Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47 Bài tập 1: Thư viện là nơi có chứa sách, máy tính là nơi lưu trữ thông tin (các tệp).

Nối các đối tượng trong thư viện với đối tượng tương ứng trong máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Nối các đối tượng như sau:

A – a; B - b

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47 Bài tập 2: Em sử dụng phần mềm nào sau đây để quan sát được cách sắp xếp thư mục, tệp trong máy tính?

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Sử dụng phầm mềm sau đây để quan sát được cách sắp xếp thư mục, tệp trong máy tính:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 48 Bài tập 3: Nối mỗi đối tượng ở cột bên trái với tên gọi của chúng ở cột bên phải.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 48 Bài tập 4: Em hãy quan sát cửa sổ File Explorer ở hình bên để làm các bài tập dưới đây.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

a) Khi mở ổ đĩa (D:): em có thể nhìn thấy những mục nào? Đánh dấu X vào ô trống đặt trước phương án đúng?

Thư mục Giai tri, Hoc tap, Tin hocToan

Thư mục Giai triHoc tap

Thư mục ToanTin hoc

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Thư mục Giai tri có các thư mục con: Tin hocToan.

Tin hocToan là thư mục con của thư mục Hoc tap.

Thư mục Toan là thư mục con của thư mục Tin hoc.

Trong thư mục Toan chứa các tệp Sach Tin học.pdf Vo tin hoc.docx.

Các tệp Sach Tin học.pdfVo Tin hoc.docx được chứa trong thư mục Tin hoc.

c) Thư mục nào đang được mở? Đánh dấu X vào ô trống đặt trước mỗi đáp án đúng.

Ổ đĩa D:

Thư mục Hoc tap

Thư mục Tin hoc

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Thư mục Giai tri, Hoc tap, Tin hocToan

X

Thư mục Giai triHoc tap

Thư mục ToanTin hoc

b)

Thư mục Giai tri có các thư mục con: Tin hocToan.

S

Tin hocToan là thư mục con của thư mục Hoc tap.

Đ

Thư mục Toan là thư mục con của thư mục Tin hoc.

S

Trong thư mục Toan chứa các tệp Sach Tin học.pdf Vo tin hoc.docx.

S

Các tệp Sach Tin học.pdfVo Tin hoc.docx được chứa trong thư mục Tin hoc.

Đ

c)

Ổ đĩa D:

Thư mục Hoc tap

X

Thư mục Tin hoc

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Bài tập 5: Nối tên mỗi nút lệnh trong thẻ Home ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Bài tập 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính.

Người xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân, gia đình gây hại cho em và gia đình em.

Lưu trữ thông tin cá nhân và gia đình trong máy tính rất an toàn, không bao giờ bị lộ.

Luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình.

Lời giải:

Thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính.

Đ

Người xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân, gia đình gây hại cho em và gia đình em.

Đ

Lưu trữ thông tin cá nhân và gia đình trong máy tính rất an toàn, không bao giờ bị lộ.

S

Luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình.

Đ

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Bài tập 7: Các hình dưới đây là kết quả thực hiện các thao tác trên trang trình chiếu. Em hãy ghép kết quả với thao tác tương ứng để có được kế quả đó.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Bước 1 – B

Bước 2 – C

Bước 3 – A

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Bài tập 8: Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để lưu tệp trình chiếu lần đầu tiên.

A. Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

B. Gõ tên tệp (đặt tên cho tệp)

C. Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

D. Mở thư mục nơi sẽ lưu tệp trình chiếu

Lời giải:

Sắp xếp như sau:

C. Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

D. Mở thư mục nơi sẽ lưu tệp trình chiếu

B. Gõ tên tệp (đặt tên cho tệp)

A. Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Bài tập 9: Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để mở tệp trình chiếu đã lưu trên máy tính.

A. Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

B. Chọn tệp cần mở

C. Mở thư mục chứ tệp cần mở.

D. Nháy chuột vào thẻ lệnh File, chọn lệnh Open.

Lời giải:

Sắp xếp như sau:

D. Nháy chuột vào thẻ lệnh File, chọn lệnh Open.

C. Mở thư mục chứ tệp cần mở.

B. Chọn tệp cần mở

A. Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Bài tập 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Việc lưu lần đầu tiên và mở một tệp trình chiếu có những điểm gì giống và khác nhau?

