Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 4)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 4)

Câu 31: Tổng của cấp số nhân vô hạn :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1/2     B. 3/8     C. 3/4     D. 3/2

Quảng cáo

Câu 32: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -∞    B.2    C. 4    D. +∞

Câu 33:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -∞    B.1    C. 2/3    D. (-2)/3

Câu 34:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu thì hàm số liên tục trên R?

A. (-4)/7    B.0    C. 1/7    D. 4/7

Quảng cáo

Câu 35: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=3?

A. a=-2    B.a=3    C. a=-1/3    D. a=1/3

Câu 36: số gia của hàm số y=2x2+2 tại điểm x0= 0 ứng với số gia ∆x=1 bằng:

A. 2    B.0    C. -2    D. -8

Câu 37: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)=x4 tại điểm có hoành độ bằng -1 là:

A. y= -4x-4    B. y= -4x-3

C. y= -4x-5    D. y= -4x+5

Câu 38: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)=x5 tại điểm mà tiếp điểm có tung độ bằng -1 có phương trình là:

A. y= 5x    B. y= -5x-6

C. y= 5x+6    D. y= 5x+4

Câu 39: Đạo hàm của hàm số y=x3-√x+2016 bằng:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 40: Cho hàm số y=x3-2x2+3x. Giá trị f’(-1) bằng:

A. 10    B.4    C. 2    D. -3

Hướng dẫn giải và Đáp án

Quảng cáo
3132333435 3637383940
C B D A D A B D D A

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11