Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 ( có đáp án ) : Bài tập định luật phản xạ ánh sángBài tập Vật Lí 7 Bài 4 ( có đáp án ) : Bài tập định luật phản xạ ánh sáng

Bài 1 : Ảnh của vật tạo bởi gương là:

A. Hình của một vật quan sát được trong gương

B. Hình của một vật quan sát được sau gương

C. Hình của một vật quan sát được trên màn

D. Hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Chọn phát biểu đúng:

A. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trong gương

B. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được sau gương

C. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trên màn

D. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3 : Hiện tượng phản xạ ánh sáng là:

A. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị khúc xạ qua gương

B. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào mặt nước bị nước cho đi là là trên mặt nước

C. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

D. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào nước bị gãy khúc.

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

Đáp án cần chọn là: C

Bài 4 : Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:

A. Tán xạ ánh sáng

B. Khúc xạ ánh sáng

C. Nhiễu xạ ánh sáng

D. Phản xạ ánh sáng

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

Đáp án cần chọn là: D

Bài 5 : Theo định luật phản xạ ánh sáng:

A. Góc phản xạ bằng góc tới

B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới

C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến

D. Cả A, B, C đúng

Định luật phản xạ ánh sáng:

+Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

+Góc phản xạ bằng góc tới

⇒Cả A, B, C đúng

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6 : Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng?

A. Góc phản xạ lớn hơn góc tới

B. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới

C. Góc phản xạ bằng góc tới

D. Góc phản xạ bằng nửa góc tới

Định luật phản xạ ánh sáng:

+Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

+Góc phản xạ bằng góc tới

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7 : Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. Tia phản xạ và mặt gương

B. Tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

C. Tia tới và pháp tuyến

D. Tia tới và mặt gương

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Góc phản xạ i' là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8 : Chọn câu đúng:

A. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương

B. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

C. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến

D. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia tới và mặt gương

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Góc phản xạ i' là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9 : Chọn câu đúng:

A. Góc tới là góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương

B. Góc tới là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

C. Góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến

D. Góc tới góc hợp bởi tia tới và mặt gương

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Góc phản xạ i là góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Đáp án cần chọn là: C

Bài 10 : Chiếu một tia sáng lên gương phẳng. Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới là:

A. Góc phản xạ

B. Góc tới

C. Góc khúc xạ

D. Góc tán xạ

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Góc phản xạ i' là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Đáp án cần chọn là: A

Bài 11 : Trong hiện tượng phản xạ toàn phần:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Tia SI được gọi là:

A. Tia tới

B. Tia phản xạ

C. Pháp tuyến

D. Mặt gương

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

SI – tia tới

IR – tia phản xạ

IN – pháp tuyến

Đáp án cần chọn là: A

Bài 12 : Trong hiện tượng phản xạ toàn phần:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Tia SI được gọi là tia tới

B. Tia SI được gọi là tia phản xạ

C. Tia SI được gọi là pháp tuyến

D. Tia SI được gọi là mặt gương

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

SI – tia tới

IR – tia phản xạ

IN – pháp tuyến

Đáp án cần chọn là: A

Bài 13 : Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Vẽ pháp tuyến của các phương án, ta được:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

⇒ B hoặc D

D – loại vì đường truyền của tia sáng không đúng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 14 : Một tia sáng chiếu đến gương, thu được tia phản xạ như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

So sánh góc 1 và 2

A. Góc 1 lớn hơn góc 2

B. Góc 1 bằng góc 2

C. Góc 1 nhỏ hơn góc 2

D. Góc 1 khác góc 2

Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Hai góc Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Từ đó, ta suy ra hai góc 1 và 2 bằng nhau

Đáp án cần chọn là: B

Bài 15 : Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40 º. Giá trị của góc tới là:

A. 20 º

B. 40 º

C. 60 º

D. 80 º

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là A

Bài 16 : Một tia sáng truyền đến mặt gương và có tia phản xạ như hình vẽ.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Nếu góc thì:

A. b=45 º

B. c=45 º

C. a+b=45 º

D. A và B đúng

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 17 : Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Ta có, mặt hồ đóng vai trò là một gương phẳng

Áp dụng định luật phản xạ, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

Vẽ pháp tuyến trên các hình ta được:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A, C – loại vì góc tới không bằng góc khúc xạ

D – loại vì đường truyền của tia sáng sai

Đáp án cần chọn là: B

Bài 18 : Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

A. 30 º

B. 60 º

C. 15 º

D. 120 º

Ta có:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 19 : Trong các vật sau đây, vật nào có thể được coi là một gương phẳng?

A. Mặt phẳng của tờ giấy

B. Mặt nước đang gợn sóng

C. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng

D. Mặt đất

Ta có thể coi mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng như một gương phẳng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20 : Một tia sáng SI truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc 50 º. Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

A. 25 º

B. 40 º

C. 65 º

D. 150 º

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Bài 21 : Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc 36 º đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:

A. 36 º

B. 72 º

C. 63 º

D. 27 º

Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bài tập Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.