Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn (II)Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

1 Nicky is thinking of giving up her job. Ok
2 Are you believing in God? .....
3 I'm feeling hungry.Is there anything to eat? .....
4 This sauce is great. It's tasting really good. .....
5 I'm thinking this is your key. Am I right? .....

2. Do you believe

3. OK

4. It tastes

5. I think

Bài 2: Use the words in brackets to make sentences. (You should also study Unit 3 before you do this exercise)

1. ( You/not/seem/very happy today)

You don't seem very happy today.

2. A: (what/you/do)

    ............

    B: Be quiet!(I/think)

    ............

3. A: (who/this umbrella/belong to?)

    ............

    B: I have no idea.

4. A: (the dinner/smell/good)

    ............

5. Excuse me. (anybody/sit/there?)

    ............

    B: No,it's free.

6. A: (these gloves/not/fit/me)

    ............

    B: They're to small.

Quảng cáo

2. What are you doing? I'm thinking

3. Who does this umbrella belong to?

4. The dinner smells good

5. Is anybody sitting these?

6. These gloves don't fit me

Bài 3: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Are you hungry? Do you want (you/want) something to eat.

2. Don't put the dictionary away. I ...... (use) it.

3. Dont put the dictionary aw.ay. I ...... (need) it

4. Who is that main? What ...... (the/want)?

5. Who is that main? Why ...... (the/look) at us?

6. Alan says he's 80 years old, but nobody ...... (believe) him.

7. She told me her name, but I ...... (not/remember) it now.

8. I ...... (think) of selling my car. Would you be interested in buying it?

9. I ...... (think) you should sell yout car. You ...... (not/use) it very often.

10. Air ...... (consist) mainly of nitrogen and oxygen.

2. am using

3. need

4. does he want

5. is he looking

6. believes

7. don't remember

8. am thinking

9. think ... don's use

10. consists

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences using the most suitable form of be. Sometimes you must use the simple (am/is/are) and sometimes the continuous is more suitable (am/is/are being).

1. I can't understand why he's being so selfish. He isn't usually like that.

2. Sarah ...... very nice to me at the moment. I wonder why.

3. You'll like Debbie when you meet her. She ...... very nice.

4. You're usually very patient, so why ...... so unreasonable about waiting ten more minutes?

5. Why isn't Steve at work today? ...... ill?

2. is being

3. is

4. are you being

5. Is he

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.