Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp ánA. Phương pháp giải

- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

- Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại có thể biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ song song.

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một chùm tia song song chiếu đến một gương, chùm phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm và ngược lại, một chùm tia phân kì thích hợp chiếu đến gương sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Gương ấy là loại gương:

 A. Gương phẳng

 B. Gương cầu lõm

 C. Gương cầu lồi

 D. Cả ba loại gương trên

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ hội tụ.

Chọn B

Ví dụ 2: Vật sáng qua gương nào sau đây không thể cho ảnh thật?

 A. Gương phẳng

 B. Gương cầu lõm

 C. Gương cầu lồi

 D. Gương phẳng và gương cầu lồi.

Gương phẳng và gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo

Chọn D

Quảng cáo

Ví dụ 3: Đặt một vật cao 10cm trước 3 gương. Gương thứ nhất (G1) cho ảnh cao 10cm, Gương thứ hai (G2) cho ảnh cao 8cm, Gương thứ ba (G3) cho ảnh cao 14cm. Hãy gọi tên các gương.

 A. G1 là gương phẳng, G2 là gương cầu lõm, G3 là gương cầu lồi.

 B. G1 là gương phẳng, G3 là gương cầu lõm, G2 là gương cầu lồi.

 C. G2 là gương phẳng, G1 là gương cầu lõm, G3 là gương cầu lồi.

 D. G2 là gương phẳng, G3 là gương cầu lõm, G1 là gương cầu lồi.

Gương phẳng tạo ảnh ảo có kích thước bằng vật, gương cầu lồi tạo ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật, gương cầu lõm cho ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật.

Nên Gương thứ nhất G1 là gương phẳng, G2 là gương cầu lồi, G3 là gương cầu lõm.

Chọn B

C. Bài tập tự luyện

Quảng cáo

Câu 1. So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương.

 A. Gương phẳng: góc tới bằng góc phản xạ.

 B. Gương cầu lõm: góc tới lớn hơn góc phản xạ.

 C. Gương lồi: góc tới nhỏ hơn góc phản xạ.

 D. Cả A, B, C đều đúng.

Ở cả ba gương đều xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc phản xạ.

Chọn A

Câu 2. Những phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về đường đi của một tia sáng khi đến gương cầu lõm ?

 A. Các tia sáng khi đến gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng.

 B. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm sáng phân kì.

 C. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm sáng hội tụ.

 D. Khi phản xạ trên gương cầu lõm, tia tới và tia phản xạ không bao giờ trùng nhau.

A. Đúng

B. Sai. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm sáng hội tụ

C. Đúng

D. Sai. Tia sáng tới đỉnh gương thì tia phản xạ trùng với phương tia tới.

Câu 3. Dùng các từ thích hợp trong khung để diền khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

Gương cầu lõm là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía (3)......

Ảnh của vật trước và sát gương (4) ......và đều là (5).....

Đáp án nào sau đây đúng?

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

 A. (1) - a ; (2) - h ; (3) - c ; (4) - e ; (5) - g

 B. (1) - a ; (2) - d ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - g

 C. (1) - a ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - g

 D. (1) - a ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - f

 E. (1) - a ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - d ; (5) - g

Gương cầu lõm là một phần mặt cầu phản xạ ánh sáng. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía tâm. Ảnh của vật trước và sát gương cầu lõm đều là ảo.

Vậy (1) - a ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - g

Chọn C

Câu 4. Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lõm và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau và gần sát gương. Khi đó:

 A. Ảnh qua gương cầu lõm lớn hơn ảnh qua gương phẳng.

 B. Ảnh qua gương cầu lõm bé hơn ảnh qua gương phẳng.

 C. Ảnh qua gương cầu lõm bằng ảnh qua gương phẳng.

 D. Ảnh luôn đối xứng với vật qua qua các gương.

 E. Ảnh không đối xứng với vật qua qua các gương.

Ảnh của một vật qua gương phẳng bằng vật, ảnh của một vật qua gương cầu lõm khi đặt gần gương thì lớn hơn vật, đo đó ảnh qua gương cầu lõm (khi vật ở gần gương) lớn hơn ảnh qua gương phẳng.

Chọn A

Câu 5. Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là:

 A. Ảnh ảo có thể hứng được trên màn.

 B. Ảnh ảo bé hơn vật.

 C. Ảnh ảo có thể quay phim chụp ảnh được.

 D. Ảnh ảo không chụp ảnh được.

 E. Ảnh ảo hay ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là ảnh ảo lớn hơn vật, vì là ảnh ảo nên không chụp ảnh được.

Chọn D

Câu 6. Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là:

 A. Một ảnh ảo bằng và ngược chiều với vật.

 B. Một ảnh thật bé hơn vật đối xứng với vật qua gương.

 C. Một ảnh ảo bé hơn vật đối xứng với vật qua gương.

 D. Một ảnh ảo luôn luôn bé hơn vật.

 E. Một ảnh ảo luôn luôn lớn hơn vật.

Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm một ảnh ảo luôn luôn lớn hơn vật.

Chọn E

Câu 7: Ta biết rằng khi chiếu một chùm tia song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy:

Chọn câu trả lời đúng.

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

 A. Một vệt sáng

 B. Màn sáng hơn

 C. Không thấy gì khác

 D. Một điểm sáng rõ

Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy một điểm sáng rõ. Vì các tia sáng hội tụ tại 1 điểm đó.

Câu 8. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm (hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật sáng AB

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Để vẽ ảnh của vật sáng AB thì ta chỉ cần vẽ ảnh của điểm sáng B và hạ vuông góc xuống trục chính.

Ta vẽ tia đi tới đỉnh gương, tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính

Tia đi qua F, tia ló đi song song với trục chính

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 9. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm (hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật sáng AB trong trường hợp sau.

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ta vẽ hai tia sáng, tia tới đỉnh O, tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. Tia thứ hai song song với trục chính, tia phản xạ đi qua F. Ta vẽ đường kéo dài của hai tia, cắt nhau ở đâu thì đó là ảnh B’ của B. Hạ vuông góc từ B’ xuống trục chính tại A’. Ảnh A’B’ là ảnh ảo.

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 10. Quan sát một viên phấn đặt sát gương cầu lõm

a. Ảnh của viên phấn là ảnh thật hay ảnh ảo? Độ lớn của ảnh như thế nào so với độ lớn của viên phấn? Khoảng cách từ ảnh của viên phấn đến gương gần hơn hay xa hơn khoảng cách từ viên phấn đến gương?

b. Nếu xê dịch viên phấn đến gần gương thì ảnh của nó xê dịch như thế nào?

c. Nếu xê dịch viên phấn ra xa gương thì ảnh của nó xê dịch như thế nào?

a/ Khi đặt viên phấn sát gương cầu lõm thì gương cầu lõm cho ảnh ảo. Ảnh này cùng chiều và lớn hơn vật. Khoảng cách từ ảnh của viên phấn đến gương xa hơn khoảng cách từ viên phấn đến gương.

b/ Nếu xê dịch viên phấn đến gần gương thì ảnh của nó xê dịch càng gần gương, tức là ảnh và vật chuyển động ngược chiều với nhau.

c/ Nếu xe dịch viên phấn ra xa gương thì khi vẫn còn tạo ảnh ảo, ảnh này chuyển động ra xa gương, tức là ảnh chuyển động ngược chiều vật. Đến khi vật dịch ra xa gương mà tạo ảnh thật thì khi dịch chuyển vật ra xa gương thì ảnh chuyển động lại gần gương, tức là ảnh và vật chuyển động ngược chiều với nhau.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.