Giống nhau:

Gồm có 4 bước thực hiện

Là công việc thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải theo thứ tự.

Khác nhau:

Lưu tệp

Mở tệp

Sử dụng lệnh Save

Sử dụng lệnh Open

Gõ tên tệp

Chọn tệp

Lời giải:

Giống nhau:

Gồm có 4 bước thực hiện

Đ

Là công việc thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải theo thứ tự.

Đ

Khác nhau:

Lưu tệp

Mở tệp

Sử dụng lệnh Save

Sử dụng lệnh Open

Đ

Gõ tên tệp

Chọn tệp

Đ

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Bài tập 11: Điền số 1, 2, 3, 4 vào chỗ chấm để chỉ ra thứ tự cần thực hiện các việc khi đánh răng.

Bước …………

Đánh răng

Bước …………

Lấy kem đánh răng vào bàn chải

Bước …………

Súc miệng cho sạch kem đánh răng

Bước …………

Súc miệng làm ướt khoang miệng

Lời giải:

Bước 3

Đánh răng

Bước 1

Lấy kem đánh răng vào bàn chải

Bước 4

Súc miệng cho sạch kem đánh răng

Bước 2

Súc miệng làm ướt khoang miệng

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Bài tập 12: Để thực hiện tính giá trị biểu thức: 12 × 5 – (13 + 7), cách nào sau đây đúng.

Đánh dấu X vào phương án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Bài tập 13: Tổ em thực hiện nhiệm vụ vệ sinh lớp học. Em hãy chia việc vệ sinh lớp học thành các việc nhỏ hơn và phân công các bạn trong tổ thực hiện.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 47, 48, 49, 40, 51, 52 Ôn tập học kì II | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Học sinh cần chia được việc này thành các việc nhỏ hơn và phân công thực hiện. Dưới đây là một số ví dụ:

Công việc

Người thực hiện

Giặt khăn lau và lau bảng

Hùng

Quét lớp

Tâm, An, Bình, Minh

Lau bàn ghế

Dũng, Mạnh, Cường, Thắm.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15 Bài tập 14: Trong các Bài tập “Nếu ... thì …” sau đây đâu là điều kiện, đâu là công việc?

a) Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa thì em mang theo áo mưa đi học.

Điều kiện: ……………

Công việc: ……………

b) Nếu ngày mai có tiết học giáo dục thể chất thì em mặc trang phục thể thao.

Điều kiện: ……………

Công việc: ……………

Lời giải:

a) Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa thì em mang theo áo mưa đi học.

Điều kiện: bản tin thời tiết dự báo ngày mai trời mưa.

Công việc: mang theo áo mưa khi đi học.

b) Nếu ngày mai có tiết học giáo dục thể chất thì em mặc trang phục thể thao

Điều kiện: ngày mai có tiết học giáo dục thể chất

Công việc: mặc trang phục thể thao.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Bài tập 15: Sử dụng cách nói “Nếu … thì ...” để thực hiện một công việc được hay không được thực hiện phụ thuộc vào điều kiện trong những tình huống sau:

Điều kiện

Công việc

A. Đèn tín hiệu giao thông màu đỏ

a. Người tham gia giao thông dừng lại

B. Tham gia giao thông bằng xe máy

b. Em đội mũ bảo hiểm

C. Trời rét

c. Em mặc quần, áo ấm

Kết quả:

1. Nếu … thì …

2. Nếu …. thì …

3. Nếu …. thì …

Lời giải:

Dùng cách nói “Nếu … thì …”

1. Nếu A thì a

2. Nếu B thì b

3. Nếu C thì c

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 52 Bài tập 16: Trong các nhiệm vụ sau đây, hãy xác định những gì cho trước, cần làm gì hay tạo ra sản phẩm nào.

a) Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật biết chiều dài, chiều rộng và lần lượt là 25m, 10m.

Những gì có trước: …………

Việc cần làm: ………………

b) Vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn cách sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập trong thư viện của lớp như hình bên.

Lời giải:

a) Những gì có trước: chiều dài (25m), chiều rộng (10)

Việc cần làm: Tính chu vi hình chữ nhật

b) Những gì có trước: Cách xếp sách vở, đồ dùng học tập trong thư viện của lớp.

Việc cần làm: Vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn cách sắp xếp đó.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác