Bài tập Vật Lí 7 Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sángBài tập Vật Lí 7 Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài 1 : Bóng tối là:

A. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới

B. Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng

C. Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen

D. Vùng nằm cạnh vật chắn sáng

Bóng tối nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Thế nào là vùng bóng tối?

A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng tới

C. Là vùng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

D. Là vùng nằm phía trước vật cản

Bóng tối nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3 : Bóng nửa tối là:

A. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới

B. Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng

C. Vùng được chiếu sáng đầy đủ

D. Vùng nằm cạnh vật chắn sáng

Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4 : Thế nào là vùng nửa tối?

A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nhuồn sáng chiếu tới.

B. Là vùng nằm phía sau vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.

C. Là vùng chỉ nhận được ánh sáng phát ra từ nguồn sáng yếu.

D. Là vùng nằm phía trước vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.

Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Chọn phát biểu sai. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

A. Không cho ánh sáng truyền qua

B. Đặt trước mắt người quan sát

C. Cản đường truyền của ánh sáng

D. Cho ánh sáng truyền qua

A, B, C – đúng

D – sai vì vật chắn sáng không cho ánh sáng truyền qua

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6 : Chọn phát biểu đúng. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

A. Không cho ánh sáng truyền qua

B. Đặt sau người quan sát

C. Cho một phần ánh sáng truyền qua

D. Cho ánh sáng truyền qua

A – đúng

B – sai vì vật chắn sáng đặt trước mắt người quan sát

C, D – sai vì vật chắn sáng không cho ánh sáng truyền qua

Đáp án cần chọn là: A

Bài 7 : Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, ta quan sát thấy trên bức tường?

A. Một vùng tối hình bàn tay

B. Vùng sáng được chiếu sáng đầy đủ

C. Một vùng bóng tối tròn

D. Một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn

Bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường đóng vai trò là vật chắn sáng, trên tường (đóng vai trò là màn) sẽ xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối của bàn tay tức là một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn.

Hình dạng của bóng tối và bóng nửa tối giống bàn tay là do các tia sáng truyền theo đường thẳng.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 8 : Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:

A. Trái đất bị Mặt Trăng che khuất

B. Không có ánh sáng

C. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất

D. Mặt Trời bị Trái Đất che khuất

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 9 : Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất thì xảy ra hiện tượng:

A. Nhật thực

B. Nguyệt thực

C. Thủy triều

D. Không có hiện tượng gì

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 10 : Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:

A. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất

B. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng

C. Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng

D. Mặt Trăng nằm trong vùng tối của Trái Đất

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Bài 11 : Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất thì xảy ra hiện tượng:

A. Nhật thực

B. Nguyệt thực

C. Thủy triều

D. Không có hiện tượng gì

Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 12 : Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào?

A. Tạo với nhau một góc 90ºC

B. Nằm trên một đường thẳng

C. Nằm trên một cung tròn

D. Tạo với nhau một góc 60ºC

Nhật thực:

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Nguyệt thực:

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Ta thấy khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực: Trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cùng một đường thẳng.

Trong hiện tượng nhật thực: Mặt trăng nằm trong khoảng giữa trái đất và mặt trời.

Trong hiện tượng nguyệt thực: trái đất nằm trong khoảng giữa mặt trăng và mặt trời.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 13 : Chọn câu trả lời đúng:

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:

A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.

B. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.

C. Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng.

D. B và C đúng.

Nhật thực:

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự

Đáp án cần chọn là: A

Bài 14 : Chọn câu trả lời đúng:

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:

A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.

B. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.

C. Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng

D. B và C đúng.

Nguyệt thực:

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 15 : Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:

A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng

B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng

D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời

Ta có: Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

⇒ Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần thì ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối và chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

Đáp án cần chọn là: B

Bài 16 : Chọn câu đúng:

A. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng

B. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

C. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng

D. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời

Ta có: Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

⇒Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần thì ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối và chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

Đáp án cần chọn là: B

Bài 17 : Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích gì?

A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết

B. Học sinh không bị lóa khi nhìn lên bảng

C. Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc tay

D. Cả A, B và C

Việc lắp đặt bóng đèn thắp sáng trong các lớp học phải thoả mãn các yêu cầu: Phải đủ độ sáng cần thiết, học sinh ngồi ở dưới không bị chói khi nhìn lên bảng đen, tránh các bóng tối và bóng nửa tối trên trang giấy mà tay học sinh khi viết có thể tạo ra.

Trong ba yêu cầu trên, nếu dùng một bóng đèn lớn chỉ có thể thoả mãn yêu cầu thứ nhất mà không thoả mãn được hai yêu cầu còn lại, do vậy phải dùng nhiều bóng đèn lắp ở những vị trí thích hợp để thoả mãn được cả ba yêu cầu trên.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 18 : Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là:

A. Dùng nhiều đèn để thu được ánh sáng mạnh phát ra từ những bóng đèn.

B. Dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Trong các phong mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 19 : Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, ta thấy:

A. Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng Mặt Trời

B. Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

C. Mật Trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời

D. Một phần Mặt Trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, ta thấy Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

Đáp án cần chọn là: B

Bài 20 : Chọn câu đúng:

A. Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng Mặt Trời

B. Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

C. Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, Mặt Trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời

D. Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, một phần Mặt Trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, ta thấy Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

Đáp án cần chọn là: B

Bài 21 : Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra ta thấy:

A. Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn ánh nắng Mặt Trời

B. Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

C. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời

D. Một phần Mặt Trăng bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra, ta thấy: Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

Đáp án cần chọn là: B

Bài 22 : Hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng đen của Trái Đất là hiện tượng:

A. Nhật thực

B. Nguyệt thực

C. Nhật thực hoặc nguyệt thực

D. Không có hiện tượng gì

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra, ta thấy: Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

Đáp án cần chọn là: B

Bài 23 : Chọn phương án trả lời sai.

Ở Bích Hòa có nhật thực một phần khi:

A. Ở đó chỉ thấy một phần Mặt Trời

B. Ở đó bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới

C. Ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng, người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

D. Ở đó chỉ thấy một phần Mặt Trăng

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Để quan sát được nhật thực một phần, ta phải ở trong phần bóng nửa tối của Mặt Trăng, khi đó ta chỉ thấy một phần của Mặt Trời

⇒ Phương án D – sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 24 : Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng mặt trời không đến được nơi ta đứng.

B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.

C. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đứng trên mặt đất, trường hợp ta thấy có nhật thực là ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 25 : Chọn phương án đúng nhất.

Để Hà Nội có thể quan sát đươc hiện tượng nguyệt thực thì:

A. Hà Nội đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất, khi đó Mặt Trăng và cả Hà Nội đều không được chiếu sáng

B. Trái Đất che kín Mặt Trăng

C. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.

D. Hà Nội đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Để Hà Nội có thể quan sát đươc hiện tượng nguyệt thực thì: Hà Nội đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất, khi đó Mặt Trăng và cả Hà Nội đều không được chiếu sáng

Đáp án cần chọn là: A

Bài 26 : Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

A. Ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

B. Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không cho ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.

C. Ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng từ Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

D. Cả A, B, C đều sai

Bài 3( Có đáp án ): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đứng trên mặt đất, trường hợp ta thấy có nguyệt thực là ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng từ Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.