Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn (I)Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

1 Water boils at 100 degrees Celsius. Ok
2 The water boils. Can you turn it off? is boiling
3 Look! That man tries to open the door of your car. .....
4 Can you hear those people? What do they talk about? .....
5 The moon goes round the earth in about 2 days. .....
6 I must go now. It gets late. .....
7 I usually go to work by car. .....
8 "Hurry up! It's time to leave." "OK, I come" .....
9 I hear you've got a new job. How do you get on? .....
10 Paul is never late. He's always getting to work on time .....
11 They don't get on well. They're always arguing. .....

3. is trying

4. are they telling

5. OK

6. It's getting

7. OK

8. I'm coming

9. are you getting

10. He always gets

11. OK

Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let's go out. It isn't raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. '...... (you/listen) to the radio?' 'No, you can turn it off'?'

5. '...... (you/listen) to the radio every day?' "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How's your English?

    B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she's in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) to feel tired.

12. A: Can you drive?

    B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six to earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place to live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

    B: He's an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.

Quảng cáo

3. 's waiting

4. Are you listening

5. Do you often

6. flows

7. 's flowing

8. grow ... aren't growing

9. 's improving

10. 's staying

11. 'm starting

12. 'm learning ... 's teaching

13. finish ... 'm working

14. live ... do your parents live

15. 's looking ... 's staying

16. does your brother do ... isn't working

17. enjoy ... 'm not enjoying

Bài 3: Finish B's sentences. Use always –ing.

1. A: I've lost my pen again.

    B: Not again! You're always losing your pen.

2. A: The car has broken down again.

    B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You've made the same mistake again.

    B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I've forgotten my glases again.

    B: Typical! ......

Quảng cáo

2. It's always breaking down

3. I'm always making the same mistake/ ... that mistake.

4. You're always forgetting your glasses

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.