Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp ánĐề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp án

Câu 1: Rút gọn biểu thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Quảng cáo

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai?

A. log1 = ln1    C. 10(log5) = log50

B. log100 + 3 = log105   D. log100 + log0,01 = 0

Câu 3: Tính giá trị biểu thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. -1    B. 1   C. 10   D. 1/10

Câu 4: Giải phương trình 1000000x = 10

Quảng cáo

A. x = log6   B. x = 1/5    C. x = 1/6   D. x = -6

Câu 5: Cho phương trình log5(x + 4) = 3 . Nghiệm của phương trình này nằm trong khoảng nào sau đây?

A. (100; 125)   B. (10; 20)   C. (200; 250)   D. (125; 150)

Câu 6: Giải bất phương trình

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. -2 ≤ x ≤ -1    C. x ≤ -2 hoặc x ≥ -1

B. 1 ≤ x ≤ 2    D. x ≤ 1 hoặc x ≥ 2

Câu 7: Giải bất phương trình log336 - log3x > 1

A. 0 < x < 12    B. x < 12   C. x > 12    D. x < 1/12

Quảng cáo

Câu 8: Cho

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Tìm giá trị của k Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 9: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có hai điểm cực trị

B. Hàm số không có điểm cực trị nào

C. Hàm số có đúng một điểm cực trị và nó là điểm cực tiểu

D. Hàm số có đúng một điểm cực trị và nó là điểm cực đại

Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = ∛x(8 - x) trên đoạn [0; 8]

A. 4∛4   B. 5∛5    C. 6∛2    D. 10∛2

Câu 11: Nếu y = (log23)(log34)(log45)...(log3132) thì

A. y = 5    B. 4 < y < 5    C. 5 < y < 6   D. y = 6

Câu 12: Đặt log80 = a, log45 = b . Hãy tính log36 theo a và b

A. a + b - 1   B. b - a + 1    C. a + b - 2   D. b - a + 2

Câu 13: Ông A gửi tiết kiệm một số tiền vào ngân hàng với hình thức lãi kép và lãi suất 6,8% một năm. Ông A muốn sau 5 năm có thể rút hết số tiền tiết kiệm trên (cả gốc lẫn lãi) để nhận được ít nhất 100 triệu đồng. Hỏi lúc đầu ông A phải gửi số tiền tối thiểu là bao nhiêu? Biết rằng số tiền ông A gửi là số tròn triệu đồng.

A. 70 triệu đồng   B. 71 triệu đồng   C. 72 triệu đồng   D. 73 triệu đồng

Câu 14: Tìm đạo hàm của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 15: Tìm các giá trị x thỏa mãn

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 16: Tính tích các nghiệm của phương trình 22x - 8.2x + 12 = 0

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 17: Giả sử x là nghiệm của phương trình

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. 1/2   B. 1   C. 2   D. 4

Câu 18: Giải bất phương trình 9x ≤ 2.3x + 3

A. 1/3 ≤ x ≤ 1   B. 1/3 ≤ x ≤ 3   C. x ≤ 1    D. -1 ≤ x ≤3

Câu 19: Giải bất phương trình

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 20: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. (0; e)   B. (-∞; e)    C. (0; 1)   D. (1; +∞)

Câu 21: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 22: Biết rằng 2.4x + 6x = 9x và x = log2/3a . Tìm giá trị của a

A. 1/2    B. 2/3     C. 2   D. 3/2

Câu 23: Tính (log2x)2 , biết rằng log2(log8x) = log8(log2x)

A. 27     B. 1/27    C. 3√3    D. 1/3√3

Câu 24: Cho hai số x, y thỏa mãn đồng thời

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Tính xy

A. -4   B. 4   C. 12    D. 12/5

Câu 25: Khối lượng của một chất phóng xạ giảm theo thời gian t (tính bằng ngày) theo công thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

trong đó m0 là khối lượng của chất đó tại thời điểm được chọn làm mốc thời gian. Hỏi sau thời gian bao lâu thì khối lượng của chất phóng xạ đó bằng 1/4 khối lượng ban đầu?

A. 69 ngày    B. 138 ngày   C. 276 ngày   D. 414 ngày

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B B C A B A D C C
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A C C D C C A C C A
Câu 21 22 23 24 25
Đáp án D A A B C

Câu 1:

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn A

Câu 2:

* log1 = ln1 = 0

* log100 + 3 = 2 + 3 = 5 = log105

* 10(log5) = log510 ≠ log50

* log100 + log0.01 = log102 + log10-2 = 2 + (-2) = 0

Do đó, khẳng định B sai

Câu 3:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 4:

1000000x = 10 ⇔ 106x = 10 ⇔ 6x = 1 ⇔ x = 1/6

Câu 5:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có: 121 ∈ (100; 125)

Câu 6:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

⇔ x2 + 1 ≤ 3x - 1 (vì (3/7) < 1) ⇔ x2 - 3x + 2 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 2

Câu 7:

Điều kiện: x > 0

log336 - log3x > log336 - 1 > log3x ⇔ log3x < log336 - log33

⇔ log3x < log3(36/3) ⇔ log3x < log312 ⇔ 0 < x < 12

Câu 8:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 9:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta thấy y’ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x = 6/11 nên hàm số có đúng một điểm cực trị x = 6/11 và đó là điểm cực tiểu

Câu 10:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có: y(0) = y(8) = 0, y(2) = 6∛2

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 11:

Sử dụng công thức logablogbc = logca ta tính được

y = [(log23)(log34)](log45)...(log3132) = [log24](log45)...(log3132)

= [(log24)(log45)](log56)...(log3132) = [log23](log56)...(log3132)

= ... = log232 = log225 = 5

Cách khác:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 12:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 13:

Gọi P là số tiền ông A gửi lúc đầu. Để rút được 100 triệu đồng sau 5 năm ta phải có

P(1 + 0,068)5 = 100000000

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vì số tiền gửi là tròn triệu đồng nên ông A phải gửi tối thiểu 72 triệu đồng.

Câu 14:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 15:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

⇔ 16x - 1 = 164x ⇔ x - 1 = 4x ⇔ x = -1/3

Câu 16:

Đặt t = 2x (t > 0) nhận được phương trình t2 - 8t + 12 = 0

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Tích hai nghiệm bằng 1 + log3.log2

Câu 17:

Điều kiện: x > 0

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

⇔ log2x + log2x = 4 ⇔ log2x = 2 ⇔ x = 22 = 4

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 18:

Bất phương trình đã cho tương đương với 32x - 2.3x - 3 ≤ 0

Đặt t = 3x > 0, nhận được bất phương trình:

t2 - 2t - 3 ≤ 0 ⇔ -1 ≤ t ≤ 3

⇒ 0 < t ≤ 3 ⇔ 3x ≤ 3 ⇔ x ≤ 1

Câu 19:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 20:

Tập xác định: D = (0; +∞)

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

y' ≥ 0 ⇔ lnx ≤ 1 ⇔ 0 ≤ x ≤ e

Từ bảng xét dấu của y’ ta thấy hàm số đồng biến trên (0; e)

Câu 21:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 22:

2.4x + 6x = 9x ⇔ 2.22x + 2x.3x - 32x = 0

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 23:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 24:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 25:

Để khối lượng của chất phóng xạ đó bằng 1/4 khối lượng ban đầu thì

m(t) = 1/4 m0

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Toán 12 phần Giải tích ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa