bóng đèn còn lại vẫn sáng bình thường.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 22 : Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong các sơ đồ sau không mắc nối tiếp với nhau?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Ta có: Đoạn mạch nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

Ở sơ đồ hình B, ta thấy hai bóng đèn có 2 điểm chung ⇒ chúng mắc song song với nhau

⇒ Hai bóng đèn ở sơ đồ hình B không mắc nối tiếp nhau

Đáp án cần chọn là: B

Bài 23 : Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây không mắc nối tiếp với nhau?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Ta có: Đoạn mạch nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

Ở sơ đồ hình B, ta thấy hai bóng đèn có 2 điểm chung ⇒ chúng mắc song song với nhau

⇒ Hai bóng đèn ở sơ đồ hình B không mắc nối tiếp nhau

Đáp án cần chọn là: B

Bài 24 : Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ2. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. 0,18A

B. 0,27A

C. 0,54A

D. 0,36A

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 25 : Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,6A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ1. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

A. 0,1A

B. 0,2A

C. 0,5A

D. 0,3A

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 26 : Cho mạch điện như hình sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hiệu điện thế U13 = ?

A. 0,1V

B. 2,4V

C. 2,5V

D. 4,9V

Hai đèn mắc nối tiếp nhau nên ta có: U13 = U12 + U23

Thay số vào, ta được: U13 = 2,4 + 2,5 = 4,9V

Đáp án cần chọn là: D

Bài 27 : Cho mạch điện như hình sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 15,8V. Hiệu điện thế U12 = ?

A. 4,3V

B. 27,3V

C. 11,5V

D. V

Hai đèn mắc nối tiếp nhau nên ta có: U13 = U12 + U23

Thay số vào, ta được: 15,8 = U12 + 11/5 → U12 = 15,8 - 11,5 = 4,3V

Đáp án cần chọn là: A

Bài 28 : Cho mạch điện như hình sau:

Biết các cường độ dòng điện I1 = 0,5A; I2 = 1A. Cường độ dòng điện I = ?

A. 0,5A

B. 1,5A

C. 1A

D. 2A

Hai đèn mắc song song nên ta có: I = I1 + I2

Thay số vào, ta được: I = 0,5 +1 = 1,5A

Đáp án cần chọn là: B

Bài 29 : Cho mạch điện như hình sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là U1 = 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2 U2 = ?

A. 6V

B. 1,5V

C. 2,5V

D. 3V

Hai đèn mắc song song nên ta có: U = U1 = U2

→ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2 là U2 = U1 = 3V

Đáp án cần chọn là: D

Bài 30 : Mạch điện có sơ đồ như hình dưới

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V

Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là:

A. 0,25A

B. 0,25A và 0,5A

C. 0,5A và 0,25A

D. 0,5A

Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1 và Đ2 có cường độ bằng nhau và bằng cường độ của mạch chính

I1 = I2 = I = 0,25A

Đáp án cần chọn là: A

Bài 31 : Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V

Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là:

A. 5,8V

B. 2,8V

C. 3V

D. 8,6V

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 32 : Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,5A, vôn kế có số chỉ là U = 9V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 6V .

Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là:

A. 0,25A

B. 0,25A và 0,5A

C. 0,5A và 0,25A

D. 0,5A

Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1 và Đ2 có cường độ bằng nhau và bằng cường độ của mạch chính

I1 = I2 = I = 0,5A

Đáp án cần chọn là: D

Bài 33 : Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,5A, vôn kế có số chỉ là U = 9V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 6V .

Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là:

A. 5,8V

B. 2,8V

C. 3V

D. 8,6V

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 34 : Cho mạch điện như hình dưới. Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V.

Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. 6V, 6V

B. 3V, 3V

C. 6V, 0V

D. 0V, 3V

Khi K mở vôn kế V chỉ hiệu điện thế của nguồn Um = 6V

Vôn kế V1 chỉ U1m = 0 vì khi đó không có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: C

Bài 35: Cho mạch điện như hình dưới. Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Ud = 2,5V, vôn kế V1 chỉ U1d = 1,5V. Số chỉ U2d của vôn kế V2 khi đó có giá trị là?

A. 2,5V

B. 1V

C. 4V

D. 2V

Khi K đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau

Ta có: U = Uđ - U = 2,5 - 1,5 = 1V

Đáp án cần chọn là: B

Bài 36 : Cho mạch điện như hình dưới. Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 9V.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

A. 9V; 9V

B. 4,5V; 4,5V

C. 9V; 0V

D. 0V; 4,5V

Khi K mở vôn kế V chỉ hiệu điện thế của nguồn Um = 9V

Vôn kế V1 chỉ U1m = 0 vì khi đó không có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: C

Bài 37 : Cho mạch điện như hình dưới. Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Ud = 6V, vôn kế V1 chỉ U1d = 4V. Số chỉ U2d của vôn kế V2 khi đó có giá trị là?

A. 2,5V

B. 1V

C. 4V

D. 2V

Khi K đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau

Ta có: U = Uđ - U = 6 - 4 = 2V

Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.